Thống kê đầu đuôi loto Trà Vinh

ngày

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Trà Vinh

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 10% (3) 0 6.05% (49)
Đầu 1 6.67% (2) 1 6.17% (50)
Đầu 2 6.67% (2) 2 5.93% (48)
Đầu 3 10% (3) 3 7.53% (61)
Đầu 4 10% (3) 4 4.81% (39)
Đầu 5 6.67% (2) 5 8.15% (66)
Đầu 6 10% (3) 6 6.54% (53)
Đầu 7 16.67% (5) 7 6.17% (50)
Đầu 8 6.67% (2) 8 7.65% (62)
Đầu 9 16.67% (5) 9 7.65% (62)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay XSTV

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 10% (3) 0 7.65% (62)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 5.68% (46)
Đuôi 2 6.67% (2) 2 7.28% (59)
Đuôi 3 10% (3) 3 5.8% (47)
Đuôi 4 16.67% (5) 4 7.78% (63)
Đuôi 5 6.67% (2) 5 6.05% (49)
Đuôi 6 13.33% (4) 6 6.54% (53)
Đuôi 7 16.67% (5) 7 6.79% (55)
Đuôi 8 10% (3) 8 6.17% (50)
Đuôi 9 3.33% (1) 9 6.91% (56)

Thống kê đầu loto Trà Vinh 30 ngày trước 18/06/2024

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
14/06/2024
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
07/06/2024
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
31/05/2024
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
24/05/2024
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
17/05/2024
3 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
10/05/2024
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
03/05/2024
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
26/04/2024
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
19/04/2024
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
12/04/2024
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
05/04/2024
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
29/03/2024
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
22/03/2024
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
15/03/2024
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
3 lần
08/03/2024
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
01/03/2024
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
4 lần
23/02/2024
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
16/02/2024
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
09/02/2024
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
02/02/2024
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
26/01/2024
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
19/01/2024
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
12/01/2024
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
5 lần
05/01/2024
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
29/12/2023
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
22/12/2023
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
15/12/2023
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
3 lần
08/12/2023
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
01/12/2023
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
24/11/2023
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
Tổng 49 50 48 61 39 66 53 50 62 62
 • Đầu 0: 49 lần về
 • Đầu 1: 50 lần về
 • Đầu 2: 48 lần về
 • Đầu 3: 61 lần về
 • Đầu 4: 39 lần về
 • Đầu 5: 66 lần về
 • Đầu 6: 53 lần về
 • Đầu 7: 50 lần về
 • Đầu 8: 62 lần về
 • Đầu 9: 62 lần về

Thống kê đuôi loto Trà Vinh 30 ngày trước 18/06/2024

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
14/06/2024
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
07/06/2024
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
31/05/2024
4 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
24/05/2024
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
17/05/2024
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
10/05/2024
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
03/05/2024
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
26/04/2024
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
4 lần
1 lần
19/04/2024
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
12/04/2024
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
05/04/2024
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
29/03/2024
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
22/03/2024
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
15/03/2024
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
08/03/2024
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
01/03/2024
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
23/02/2024
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
16/02/2024
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
09/02/2024
4 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
02/02/2024
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
26/01/2024
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
19/01/2024
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
12/01/2024
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
05/01/2024
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
29/12/2023
4 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
0 lần
3 lần
0 lần
22/12/2023
4 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
15/12/2023
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
08/12/2023
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
7 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
01/12/2023
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
24/11/2023
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
Tổng 62 46 59 47 63 49 53 55 50 56
 • Đuôi 0: 62 lần về
 • Đuôi 1: 46 lần về
 • Đuôi 2: 59 lần về
 • Đuôi 3: 47 lần về
 • Đuôi 4: 63 lần về
 • Đuôi 5: 49 lần về
 • Đuôi 6: 53 lần về
 • Đuôi 7: 55 lần về
 • Đuôi 8: 50 lần về
 • Đuôi 9: 56 lần về

Thống kê tổng loto Trà Vinh 30 ngày trước 18/06/2024

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
14/06/2024
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
07/06/2024
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
31/05/2024
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
24/05/2024
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
17/05/2024
4 lần
0 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
10/05/2024
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
03/05/2024
3 lần
5 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
26/04/2024
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
19/04/2024
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
12/04/2024
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
05/04/2024
3 lần
4 lần
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
29/03/2024
0 lần
3 lần
4 lần
4 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
0 lần
22/03/2024
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
2 lần
15/03/2024
4 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
0 lần
3 lần
0 lần
5 lần
2 lần
08/03/2024
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
01/03/2024
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
23/02/2024
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
5 lần
2 lần
1 lần
16/02/2024
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
09/02/2024
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
02/02/2024
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
26/01/2024
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
19/01/2024
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
12/01/2024
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
3 lần
05/01/2024
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
29/12/2023
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
22/12/2023
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
15/12/2023
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
0 lần
1 lần
08/12/2023
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
01/12/2023
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
24/11/2023
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
Tổng 55 57 73 53 45 46 46 47 63 55
 • Tổng 0: 55 lần về
 • Tổng 1: 57 lần về
 • Tổng 2: 73 lần về
 • Tổng 3: 53 lần về
 • Tổng 4: 45 lần về
 • Tổng 5: 46 lần về
 • Tổng 6: 46 lần về
 • Tổng 7: 47 lần về
 • Tổng 8: 63 lần về
 • Tổng 9: 55 lần về

Xổ Số VN nơi cập nhật thống kê đầu đuôi loto Miền Biền chính xác và nhanh nhất.

Thống kê đầu đuôi lô tô Trà Vinh là gì?

Thống kê đầu đuôi lô tô là một bảng tổng hợp chu kỳ ra đầu đuôi của các cặp lô tô 2 số trong đó: đầu lô là hàng chục và đuôi lô là hàng đơn vị của tất cả các giải thưởng xổ số Trà Vinh về trong ngày.

Lợi ích của thống kê đầu đuôi lô tô Trà Vinh

Đây là một công cụ hữu ích giúp bạn tính toán nhanh số lần về của toàn bộ các đầu, đuôi xổ số trong giai đoạn bất kỳ mà bạn lựa chọn. Bạn sẽ dễ dàng nhận biết được đầu số nào có tổng số lần về nhiều nhất, giai đoạn nào ''sốt'' của con số đó, con số mà bạn lựa chọn có thuộc hàng số tiềm năng hay không. Từ đó, giúp bạn sẽ cải thiện cơ hội trúng thưởng của bạn lên rất nhiều.

Cách xem bảng thống kê 2 số cuối xổ số Trà Vinh

- Lựa chọn thời gian mà bạn muốn xem thống kê đặc biệt đầu đuôi Trà Vinh.

-  Có 2 bảng cột biểu đồ thể hiện thống kê tổng đầu đuôi XSMB từ 0 tới 9 đã về trong khoảng thời gian đó.

- Có 3 bảng được thống kê là đầu, đuôi và tổng lô tô từ 0 đến 9 theo khoảng thời gian tùy chọn của biên độ, trong đó:

+ Cột dọc đầu tiên là các kỳ quay số gần đây nhất.

+ Cột ngang tương ứng với ngày hôm đó sẽ biểu thị số lần đầu hoặc đuôi đó về hoặc không về, số lần về là bao nhiêu.

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

TK đầu đuôi lô tô. Tk theo đầu đuôi lô tô Trà Vinh. Bảng thống kê theo đầu đuôi lô tô. Xem thống kê đầu đuôi lô tô Trà Vinh nhanh chóng, đơn giản tại Xổ Số VN.