Xổ số Max 3D Pro

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 25/04/2024

Kỳ quay thưởng: #407
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 2 tỷ
785 881
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 400tr
881 785
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 30tr
527 989 510 208
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 10tr
782 497 912
448 341 428
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
850 437 124 464
388 970 426 031
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 0 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 0 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 0 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 23/04/2024

Kỳ quay thưởng: #406
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 2 tỷ
783 576
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 400tr
576 783
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 30tr
096 551 049 163
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 10tr
871 561 568
012 084 031
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
165 889 604 000
434 351 800 772
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 0 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 0 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 0 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 20/04/2024

Kỳ quay thưởng: #405
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
213 707
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
707 213
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
582 491 802 371
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 6 10tr
469 814 541
265 353 090
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4 4tr
409 652 803 775
411 615 666 979
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 43 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 608 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,826 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 18/04/2024

Kỳ quay thưởng: #404
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
109 661
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
661 109
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
818 708 016 907
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 5 10tr
713 346 673
851 553 307
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 14 4tr
330 318 111 510
880 011 381 134
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 61 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 665 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,890 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 16/04/2024

Kỳ quay thưởng: #403
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
598 004
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
004 598
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
016 277 022 489
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 3 10tr
807 358 380
556 362 268
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 12 4tr
366 944 844 355
282 722 608 257
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 57 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 445 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,892 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 13/04/2024

Kỳ quay thưởng: #402
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
105 460
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
460 105
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
358 325 624 888
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 2 10tr
977 340 489
725 564 824
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 20 4tr
775 719 811 861
293 899 418 419
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 58 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 511 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,124 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 11/04/2024

Kỳ quay thưởng: #401
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
749 303
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
303 749
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
563 345 453 977
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 2 10tr
539 204 881
200 785 505
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 17 4tr
298 891 563 792
624 928 175 327
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 66 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 848 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,376 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 09/04/2024

Kỳ quay thưởng: #400
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
710 627
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
627 710
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 5 30tr
243 168 991 275
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 4 10tr
323 275 564
576 526 931
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 9 4tr
398 428 838 817
504 861 722 472
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 79 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 586 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,551 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 06/04/2024

Kỳ quay thưởng: #399
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
205 180
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
180 205
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
432 780 281 390
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 2 10tr
259 572 661
694 018 318
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4 4tr
238 831 873 457
229 473 903 771
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 30 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 538 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,313 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 04/04/2024

Kỳ quay thưởng: #398
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
559 957
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
957 559
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 17 30tr
444 770 161 733
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 2 10tr
968 428 607
758 314 553
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 5 4tr
246 074 922 871
072 413 475 452
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 53 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 582 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,063 40k