Xổ số Max 3D Pro

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 30/11/2023

Kỳ quay thưởng: #345
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
167 536
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 1 400tr
536 167
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
691 004 225 504
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 5 10tr
988 306 326
641 837 397
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 7 4tr
732 329 505 266
233 760 206 399
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 49 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 581 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,669 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 28/11/2023

Kỳ quay thưởng: #344
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
965 447
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
447 965
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 4 30tr
190 435 355 370
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 0 10tr
843 472 051
469 855 048
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 5 4tr
303 684 316 223
692 359 484 748
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 54 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 510 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,960 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 25/11/2023

Kỳ quay thưởng: #343
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 2 2 tỷ
330 159
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 1 400tr
159 330
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
756 314 043 612
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 4 10tr
541 103 801
622 686 304
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 3 4tr
436 660 579 720
087 014 589 159
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 71 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 459 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,184 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 23/11/2023

Kỳ quay thưởng: #342
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
473 651
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
651 473
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 5 30tr
729 892 759 119
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 0 10tr
874 374 751
096 524 661
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 9 4tr
590 367 059 147
714 707 220 808
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 49 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 485 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,498 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 21/11/2023

Kỳ quay thưởng: #341
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
563 922
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
922 563
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 2 30tr
042 574 064 598
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 3 10tr
805 659 163
125 940 696
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 8 4tr
678 688 000 089
186 982 793 654
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 38 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 488 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,237 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 18/11/2023

Kỳ quay thưởng: #340
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
522 050
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
050 522
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
447 250 702 798
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 1 10tr
485 088 103
599 345 090
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 2 4tr
207 414 779 129
187 024 493 765
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 28 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 431 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,051 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 16/11/2023

Kỳ quay thưởng: #339
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
373 044
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
044 373
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
456 253 270 876
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 10 10tr
728 306 136
417 172 688
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 6 4tr
722 563 424 197
197 617 920 641
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 58 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 341 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,280 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 14/11/2023

Kỳ quay thưởng: #338
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
943 380
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
380 943
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
874 872 296 359
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 3 10tr
465 605 158
454 271 555
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 10 4tr
560 943 212 420
394 417 896 714
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 44 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 361 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,168 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 11/11/2023

Kỳ quay thưởng: #337
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
116 520
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
520 116
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
018 907 136 883
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 9 10tr
554 008 997
157 970 587
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 2 4tr
034 552 863 930
275 359 340 139
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 47 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 417 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,282 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 09/11/2023

Kỳ quay thưởng: #336
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
799 920
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
920 799
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
919 319 093 087
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 5 10tr
066 513 854
199 188 128
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 19 4tr
780 619 882 262
110 864 188 121
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 54 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 444 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,384 40k