Tính tiền nuôi lô xiên - Tính tiền bao lô xiên nhiều ngày

Bảng tính tiền nuôi lô Xiên 2

Ngày Số điểm đánh Tiền bỏ ra Tổng Tiền bỏ ra Nếu lãi
1 2 điểm 20,000 20,000 180,000
2 3 điểm 30,000 50,000 250,000
3 4 điểm 40,000 90,000 310,000
4 6 điểm 60,000 150,000 450,000
5 8 điểm 80,000 230,000 570,000
6 10 điểm 100,000 330,000 670,000
7 12 điểm 120,000 450,000 750,000
8 14 điểm 140,000 590,000 810,000
9 17 điểm 170,000 760,000 940,000
10 20 điểm 200,000 960,000 1,040,000
11 23 điểm 230,000 1,190,000 1,110,000
12 27 điểm 270,000 1,460,000 1,240,000
13 31 điểm 310,000 1,770,000 1,330,000
14 36 điểm 360,000 2,130,000 1,470,000
15 41 điểm 410,000 2,540,000 1,560,000
16 46 điểm 460,000 3,000,000 1,600,000
17 53 điểm 530,000 3,530,000 1,770,000
18 60 điểm 600,000 4,130,000 1,870,000
19 67 điểm 670,000 4,800,000 1,900,000
20 76 điểm 760,000 5,560,000 2,040,000