Thống kê đầu đuôi loto TP.HCM

ngày

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TP.HCM

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2) 0 5.68% (46)
Đầu 1 10% (3) 1 6.91% (56)
Đầu 2 10% (3) 2 5.43% (44)
Đầu 3 23.33% (7) 3 7.41% (60)
Đầu 4 3.33% (1) 4 6.67% (54)
Đầu 5 16.67% (5) 5 7.53% (61)
Đầu 6 0% (0) 6 5.43% (44)
Đầu 7 6.67% (2) 7 6.91% (56)
Đầu 8 13.33% (4) 8 6.42% (52)
Đầu 9 10% (3) 9 8.27% (67)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay XSHCM

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 6.67% (2) 0 7.78% (63)
Đuôi 1 13.33% (4) 1 5.93% (48)
Đuôi 2 10% (3) 2 7.04% (57)
Đuôi 3 3.33% (1) 3 6.05% (49)
Đuôi 4 10% (3) 4 4.94% (40)
Đuôi 5 10% (3) 5 6.3% (51)
Đuôi 6 13.33% (4) 6 8.64% (70)
Đuôi 7 10% (3) 7 5.8% (47)
Đuôi 8 16.67% (5) 8 7.9% (64)
Đuôi 9 6.67% (2) 9 6.3% (51)

Thống kê đầu loto TP.HCM 30 ngày trước 19/06/2024

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
17/06/2024
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
15/06/2024
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
10/06/2024
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
08/06/2024
4 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
03/06/2024
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
01/06/2024
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
27/05/2024
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
25/05/2024
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
20/05/2024
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
13/05/2024
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
11/05/2024
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
06/05/2024
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
04/05/2024
4 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
29/04/2024
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
27/04/2024
0 lần
0 lần
6 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
22/04/2024
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
20/04/2024
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
15/04/2024
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
13/04/2024
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
08/04/2024
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
06/04/2024
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
01/04/2024
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
30/03/2024
1 lần
0 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
6 lần
2 lần
25/03/2024
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
23/03/2024
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
18/03/2024
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
16/03/2024
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
11/03/2024
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
09/03/2024
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
04/03/2024
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
6 lần
1 lần
4 lần
Tổng 46 56 44 60 54 61 44 56 52 67
 • Đầu 0: 46 lần về
 • Đầu 1: 56 lần về
 • Đầu 2: 44 lần về
 • Đầu 3: 60 lần về
 • Đầu 4: 54 lần về
 • Đầu 5: 61 lần về
 • Đầu 6: 44 lần về
 • Đầu 7: 56 lần về
 • Đầu 8: 52 lần về
 • Đầu 9: 67 lần về

Thống kê đuôi loto TP.HCM 30 ngày trước 19/06/2024

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
17/06/2024
1 lần
0 lần
5 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
15/06/2024
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
6 lần
0 lần
2 lần
2 lần
10/06/2024
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
08/06/2024
0 lần
5 lần
4 lần
5 lần
0 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
03/06/2024
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
5 lần
01/06/2024
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
27/05/2024
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
25/05/2024
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
20/05/2024
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
13/05/2024
3 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
11/05/2024
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
4 lần
3 lần
06/05/2024
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
04/05/2024
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
29/04/2024
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
0 lần
4 lần
4 lần
1 lần
27/04/2024
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
22/04/2024
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
20/04/2024
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
15/04/2024
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
13/04/2024
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
08/04/2024
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
06/04/2024
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
01/04/2024
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
30/03/2024
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
25/03/2024
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
23/03/2024
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
18/03/2024
0 lần
0 lần
0 lần
5 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
16/03/2024
5 lần
0 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
11/03/2024
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
09/03/2024
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
04/03/2024
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
Tổng 63 48 57 49 40 51 70 47 64 51
 • Đuôi 0: 63 lần về
 • Đuôi 1: 48 lần về
 • Đuôi 2: 57 lần về
 • Đuôi 3: 49 lần về
 • Đuôi 4: 40 lần về
 • Đuôi 5: 51 lần về
 • Đuôi 6: 70 lần về
 • Đuôi 7: 47 lần về
 • Đuôi 8: 64 lần về
 • Đuôi 9: 51 lần về

Thống kê tổng loto TP.HCM 30 ngày trước 19/06/2024

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
17/06/2024
3 lần
5 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
15/06/2024
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
10/06/2024
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
08/06/2024
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
0 lần
03/06/2024
0 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
01/06/2024
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
27/05/2024
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
25/05/2024
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
20/05/2024
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
13/05/2024
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
11/05/2024
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
06/05/2024
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
04/05/2024
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
29/04/2024
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
27/04/2024
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
22/04/2024
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
20/04/2024
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
15/04/2024
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
13/04/2024
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
08/04/2024
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
06/04/2024
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
01/04/2024
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
30/03/2024
1 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
25/03/2024
0 lần
1 lần
4 lần
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
23/03/2024
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
18/03/2024
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
16/03/2024
5 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
11/03/2024
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
4 lần
09/03/2024
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
04/03/2024
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
Tổng 49 55 57 61 48 56 53 57 53 51
 • Tổng 0: 49 lần về
 • Tổng 1: 55 lần về
 • Tổng 2: 57 lần về
 • Tổng 3: 61 lần về
 • Tổng 4: 48 lần về
 • Tổng 5: 56 lần về
 • Tổng 6: 53 lần về
 • Tổng 7: 57 lần về
 • Tổng 8: 53 lần về
 • Tổng 9: 51 lần về

Xổ Số VN nơi cập nhật thống kê đầu đuôi loto Miền Biền chính xác và nhanh nhất.

Thống kê đầu đuôi lô tô TP.HCM là gì?

Thống kê đầu đuôi lô tô là một bảng tổng hợp chu kỳ ra đầu đuôi của các cặp lô tô 2 số trong đó: đầu lô là hàng chục và đuôi lô là hàng đơn vị của tất cả các giải thưởng xổ số TP.HCM về trong ngày.

Lợi ích của thống kê đầu đuôi lô tô TP.HCM

Đây là một công cụ hữu ích giúp bạn tính toán nhanh số lần về của toàn bộ các đầu, đuôi xổ số trong giai đoạn bất kỳ mà bạn lựa chọn. Bạn sẽ dễ dàng nhận biết được đầu số nào có tổng số lần về nhiều nhất, giai đoạn nào ''sốt'' của con số đó, con số mà bạn lựa chọn có thuộc hàng số tiềm năng hay không. Từ đó, giúp bạn sẽ cải thiện cơ hội trúng thưởng của bạn lên rất nhiều.

Cách xem bảng thống kê 2 số cuối xổ số TP.HCM

- Lựa chọn thời gian mà bạn muốn xem thống kê đặc biệt đầu đuôi TP.HCM.

-  Có 2 bảng cột biểu đồ thể hiện thống kê tổng đầu đuôi XSMB từ 0 tới 9 đã về trong khoảng thời gian đó.

- Có 3 bảng được thống kê là đầu, đuôi và tổng lô tô từ 0 đến 9 theo khoảng thời gian tùy chọn của biên độ, trong đó:

+ Cột dọc đầu tiên là các kỳ quay số gần đây nhất.

+ Cột ngang tương ứng với ngày hôm đó sẽ biểu thị số lần đầu hoặc đuôi đó về hoặc không về, số lần về là bao nhiêu.

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

TK đầu đuôi lô tô. Tk theo đầu đuôi lô tô TP.HCM. Bảng thống kê theo đầu đuôi lô tô. Xem thống kê đầu đuôi lô tô TP.HCM nhanh chóng, đơn giản tại Xổ Số VN.