Thống kê chu kỳ loto Vũng Tàu dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Vũng Tàu từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 20 ngày 21/05/2013 đến 08/10/2013 09/07/2024 - (0 ngày trước)
01 30 ngày 24/11/2020 đến 22/06/2021 09/07/2024 - (0 ngày trước)
02 24 ngày 14/04/2015 đến 29/09/2015 02/04/2024 - (14 ngày trước)
03 35 ngày 08/11/2011 đến 10/07/2012 21/05/2024 - (7 ngày trước)
04 25 ngày 07/05/2013 đến 29/10/2013 18/06/2024 - (3 ngày trước)
05 37 ngày 06/10/2009 đến 22/06/2010 23/04/2024 - (11 ngày trước)
06 20 ngày 16/10/2018 đến 05/03/2019 09/07/2024 - (0 ngày trước)
07 45 ngày 01/03/2016 đến 10/01/2017 25/06/2024 - (2 ngày trước)
08 22 ngày 19/07/2016 đến 20/12/2016 02/01/2024 - (27 ngày trước)
09 25 ngày 19/07/2022 đến 10/01/2023 11/06/2024 - (4 ngày trước)
10 26 ngày 10/03/2015 đến 08/09/2015 11/06/2024 - (4 ngày trước)
11 23 ngày 19/01/2016 đến 28/06/2016 28/05/2024 - (6 ngày trước)
12 37 ngày 03/09/2013 đến 20/05/2014 25/06/2024 - (2 ngày trước)
13 20 ngày 03/12/2019 đến 19/05/2020 09/07/2024 - (0 ngày trước)
14 37 ngày 30/06/2020 đến 16/03/2021 11/06/2024 - (4 ngày trước)
15 23 ngày 11/06/2019 đến 19/11/2019 09/07/2024 - (0 ngày trước)
16 34 ngày 17/04/2012 đến 11/12/2012 07/05/2024 - (9 ngày trước)
17 24 ngày 08/05/2018 đến 23/10/2018 25/06/2024 - (2 ngày trước)
18 28 ngày 25/08/2020 đến 09/03/2021 14/05/2024 - (8 ngày trước)
19 28 ngày 08/12/2015 đến 28/06/2016 28/05/2024 - (6 ngày trước)
20 23 ngày 22/03/2016 đến 30/08/2016 18/06/2024 - (3 ngày trước)
21 35 ngày 10/04/2012 đến 11/12/2012 02/07/2024 - (1 ngày trước)
22 22 ngày 16/10/2012 đến 19/03/2013 25/06/2024 - (2 ngày trước)
23 21 ngày 18/09/2012 đến 12/02/2013 02/07/2024 - (1 ngày trước)
24 24 ngày 17/11/2020 đến 04/05/2021 07/05/2024 - (9 ngày trước)
25 27 ngày 17/05/2016 đến 22/11/2016 02/07/2024 - (1 ngày trước)
26 32 ngày 28/06/2016 đến 07/02/2017 04/06/2024 - (5 ngày trước)
27 30 ngày 13/11/2012 đến 11/06/2013 09/07/2024 - (0 ngày trước)
28 27 ngày 31/05/2022 đến 06/12/2022 09/04/2024 - (13 ngày trước)
29 27 ngày 22/09/2009 đến 30/03/2010 25/06/2024 - (2 ngày trước)
30 25 ngày 05/03/2013 đến 27/08/2013 30/01/2024 - (23 ngày trước)
31 41 ngày 23/02/2016 đến 06/12/2016 18/06/2024 - (3 ngày trước)
32 24 ngày 26/05/2009 đến 10/11/2009 27/02/2024 - (19 ngày trước)
33 28 ngày 20/09/2022 đến 04/04/2023 28/05/2024 - (6 ngày trước)
34 19 ngày 13/02/2018 đến 26/06/2018 02/07/2024 - (1 ngày trước)
35 27 ngày 09/08/2011 đến 14/02/2012 11/06/2024 - (4 ngày trước)
36 23 ngày 13/08/2013 đến 21/01/2014 02/07/2024 - (1 ngày trước)
37 25 ngày 24/09/2013 đến 18/03/2014 09/07/2024 - (0 ngày trước)
38 28 ngày 07/09/2010 đến 22/03/2011 19/03/2024 - (16 ngày trước)
39 33 ngày 18/07/2017 đến 06/03/2018 21/05/2024 - (7 ngày trước)
40 28 ngày 17/04/2018 đến 30/10/2018 07/05/2024 - (9 ngày trước)
41 26 ngày 12/10/2010 đến 12/04/2011 09/07/2024 - (0 ngày trước)
42 31 ngày 13/03/2012 đến 16/10/2012 18/06/2024 - (3 ngày trước)
43 25 ngày 14/06/2022 đến 06/12/2022 09/07/2024 - (0 ngày trước)
44 26 ngày 03/10/2017 đến 03/04/2018 04/06/2024 - (5 ngày trước)
45 45 ngày 11/02/2020 đến 19/01/2021 02/07/2024 - (1 ngày trước)
46 21 ngày 15/06/2021 đến 22/02/2022 28/05/2024 - (6 ngày trước)
47 41 ngày 23/10/2012 đến 06/08/2013 21/05/2024 - (7 ngày trước)
48 31 ngày 10/07/2012 đến 12/02/2013 07/05/2024 - (9 ngày trước)
49 34 ngày 13/11/2018 đến 09/07/2019 09/04/2024 - (13 ngày trước)
50 32 ngày 15/05/2012 đến 25/12/2012 18/06/2024 - (3 ngày trước)
51 28 ngày 02/10/2018 đến 16/04/2019 25/06/2024 - (2 ngày trước)
52 42 ngày 24/04/2018 đến 12/02/2019 14/05/2024 - (8 ngày trước)
53 36 ngày 30/06/2015 đến 15/03/2016 02/07/2024 - (1 ngày trước)
54 21 ngày 24/03/2009 đến 18/08/2009 14/05/2024 - (8 ngày trước)
55 31 ngày 24/04/2012 đến 27/11/2012 26/03/2024 - (15 ngày trước)
56 27 ngày 08/02/2011 đến 16/08/2011 09/07/2024 - (0 ngày trước)
57 32 ngày 16/05/2017 đến 26/12/2017 02/07/2024 - (1 ngày trước)
58 49 ngày 28/07/2020 đến 06/07/2021 04/06/2024 - (5 ngày trước)
59 24 ngày 26/01/2010 đến 13/07/2010 23/04/2024 - (11 ngày trước)
60 25 ngày 26/12/2017 đến 19/06/2018 14/05/2024 - (8 ngày trước)
61 20 ngày 25/05/2021 đến 25/01/2022 02/07/2024 - (1 ngày trước)
62 30 ngày 11/09/2012 đến 09/04/2013 18/06/2024 - (3 ngày trước)
63 36 ngày 19/12/2017 đến 28/08/2018 02/07/2024 - (1 ngày trước)
64 24 ngày 22/09/2015 đến 15/03/2016 16/04/2024 - (12 ngày trước)
65 24 ngày 22/12/2009 đến 08/06/2010 27/02/2024 - (19 ngày trước)
66 28 ngày 14/04/2015 đến 27/10/2015 02/04/2024 - (14 ngày trước)
67 35 ngày 07/07/2009 đến 09/03/2010 28/05/2024 - (6 ngày trước)
68 36 ngày 02/01/2018 đến 11/09/2018 09/07/2024 - (0 ngày trước)
69 23 ngày 13/12/2016 đến 23/05/2017 28/05/2024 - (6 ngày trước)
70 23 ngày 12/04/2022 đến 20/09/2022 04/06/2024 - (5 ngày trước)
71 32 ngày 14/05/2019 đến 24/12/2019 07/05/2024 - (9 ngày trước)
72 24 ngày 01/10/2013 đến 18/03/2014 13/02/2024 - (21 ngày trước)
73 27 ngày 25/10/2016 đến 02/05/2017 14/05/2024 - (8 ngày trước)
74 23 ngày 22/09/2020 đến 02/03/2021 25/06/2024 - (2 ngày trước)
75 31 ngày 09/07/2013 đến 11/02/2014 11/06/2024 - (4 ngày trước)
76 25 ngày 20/12/2011 đến 12/06/2012 21/05/2024 - (7 ngày trước)
77 43 ngày 31/03/2009 đến 26/01/2010 11/06/2024 - (4 ngày trước)
78 28 ngày 25/01/2022 đến 09/08/2022 11/06/2024 - (4 ngày trước)
79 32 ngày 23/12/2014 đến 04/08/2015 21/05/2024 - (7 ngày trước)
80 37 ngày 24/10/2017 đến 10/07/2018 18/06/2024 - (3 ngày trước)
81 23 ngày 16/07/2013 đến 24/12/2013 09/07/2024 - (0 ngày trước)
82 26 ngày 18/10/2022 đến 18/04/2023 11/06/2024 - (4 ngày trước)
83 20 ngày 27/05/2014 đến 14/10/2014 25/06/2024 - (2 ngày trước)
84 32 ngày 08/05/2012 đến 18/12/2012 02/07/2024 - (1 ngày trước)
85 34 ngày 10/04/2018 đến 04/12/2018 02/07/2024 - (1 ngày trước)
86 21 ngày 20/09/2022 đến 14/02/2023 18/06/2024 - (3 ngày trước)
87 24 ngày 06/03/2018 đến 21/08/2018 04/06/2024 - (5 ngày trước)
88 38 ngày 26/11/2013 đến 19/08/2014 09/07/2024 - (0 ngày trước)
89 39 ngày 09/10/2012 đến 09/07/2013 25/06/2024 - (2 ngày trước)
90 36 ngày 25/02/2020 đến 01/12/2020 25/06/2024 - (2 ngày trước)
91 31 ngày 16/06/2015 đến 26/01/2016 05/03/2024 - (18 ngày trước)
92 24 ngày 22/06/2010 đến 07/12/2010 09/07/2024 - (0 ngày trước)
93 50 ngày 06/10/2009 đến 21/09/2010 02/04/2024 - (14 ngày trước)
94 31 ngày 11/11/2014 đến 16/06/2015 02/07/2024 - (1 ngày trước)
95 24 ngày 09/06/2015 đến 24/11/2015 09/07/2024 - (0 ngày trước)
96 36 ngày 07/06/2011 đến 14/02/2012 18/06/2024 - (3 ngày trước)
97 24 ngày 02/09/2014 đến 17/02/2015 02/07/2024 - (1 ngày trước)
98 22 ngày 07/11/2017 đến 10/04/2018 13/02/2024 - (21 ngày trước)
99 21 ngày 28/05/2013 đến 22/10/2013 25/06/2024 - (2 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Vũng Tàu, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Vũng Tàu.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Vũng Tàu đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Vũng Tàu/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Vũng Tàu, thống kê giải Đặc Biệt Vũng Tàu, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK VT. TK chu kỳ lô tô Vũng Tàu dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Vũng Tàu nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.