Thống kê chu kỳ loto Trà Vinh dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Trà Vinh từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 24 ngày 11/09/2009 đến 26/02/2010 17/05/2024 - (0 ngày trước)
01 24 ngày 17/04/2009 đến 02/10/2009 10/05/2024 - (1 ngày trước)
02 25 ngày 04/12/2009 đến 28/05/2010 10/05/2024 - (1 ngày trước)
03 22 ngày 26/07/2013 đến 27/12/2013 17/05/2024 - (0 ngày trước)
04 25 ngày 20/04/2018 đến 12/10/2018 03/05/2024 - (2 ngày trước)
05 35 ngày 28/08/2009 đến 30/04/2010 19/04/2024 - (4 ngày trước)
06 32 ngày 26/08/2011 đến 06/04/2012 19/04/2024 - (4 ngày trước)
07 31 ngày 01/05/2015 đến 04/12/2015 03/05/2024 - (2 ngày trước)
08 28 ngày 18/04/2014 đến 31/10/2014 05/04/2024 - (6 ngày trước)
09 27 ngày 10/07/2009 đến 15/01/2010 19/04/2024 - (4 ngày trước)
10 22 ngày 04/03/2016 đến 05/08/2016 29/03/2024 - (7 ngày trước)
11 26 ngày 08/01/2021 đến 22/10/2021 12/04/2024 - (5 ngày trước)
12 22 ngày 12/08/2011 đến 13/01/2012 08/03/2024 - (10 ngày trước)
13 25 ngày 15/07/2022 đến 06/01/2023 10/05/2024 - (1 ngày trước)
14 25 ngày 05/07/2013 đến 27/12/2013 10/05/2024 - (1 ngày trước)
15 34 ngày 27/05/2011 đến 20/01/2012 03/05/2024 - (2 ngày trước)
16 28 ngày 23/12/2016 đến 07/07/2017 01/03/2024 - (11 ngày trước)
17 22 ngày 10/02/2012 đến 13/07/2012 22/03/2024 - (8 ngày trước)
18 44 ngày 14/12/2012 đến 18/10/2013 26/04/2024 - (3 ngày trước)
19 31 ngày 06/04/2012 đến 09/11/2012 05/04/2024 - (6 ngày trước)
20 30 ngày 21/02/2014 đến 19/09/2014 22/03/2024 - (8 ngày trước)
21 30 ngày 24/01/2020 đến 18/09/2020 17/05/2024 - (0 ngày trước)
22 35 ngày 30/03/2012 đến 30/11/2012 26/04/2024 - (3 ngày trước)
23 22 ngày 09/12/2016 đến 12/05/2017 - (-1 ngày trước)
24 37 ngày 03/06/2022 đến 17/02/2023 08/03/2024 - (10 ngày trước)
25 25 ngày 10/02/2017 đến 04/08/2017 01/03/2024 - (11 ngày trước)
26 29 ngày 24/05/2019 đến 13/12/2019 26/04/2024 - (3 ngày trước)
27 25 ngày 24/07/2015 đến 15/01/2016 17/05/2024 - (0 ngày trước)
28 27 ngày 09/08/2013 đến 14/02/2014 02/02/2024 - (15 ngày trước)
29 29 ngày 19/04/2019 đến 08/11/2019 03/05/2024 - (2 ngày trước)
30 17 ngày 29/04/2022 đến 26/08/2022 17/05/2024 - (0 ngày trước)
31 31 ngày 06/01/2012 đến 10/08/2012 19/04/2024 - (4 ngày trước)
32 19 ngày 06/03/2015 đến 17/07/2015 26/04/2024 - (3 ngày trước)
33 33 ngày 13/05/2011 đến 30/12/2011 12/04/2024 - (5 ngày trước)
34 30 ngày 09/05/2014 đến 05/12/2014 12/04/2024 - (5 ngày trước)
35 40 ngày 17/10/2014 đến 24/07/2015 17/05/2024 - (0 ngày trước)
36 48 ngày 09/02/2018 đến 11/01/2019 10/05/2024 - (1 ngày trước)
37 22 ngày 06/12/2013 đến 09/05/2014 17/05/2024 - (0 ngày trước)
38 30 ngày 05/03/2021 đến 14/01/2022 03/05/2024 - (2 ngày trước)
39 32 ngày 10/01/2020 đến 18/09/2020 10/05/2024 - (1 ngày trước)
40 24 ngày 06/02/2009 đến 24/07/2009 12/04/2024 - (5 ngày trước)
41 49 ngày 29/07/2016 đến 07/07/2017 17/05/2024 - (0 ngày trước)
42 28 ngày 07/09/2012 đến 22/03/2013 10/05/2024 - (1 ngày trước)
43 35 ngày 05/08/2022 đến 07/04/2023 27/10/2023 - (29 ngày trước)
44 31 ngày 05/04/2013 đến 08/11/2013 29/03/2024 - (7 ngày trước)
45 29 ngày 18/05/2018 đến 07/12/2018 17/05/2024 - (0 ngày trước)
46 23 ngày 05/12/2014 đến 15/05/2015 22/12/2023 - (21 ngày trước)
47 35 ngày 05/09/2014 đến 08/05/2015 03/05/2024 - (2 ngày trước)
48 19 ngày 07/12/2018 đến 19/04/2019 22/03/2024 - (8 ngày trước)
49 23 ngày 24/10/2014 đến 03/04/2015 10/05/2024 - (1 ngày trước)
50 51 ngày 20/06/2014 đến 12/06/2015 10/05/2024 - (1 ngày trước)
51 36 ngày 10/07/2020 đến 19/03/2021 17/05/2024 - (0 ngày trước)
52 26 ngày 09/06/2017 đến 08/12/2017 19/04/2024 - (4 ngày trước)
53 21 ngày 25/09/2020 đến 19/02/2021 12/04/2024 - (5 ngày trước)
54 29 ngày 14/05/2010 đến 03/12/2010 17/05/2024 - (0 ngày trước)
55 29 ngày 19/08/2022 đến 10/03/2023 03/05/2024 - (2 ngày trước)
56 27 ngày 17/08/2018 đến 22/02/2019 03/05/2024 - (2 ngày trước)
57 28 ngày 24/12/2010 đến 08/07/2011 10/05/2024 - (1 ngày trước)
58 28 ngày 30/04/2021 đến 25/02/2022 22/12/2023 - (21 ngày trước)
59 26 ngày 30/08/2013 đến 28/02/2014 17/05/2024 - (0 ngày trước)
60 26 ngày 17/04/2015 đến 16/10/2015 10/05/2024 - (1 ngày trước)
61 27 ngày 27/03/2020 đến 30/10/2020 12/01/2024 - (18 ngày trước)
62 25 ngày 05/01/2018 đến 29/06/2018 26/04/2024 - (3 ngày trước)
63 36 ngày 06/11/2015 đến 15/07/2016 29/12/2023 - (20 ngày trước)
64 33 ngày 29/04/2016 đến 16/12/2016 03/05/2024 - (2 ngày trước)
65 28 ngày 15/11/2013 đến 30/05/2014 05/04/2024 - (6 ngày trước)
66 34 ngày 28/04/2017 đến 22/12/2017 26/04/2024 - (3 ngày trước)
67 31 ngày 13/03/2009 đến 16/10/2009 17/05/2024 - (0 ngày trước)
68 23 ngày 26/06/2009 đến 04/12/2009 26/04/2024 - (3 ngày trước)
69 30 ngày 25/02/2011 đến 23/09/2011 - (-1 ngày trước)
70 31 ngày 11/05/2012 đến 14/12/2012 23/02/2024 - (12 ngày trước)
71 37 ngày 07/01/2022 đến 23/09/2022 15/03/2024 - (9 ngày trước)
72 23 ngày 14/02/2020 đến 21/08/2020 03/05/2024 - (2 ngày trước)
73 31 ngày 20/05/2016 đến 23/12/2016 03/05/2024 - (2 ngày trước)
74 33 ngày 07/08/2015 đến 25/03/2016 10/05/2024 - (1 ngày trước)
75 24 ngày 05/11/2010 đến 22/04/2011 12/04/2024 - (5 ngày trước)
76 20 ngày 04/11/2016 đến 24/03/2017 17/05/2024 - (0 ngày trước)
77 33 ngày 15/04/2011 đến 02/12/2011 08/03/2024 - (10 ngày trước)
78 34 ngày 19/06/2020 đến 12/02/2021 08/03/2024 - (10 ngày trước)
79 25 ngày 26/06/2009 đến 18/12/2009 03/05/2024 - (2 ngày trước)
80 25 ngày 01/04/2022 đến 23/09/2022 12/04/2024 - (5 ngày trước)
81 37 ngày 24/04/2009 đến 08/01/2010 10/05/2024 - (1 ngày trước)
82 43 ngày 24/01/2014 đến 21/11/2014 17/05/2024 - (0 ngày trước)
83 20 ngày 02/07/2010 đến 19/11/2010 29/03/2024 - (7 ngày trước)
84 23 ngày 16/06/2017 đến 24/11/2017 17/05/2024 - (0 ngày trước)
85 24 ngày 12/08/2022 đến 27/01/2023 12/04/2024 - (5 ngày trước)
86 39 ngày 06/05/2022 đến 03/02/2023 26/04/2024 - (3 ngày trước)
87 34 ngày 24/06/2016 đến 17/02/2017 05/04/2024 - (6 ngày trước)
88 35 ngày 12/07/2013 đến 14/03/2014 26/04/2024 - (3 ngày trước)
89 32 ngày 21/05/2010 đến 31/12/2010 19/04/2024 - (4 ngày trước)
90 30 ngày 06/03/2015 đến 02/10/2015 12/01/2024 - (18 ngày trước)
91 25 ngày 13/03/2020 đến 02/10/2020 22/03/2024 - (8 ngày trước)
92 39 ngày 30/10/2020 đến 12/11/2021 10/05/2024 - (1 ngày trước)
93 32 ngày 12/11/2010 đến 24/06/2011 03/05/2024 - (2 ngày trước)
94 34 ngày 16/09/2016 đến 12/05/2017 26/04/2024 - (3 ngày trước)
95 20 ngày 04/08/2017 đến 22/12/2017 17/05/2024 - (0 ngày trước)
96 20 ngày 07/10/2011 đến 24/02/2012 26/04/2024 - (3 ngày trước)
97 40 ngày 01/06/2018 đến 08/03/2019 10/05/2024 - (1 ngày trước)
98 23 ngày 15/06/2018 đến 23/11/2018 23/02/2024 - (12 ngày trước)
99 31 ngày 18/09/2015 đến 22/04/2016 10/05/2024 - (1 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Trà Vinh, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Trà Vinh.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Trà Vinh đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Trà Vinh/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Trà Vinh, thống kê giải Đặc Biệt Trà Vinh, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK TV. TK chu kỳ lô tô Trà Vinh dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Trà Vinh nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.