Thống kê chu kỳ loto Tiền Giang dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Tiền Giang từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 37 ngày 07/06/2009 đến 21/02/2010 12/05/2024 - (1 ngày trước)
01 27 ngày 29/12/2019 đến 02/08/2020 21/04/2024 - (4 ngày trước)
02 29 ngày 31/08/2014 đến 22/03/2015 05/05/2024 - (2 ngày trước)
03 25 ngày 20/05/2012 đến 11/11/2012 14/04/2024 - (5 ngày trước)
04 30 ngày 03/07/2022 đến 29/01/2023 05/05/2024 - (2 ngày trước)
05 26 ngày 17/11/2019 đến 14/06/2020 12/05/2024 - (1 ngày trước)
06 38 ngày 17/04/2016 đến 08/01/2017 05/05/2024 - (2 ngày trước)
07 23 ngày 31/08/2014 đến 08/02/2015 28/04/2024 - (3 ngày trước)
08 38 ngày 27/02/2011 đến 20/11/2011 31/03/2024 - (7 ngày trước)
09 35 ngày 02/09/2018 đến 05/05/2019 19/05/2024 - (0 ngày trước)
10 39 ngày 28/05/2017 đến 25/02/2018 12/05/2024 - (1 ngày trước)
11 35 ngày 07/08/2022 đến 09/04/2023 12/05/2024 - (1 ngày trước)
12 24 ngày 12/12/2021 đến 29/05/2022 04/02/2024 - (15 ngày trước)
13 24 ngày 14/03/2010 đến 29/08/2010 19/05/2024 - (0 ngày trước)
14 20 ngày 17/12/2017 đến 06/05/2018 24/03/2024 - (8 ngày trước)
15 23 ngày 16/07/2017 đến 24/12/2017 21/04/2024 - (4 ngày trước)
16 26 ngày 04/04/2010 đến 03/10/2010 21/04/2024 - (4 ngày trước)
17 28 ngày 12/02/2012 đến 26/08/2012 11/02/2024 - (14 ngày trước)
18 22 ngày 06/10/2013 đến 09/03/2014 05/05/2024 - (2 ngày trước)
19 28 ngày 07/04/2019 đến 20/10/2019 21/04/2024 - (4 ngày trước)
20 23 ngày 13/02/2022 đến 24/07/2022 19/05/2024 - (0 ngày trước)
21 27 ngày 10/04/2011 đến 16/10/2011 12/05/2024 - (1 ngày trước)
22 30 ngày 31/10/2010 đến 29/05/2011 10/03/2024 - (10 ngày trước)
23 24 ngày 13/04/2014 đến 28/09/2014 31/03/2024 - (7 ngày trước)
24 28 ngày 13/01/2019 đến 28/07/2019 21/04/2024 - (4 ngày trước)
25 30 ngày 03/09/2017 đến 01/04/2018 17/03/2024 - (9 ngày trước)
26 36 ngày 30/12/2012 đến 08/09/2013 19/05/2024 - (0 ngày trước)
27 38 ngày 27/12/2015 đến 18/09/2016 07/04/2024 - (6 ngày trước)
28 29 ngày 31/03/2013 đến 20/10/2013 14/04/2024 - (5 ngày trước)
29 27 ngày 26/03/2017 đến 01/10/2017 28/04/2024 - (3 ngày trước)
30 57 ngày 13/10/2019 đến 13/12/2020 31/03/2024 - (7 ngày trước)
31 25 ngày 13/09/2020 đến 07/03/2021 12/05/2024 - (1 ngày trước)
32 19 ngày 13/02/2011 đến 26/06/2011 05/05/2024 - (2 ngày trước)
33 31 ngày 16/01/2022 đến 21/08/2022 24/03/2024 - (8 ngày trước)
34 34 ngày 20/03/2011 đến 13/11/2011 17/03/2024 - (9 ngày trước)
35 36 ngày 31/05/2020 đến 07/02/2021 12/05/2024 - (1 ngày trước)
36 29 ngày 08/09/2019 đến 29/03/2020 10/03/2024 - (10 ngày trước)
37 19 ngày 12/01/2020 đến 21/06/2020 18/02/2024 - (13 ngày trước)
38 25 ngày 27/02/2011 đến 21/08/2011 31/03/2024 - (7 ngày trước)
39 29 ngày 07/10/2012 đến 28/04/2013 24/03/2024 - (8 ngày trước)
40 33 ngày 22/02/2009 đến 11/10/2009 10/03/2024 - (10 ngày trước)
41 31 ngày 06/12/2020 đến 24/10/2021 21/04/2024 - (4 ngày trước)
42 31 ngày 04/01/2015 đến 09/08/2015 - (-1 ngày trước)
43 33 ngày 21/10/2012 đến 09/06/2013 12/05/2024 - (1 ngày trước)
44 29 ngày 20/03/2022 đến 09/10/2022 21/04/2024 - (4 ngày trước)
45 24 ngày 08/04/2012 đến 23/09/2012 24/03/2024 - (8 ngày trước)
46 26 ngày 12/07/2020 đến 10/01/2021 28/04/2024 - (3 ngày trước)
47 28 ngày 17/04/2022 đến 30/10/2022 12/05/2024 - (1 ngày trước)
48 26 ngày 10/11/2013 đến 11/05/2014 28/01/2024 - (16 ngày trước)
49 29 ngày 07/06/2009 đến 27/12/2009 05/05/2024 - (2 ngày trước)
50 28 ngày 21/05/2017 đến 03/12/2017 28/04/2024 - (3 ngày trước)
51 23 ngày 27/01/2019 đến 07/07/2019 07/04/2024 - (6 ngày trước)
52 45 ngày 29/03/2020 đến 07/03/2021 28/04/2024 - (3 ngày trước)
53 24 ngày 15/02/2015 đến 02/08/2015 05/05/2024 - (2 ngày trước)
54 33 ngày 10/01/2021 đến 12/12/2021 17/03/2024 - (9 ngày trước)
55 32 ngày 29/10/2017 đến 10/06/2018 14/04/2024 - (5 ngày trước)
56 30 ngày 12/06/2011 đến 08/01/2012 25/02/2024 - (12 ngày trước)
57 25 ngày 01/10/2017 đến 25/03/2018 19/05/2024 - (0 ngày trước)
58 23 ngày 23/03/2014 đến 31/08/2014 12/05/2024 - (1 ngày trước)
59 22 ngày 01/11/2015 đến 03/04/2016 19/05/2024 - (0 ngày trước)
60 24 ngày 26/07/2015 đến 10/01/2016 05/05/2024 - (2 ngày trước)
61 21 ngày 20/01/2013 đến 16/06/2013 14/04/2024 - (5 ngày trước)
62 19 ngày 28/05/2017 đến 08/10/2017 24/03/2024 - (8 ngày trước)
63 31 ngày 24/02/2013 đến 29/09/2013 28/04/2024 - (3 ngày trước)
64 21 ngày 16/08/2020 đến 10/01/2021 10/03/2024 - (10 ngày trước)
65 27 ngày 01/11/2020 đến 09/05/2021 19/05/2024 - (0 ngày trước)
66 25 ngày 02/09/2012 đến 24/02/2013 21/04/2024 - (4 ngày trước)
67 36 ngày 09/05/2021 đến 01/05/2022 12/05/2024 - (1 ngày trước)
68 25 ngày 04/08/2013 đến 26/01/2014 28/04/2024 - (3 ngày trước)
69 32 ngày 09/05/2010 đến 19/12/2010 19/05/2024 - (0 ngày trước)
70 34 ngày 07/07/2013 đến 02/03/2014 19/05/2024 - (0 ngày trước)
71 38 ngày 29/11/2020 đến 05/12/2021 12/05/2024 - (1 ngày trước)
72 25 ngày 20/04/2014 đến 12/10/2014 19/05/2024 - (0 ngày trước)
73 26 ngày 29/04/2018 đến 28/10/2018 05/05/2024 - (2 ngày trước)
74 26 ngày 22/03/2015 đến 20/09/2015 12/05/2024 - (1 ngày trước)
75 32 ngày 06/02/2022 đến 18/09/2022 28/04/2024 - (3 ngày trước)
76 26 ngày 03/12/2017 đến 03/06/2018 28/04/2024 - (3 ngày trước)
77 24 ngày 06/10/2013 đến 23/03/2014 28/04/2024 - (3 ngày trước)
78 29 ngày 03/01/2010 đến 25/07/2010 19/05/2024 - (0 ngày trước)
79 31 ngày 18/12/2016 đến 23/07/2017 19/05/2024 - (0 ngày trước)
80 39 ngày 01/05/2016 đến 29/01/2017 17/03/2024 - (9 ngày trước)
81 22 ngày 07/06/2015 đến 08/11/2015 24/03/2024 - (8 ngày trước)
82 35 ngày 15/11/2015 đến 17/07/2016 24/03/2024 - (8 ngày trước)
83 24 ngày 26/11/2017 đến 13/05/2018 19/05/2024 - (0 ngày trước)
84 28 ngày 06/12/2015 đến 19/06/2016 19/05/2024 - (0 ngày trước)
85 19 ngày 29/06/2014 đến 09/11/2014 05/05/2024 - (2 ngày trước)
86 32 ngày 05/10/2014 đến 17/05/2015 19/05/2024 - (0 ngày trước)
87 41 ngày 07/01/2018 đến 21/10/2018 28/04/2024 - (3 ngày trước)
88 36 ngày 13/12/2015 đến 21/08/2016 03/03/2024 - (11 ngày trước)
89 26 ngày 16/01/2011 đến 17/07/2011 05/05/2024 - (2 ngày trước)
90 45 ngày 11/06/2017 đến 22/04/2018 12/05/2024 - (1 ngày trước)
91 30 ngày 21/08/2022 đến 19/03/2023 28/01/2024 - (16 ngày trước)
92 30 ngày 09/02/2020 đến 04/10/2020 19/05/2024 - (0 ngày trước)
93 30 ngày 07/04/2019 đến 03/11/2019 19/05/2024 - (0 ngày trước)
94 20 ngày 19/12/2010 đến 08/05/2011 07/04/2024 - (6 ngày trước)
95 20 ngày 24/02/2013 đến 14/07/2013 14/04/2024 - (5 ngày trước)
96 20 ngày 24/05/2009 đến 11/10/2009 05/05/2024 - (2 ngày trước)
97 29 ngày 10/06/2018 đến 30/12/2018 12/05/2024 - (1 ngày trước)
98 33 ngày 02/10/2016 đến 21/05/2017 31/03/2024 - (7 ngày trước)
99 27 ngày 23/04/2017 đến 29/10/2017 31/03/2024 - (7 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Tiền Giang, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Tiền Giang.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Tiền Giang đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Tiền Giang/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Tiền Giang, thống kê giải Đặc Biệt Tiền Giang, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK TG. TK chu kỳ lô tô Tiền Giang dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Tiền Giang nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.