Thống kê chu kỳ loto Quảng Ngãi dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Quảng Ngãi từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 23 ngày 24/03/2012 đến 01/09/2012 13/07/2024 - (0 ngày trước)
01 31 ngày 20/10/2018 đến 25/05/2019 13/07/2024 - (0 ngày trước)
02 35 ngày 15/06/2013 đến 15/02/2014 29/06/2024 - (2 ngày trước)
03 36 ngày 27/06/2015 đến 05/03/2016 29/06/2024 - (2 ngày trước)
04 23 ngày 09/10/2021 đến 19/03/2022 25/05/2024 - (7 ngày trước)
05 27 ngày 16/05/2020 đến 21/11/2020 06/07/2024 - (1 ngày trước)
06 34 ngày 07/02/2009 đến 10/10/2009 29/06/2024 - (2 ngày trước)
07 26 ngày 12/03/2011 đến 10/09/2011 22/06/2024 - (3 ngày trước)
08 30 ngày 09/02/2019 đến 07/09/2019 04/05/2024 - (9 ngày trước)
09 24 ngày 27/02/2021 đến 11/09/2021 13/07/2024 - (0 ngày trước)
10 33 ngày 07/03/2015 đến 24/10/2015 09/03/2024 - (17 ngày trước)
11 36 ngày 20/12/2014 đến 29/08/2015 06/07/2024 - (1 ngày trước)
12 27 ngày 02/08/2014 đến 07/02/2015 15/06/2024 - (4 ngày trước)
13 27 ngày 16/05/2015 đến 21/11/2015 22/06/2024 - (3 ngày trước)
14 30 ngày 19/08/2017 đến 17/03/2018 13/07/2024 - (0 ngày trước)
15 32 ngày 25/12/2010 đến 06/08/2011 22/06/2024 - (3 ngày trước)
16 45 ngày 06/07/2019 đến 06/06/2020 04/05/2024 - (9 ngày trước)
17 53 ngày 12/08/2017 đến 18/08/2018 04/05/2024 - (9 ngày trước)
18 29 ngày 29/08/2015 đến 19/03/2016 29/06/2024 - (2 ngày trước)
19 30 ngày 25/07/2015 đến 20/02/2016 29/06/2024 - (2 ngày trước)
20 15 ngày 29/06/2019 đến 12/10/2019 13/07/2024 - (0 ngày trước)
21 29 ngày 09/07/2016 đến 28/01/2017 08/06/2024 - (5 ngày trước)
22 29 ngày 07/08/2010 đến 26/02/2011 15/06/2024 - (4 ngày trước)
23 23 ngày 16/09/2017 đến 24/02/2018 08/06/2024 - (5 ngày trước)
24 20 ngày 16/10/2021 đến 05/03/2022 13/01/2024 - (25 ngày trước)
25 35 ngày 23/11/2013 đến 26/07/2014 09/03/2024 - (17 ngày trước)
26 21 ngày 06/01/2018 đến 02/06/2018 06/07/2024 - (1 ngày trước)
27 20 ngày 24/04/2010 đến 11/09/2010 22/06/2024 - (3 ngày trước)
28 28 ngày 02/05/2015 đến 14/11/2015 06/07/2024 - (1 ngày trước)
29 24 ngày 21/08/2010 đến 05/02/2011 11/05/2024 - (8 ngày trước)
30 35 ngày 17/08/2019 đến 09/05/2020 23/03/2024 - (15 ngày trước)
31 23 ngày 12/09/2020 đến 20/02/2021 27/04/2024 - (10 ngày trước)
32 37 ngày 27/11/2021 đến 13/08/2022 06/07/2024 - (1 ngày trước)
33 25 ngày 28/08/2010 đến 19/02/2011 08/06/2024 - (5 ngày trước)
34 28 ngày 15/08/2009 đến 27/02/2010 08/06/2024 - (5 ngày trước)
35 27 ngày 10/09/2022 đến 18/03/2023 06/07/2024 - (1 ngày trước)
36 29 ngày 04/03/2017 đến 23/09/2017 22/06/2024 - (3 ngày trước)
37 24 ngày 29/01/2011 đến 16/07/2011 25/05/2024 - (7 ngày trước)
38 41 ngày 17/12/2016 đến 30/09/2017 29/06/2024 - (2 ngày trước)
39 37 ngày 25/07/2015 đến 09/04/2016 22/06/2024 - (3 ngày trước)
40 32 ngày 26/06/2021 đến 05/03/2022 30/03/2024 - (14 ngày trước)
41 32 ngày 19/02/2022 đến 01/10/2022 08/06/2024 - (5 ngày trước)
42 25 ngày 23/05/2009 đến 14/11/2009 13/07/2024 - (0 ngày trước)
43 35 ngày 26/02/2011 đến 29/10/2011 06/07/2024 - (1 ngày trước)
44 35 ngày 06/02/2016 đến 08/10/2016 08/06/2024 - (5 ngày trước)
45 25 ngày 27/11/2010 đến 21/05/2011 25/05/2024 - (7 ngày trước)
46 24 ngày 18/06/2011 đến 03/12/2011 27/04/2024 - (10 ngày trước)
47 37 ngày 14/04/2018 đến 29/12/2018 25/05/2024 - (7 ngày trước)
48 23 ngày 17/12/2011 đến 26/05/2012 25/05/2024 - (7 ngày trước)
49 26 ngày 19/12/2020 đến 19/06/2021 29/06/2024 - (2 ngày trước)
50 35 ngày 21/12/2019 đến 12/09/2020 13/04/2024 - (12 ngày trước)
51 23 ngày 24/09/2022 đến 04/03/2023 29/06/2024 - (2 ngày trước)
52 31 ngày 18/11/2017 đến 23/06/2018 13/07/2024 - (0 ngày trước)
53 25 ngày 23/11/2019 đến 06/06/2020 22/06/2024 - (3 ngày trước)
54 29 ngày 26/03/2016 đến 15/10/2016 13/07/2024 - (0 ngày trước)
55 22 ngày 02/04/2022 đến 03/09/2022 29/06/2024 - (2 ngày trước)
56 29 ngày 11/08/2018 đến 02/03/2019 13/07/2024 - (0 ngày trước)
57 34 ngày 06/04/2013 đến 30/11/2013 06/07/2024 - (1 ngày trước)
58 42 ngày 07/11/2009 đến 28/08/2010 13/04/2024 - (12 ngày trước)
59 25 ngày 27/06/2015 đến 19/12/2015 01/06/2024 - (6 ngày trước)
60 40 ngày 22/06/2013 đến 29/03/2014 06/07/2024 - (1 ngày trước)
61 34 ngày 28/03/2009 đến 21/11/2009 29/06/2024 - (2 ngày trước)
62 23 ngày 29/03/2014 đến 06/09/2014 13/07/2024 - (0 ngày trước)
63 38 ngày 22/06/2019 đến 14/03/2020 15/06/2024 - (4 ngày trước)
64 33 ngày 04/07/2020 đến 20/02/2021 22/06/2024 - (3 ngày trước)
65 29 ngày 03/10/2009 đến 24/04/2010 22/06/2024 - (3 ngày trước)
66 19 ngày 02/05/2009 đến 12/09/2009 30/03/2024 - (14 ngày trước)
67 22 ngày 05/08/2017 đến 06/01/2018 20/04/2024 - (11 ngày trước)
68 34 ngày 01/07/2017 đến 24/02/2018 11/05/2024 - (8 ngày trước)
69 38 ngày 22/05/2010 đến 12/02/2011 29/06/2024 - (2 ngày trước)
70 28 ngày 08/05/2021 đến 18/12/2021 27/04/2024 - (10 ngày trước)
71 26 ngày 04/02/2012 đến 04/08/2012 22/06/2024 - (3 ngày trước)
72 30 ngày 12/01/2013 đến 10/08/2013 13/07/2024 - (0 ngày trước)
73 30 ngày 07/08/2010 đến 05/03/2011 06/07/2024 - (1 ngày trước)
74 32 ngày 30/11/2013 đến 12/07/2014 13/07/2024 - (0 ngày trước)
75 28 ngày 24/11/2018 đến 08/06/2019 13/07/2024 - (0 ngày trước)
76 34 ngày 08/12/2018 đến 03/08/2019 06/07/2024 - (1 ngày trước)
77 31 ngày 21/04/2012 đến 24/11/2012 23/03/2024 - (15 ngày trước)
78 25 ngày 24/03/2018 đến 15/09/2018 29/06/2024 - (2 ngày trước)
79 27 ngày 10/08/2019 đến 15/02/2020 13/07/2024 - (0 ngày trước)
80 29 ngày 17/09/2011 đến 07/04/2012 27/04/2024 - (10 ngày trước)
81 25 ngày 30/10/2010 đến 23/04/2011 01/06/2024 - (6 ngày trước)
82 32 ngày 26/08/2017 đến 07/04/2018 16/03/2024 - (16 ngày trước)
83 37 ngày 24/01/2015 đến 10/10/2015 06/07/2024 - (1 ngày trước)
84 24 ngày 05/02/2022 đến 23/07/2022 06/07/2024 - (1 ngày trước)
85 25 ngày 04/10/2014 đến 28/03/2015 06/07/2024 - (1 ngày trước)
86 22 ngày 20/02/2010 đến 24/07/2010 13/07/2024 - (0 ngày trước)
87 34 ngày 25/06/2022 đến 18/02/2023 13/07/2024 - (0 ngày trước)
88 33 ngày 02/06/2012 đến 19/01/2013 15/06/2024 - (4 ngày trước)
89 22 ngày 16/09/2017 đến 17/02/2018 08/06/2024 - (5 ngày trước)
90 31 ngày 08/02/2020 đến 03/10/2020 06/07/2024 - (1 ngày trước)
91 27 ngày 30/01/2021 đến 28/08/2021 29/06/2024 - (2 ngày trước)
92 30 ngày 14/11/2020 đến 12/06/2021 25/05/2024 - (7 ngày trước)
93 27 ngày 21/11/2020 đến 29/05/2021 13/07/2024 - (0 ngày trước)
94 30 ngày 24/04/2021 đến 18/12/2021 15/06/2024 - (4 ngày trước)
95 25 ngày 06/02/2021 đến 14/08/2021 22/06/2024 - (3 ngày trước)
96 28 ngày 05/03/2022 đến 17/09/2022 06/07/2024 - (1 ngày trước)
97 35 ngày 17/04/2010 đến 18/12/2010 27/04/2024 - (10 ngày trước)
98 23 ngày 03/10/2009 đến 13/03/2010 01/06/2024 - (6 ngày trước)
99 26 ngày 30/04/2022 đến 29/10/2022 25/05/2024 - (7 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Quảng Ngãi, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Quảng Ngãi.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Quảng Ngãi đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Quảng Ngãi/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Quảng Ngãi, thống kê giải Đặc Biệt Quảng Ngãi, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK QNG. TK chu kỳ lô tô Quảng Ngãi dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Quảng Ngãi nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.