Thống kê chu kỳ loto Quảng Bình dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Quảng Bình từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 31 ngày 23/07/2015 đến 25/02/2016 27/06/2024 - (2 ngày trước)
01 22 ngày 15/10/2015 đến 17/03/2016 27/06/2024 - (2 ngày trước)
02 42 ngày 11/02/2016 đến 01/12/2016 04/07/2024 - (1 ngày trước)
03 21 ngày 28/05/2020 đến 22/10/2020 09/05/2024 - (9 ngày trước)
04 32 ngày 07/07/2016 đến 16/02/2017 04/07/2024 - (1 ngày trước)
05 29 ngày 30/07/2015 đến 18/02/2016 23/05/2024 - (7 ngày trước)
06 27 ngày 20/01/2011 đến 04/08/2011 20/06/2024 - (3 ngày trước)
07 22 ngày 07/11/2019 đến 07/05/2020 04/07/2024 - (1 ngày trước)
08 24 ngày 09/02/2017 đến 27/07/2017 16/05/2024 - (8 ngày trước)
09 31 ngày 28/01/2016 đến 01/09/2016 20/06/2024 - (3 ngày trước)
10 51 ngày 24/12/2009 đến 16/12/2010 16/05/2024 - (8 ngày trước)
11 29 ngày 02/06/2022 đến 22/12/2022 04/07/2024 - (1 ngày trước)
12 49 ngày 05/12/2019 đến 10/12/2020 14/03/2024 - (17 ngày trước)
13 17 ngày 23/09/2021 đến 20/01/2022 20/06/2024 - (3 ngày trước)
14 27 ngày 31/05/2012 đến 06/12/2012 11/07/2024 - (0 ngày trước)
15 18 ngày 20/10/2022 đến 23/02/2023 13/06/2024 - (4 ngày trước)
16 45 ngày 02/12/2010 đến 20/10/2011 27/06/2024 - (2 ngày trước)
17 57 ngày 02/04/2015 đến 05/05/2016 02/05/2024 - (10 ngày trước)
18 33 ngày 08/11/2012 đến 27/06/2013 27/06/2024 - (2 ngày trước)
19 28 ngày 18/03/2021 đến 30/09/2021 16/05/2024 - (8 ngày trước)
20 22 ngày 29/03/2018 đến 30/08/2018 27/06/2024 - (2 ngày trước)
21 32 ngày 19/03/2015 đến 29/10/2015 30/05/2024 - (6 ngày trước)
22 24 ngày 18/02/2016 đến 04/08/2016 11/07/2024 - (0 ngày trước)
23 27 ngày 01/11/2012 đến 09/05/2013 02/05/2024 - (10 ngày trước)
24 35 ngày 07/05/2020 đến 07/01/2021 11/07/2024 - (0 ngày trước)
25 27 ngày 07/05/2009 đến 12/11/2009 27/06/2024 - (2 ngày trước)
26 25 ngày 28/12/2017 đến 21/06/2018 13/06/2024 - (4 ngày trước)
27 36 ngày 09/08/2018 đến 18/04/2019 20/06/2024 - (3 ngày trước)
28 39 ngày 23/04/2009 đến 21/01/2010 06/06/2024 - (5 ngày trước)
29 29 ngày 18/04/2019 đến 07/11/2019 27/06/2024 - (2 ngày trước)
30 29 ngày 31/05/2018 đến 20/12/2018 11/07/2024 - (0 ngày trước)
31 25 ngày 27/11/2014 đến 21/05/2015 06/06/2024 - (5 ngày trước)
32 22 ngày 06/02/2014 đến 10/07/2014 02/05/2024 - (10 ngày trước)
33 26 ngày 08/09/2016 đến 09/03/2017 20/06/2024 - (3 ngày trước)
34 39 ngày 26/08/2021 đến 26/05/2022 04/07/2024 - (1 ngày trước)
35 25 ngày 04/04/2019 đến 26/09/2019 16/05/2024 - (8 ngày trước)
36 29 ngày 20/06/2013 đến 09/01/2014 11/07/2024 - (0 ngày trước)
37 27 ngày 24/09/2015 đến 31/03/2016 20/06/2024 - (3 ngày trước)
38 26 ngày 13/10/2022 đến 13/04/2023 02/05/2024 - (10 ngày trước)
39 19 ngày 23/05/2013 đến 03/10/2013 04/07/2024 - (1 ngày trước)
40 32 ngày 31/01/2019 đến 12/09/2019 04/07/2024 - (1 ngày trước)
41 40 ngày 25/10/2012 đến 01/08/2013 11/04/2024 - (13 ngày trước)
42 41 ngày 18/12/2014 đến 01/10/2015 25/04/2024 - (11 ngày trước)
43 35 ngày 04/06/2020 đến 04/02/2021 23/05/2024 - (7 ngày trước)
44 23 ngày 26/08/2021 đến 03/02/2022 30/05/2024 - (6 ngày trước)
45 28 ngày 03/11/2016 đến 18/05/2017 20/06/2024 - (3 ngày trước)
46 31 ngày 24/06/2021 đến 27/01/2022 06/06/2024 - (5 ngày trước)
47 28 ngày 21/05/2020 đến 03/12/2020 11/07/2024 - (0 ngày trước)
48 30 ngày 01/03/2018 đến 27/09/2018 27/06/2024 - (2 ngày trước)
49 26 ngày 30/06/2022 đến 29/12/2022 27/06/2024 - (2 ngày trước)
50 27 ngày 23/03/2017 đến 28/09/2017 04/07/2024 - (1 ngày trước)
51 30 ngày 26/02/2015 đến 24/09/2015 06/06/2024 - (5 ngày trước)
52 25 ngày 16/05/2019 đến 07/11/2019 13/06/2024 - (4 ngày trước)
53 31 ngày 01/08/2019 đến 05/03/2020 11/07/2024 - (0 ngày trước)
54 42 ngày 03/10/2019 đến 20/08/2020 04/07/2024 - (1 ngày trước)
55 34 ngày 11/11/2010 đến 14/07/2011 20/06/2024 - (3 ngày trước)
56 32 ngày 29/12/2011 đến 09/08/2012 11/07/2024 - (0 ngày trước)
57 30 ngày 17/06/2010 đến 13/01/2011 11/07/2024 - (0 ngày trước)
58 28 ngày 03/06/2021 đến 16/12/2021 04/07/2024 - (1 ngày trước)
59 24 ngày 06/09/2012 đến 21/02/2013 21/03/2024 - (16 ngày trước)
60 41 ngày 03/03/2011 đến 22/12/2011 13/06/2024 - (4 ngày trước)
61 32 ngày 23/02/2017 đến 05/10/2017 11/04/2024 - (13 ngày trước)
62 31 ngày 07/10/2021 đến 12/05/2022 30/05/2024 - (6 ngày trước)
63 24 ngày 13/08/2009 đến 28/01/2010 20/06/2024 - (3 ngày trước)
64 33 ngày 15/08/2013 đến 03/04/2014 04/07/2024 - (1 ngày trước)
65 23 ngày 22/02/2018 đến 02/08/2018 30/05/2024 - (6 ngày trước)
66 34 ngày 16/11/2017 đến 12/07/2018 13/06/2024 - (4 ngày trước)
67 28 ngày 03/06/2010 đến 16/12/2010 09/05/2024 - (9 ngày trước)
68 34 ngày 16/02/2012 đến 11/10/2012 20/06/2024 - (3 ngày trước)
69 30 ngày 22/03/2018 đến 18/10/2018 27/06/2024 - (2 ngày trước)
70 20 ngày 22/10/2009 đến 11/03/2010 13/06/2024 - (4 ngày trước)
71 27 ngày 05/03/2020 đến 08/10/2020 09/05/2024 - (9 ngày trước)
72 32 ngày 08/04/2010 đến 18/11/2010 11/07/2024 - (0 ngày trước)
73 29 ngày 01/03/2012 đến 20/09/2012 13/06/2024 - (4 ngày trước)
74 48 ngày 21/08/2014 đến 23/07/2015 16/05/2024 - (8 ngày trước)
75 35 ngày 29/09/2016 đến 01/06/2017 04/07/2024 - (1 ngày trước)
76 26 ngày 07/04/2011 đến 13/10/2011 11/07/2024 - (0 ngày trước)
77 23 ngày 03/11/2022 đến 13/04/2023 11/07/2024 - (0 ngày trước)
78 29 ngày 23/06/2011 đến 12/01/2012 04/07/2024 - (1 ngày trước)
79 23 ngày 08/10/2020 đến 18/03/2021 27/06/2024 - (2 ngày trước)
80 26 ngày 28/02/2013 đến 29/08/2013 25/04/2024 - (11 ngày trước)
81 23 ngày 04/06/2020 đến 12/11/2020 13/06/2024 - (4 ngày trước)
82 33 ngày 26/03/2009 đến 12/11/2009 14/03/2024 - (17 ngày trước)
83 25 ngày 25/01/2018 đến 19/07/2018 13/06/2024 - (4 ngày trước)
84 26 ngày 13/01/2011 đến 21/07/2011 04/07/2024 - (1 ngày trước)
85 32 ngày 24/11/2011 đến 05/07/2012 30/05/2024 - (6 ngày trước)
86 22 ngày 15/11/2012 đến 18/04/2013 11/07/2024 - (0 ngày trước)
87 27 ngày 19/02/2015 đến 27/08/2015 18/04/2024 - (12 ngày trước)
88 20 ngày 25/03/2010 đến 12/08/2010 11/07/2024 - (0 ngày trước)
89 29 ngày 12/05/2022 đến 01/12/2022 27/06/2024 - (2 ngày trước)
90 34 ngày 13/06/2019 đến 06/02/2020 06/06/2024 - (5 ngày trước)
91 32 ngày 01/10/2020 đến 13/05/2021 04/07/2024 - (1 ngày trước)
92 29 ngày 06/05/2010 đến 25/11/2010 23/05/2024 - (7 ngày trước)
93 41 ngày 07/07/2016 đến 20/04/2017 13/06/2024 - (4 ngày trước)
94 25 ngày 14/10/2021 đến 07/04/2022 15/02/2024 - (21 ngày trước)
95 22 ngày 24/11/2016 đến 27/04/2017 20/06/2024 - (3 ngày trước)
96 27 ngày 26/03/2020 đến 29/10/2020 23/05/2024 - (7 ngày trước)
97 22 ngày 23/01/2020 đến 23/07/2020 11/07/2024 - (0 ngày trước)
98 29 ngày 13/01/2022 đến 04/08/2022 11/07/2024 - (0 ngày trước)
99 36 ngày 25/07/2013 đến 03/04/2014 06/06/2024 - (5 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Quảng Bình, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Quảng Bình.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Quảng Bình đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Quảng Bình/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Quảng Bình, thống kê giải Đặc Biệt Quảng Bình, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK QB. TK chu kỳ lô tô Quảng Bình dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Quảng Bình nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.