Thống kê chu kỳ loto Phú Yên dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Phú Yên từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 34 ngày 29/09/2014 đến 25/05/2015 01/04/2024 - (14 ngày trước)
01 28 ngày 18/03/2019 đến 30/09/2019 25/03/2024 - (15 ngày trước)
02 30 ngày 26/10/2020 đến 24/05/2021 27/05/2024 - (6 ngày trước)
03 17 ngày 04/12/2017 đến 02/04/2018 01/07/2024 - (1 ngày trước)
04 27 ngày 22/08/2022 đến 27/02/2023 08/07/2024 - (0 ngày trước)
05 37 ngày 12/06/2017 đến 26/02/2018 20/05/2024 - (7 ngày trước)
06 34 ngày 10/03/2014 đến 03/11/2014 08/07/2024 - (0 ngày trước)
07 31 ngày 21/12/2020 đến 26/07/2021 20/05/2024 - (7 ngày trước)
08 22 ngày 25/09/2017 đến 26/02/2018 08/07/2024 - (0 ngày trước)
09 24 ngày 25/12/2017 đến 11/06/2018 24/06/2024 - (2 ngày trước)
10 18 ngày 18/06/2018 đến 22/10/2018 17/06/2024 - (3 ngày trước)
11 25 ngày 17/08/2009 đến 08/02/2010 13/05/2024 - (8 ngày trước)
12 37 ngày 28/11/2011 đến 13/08/2012 17/06/2024 - (3 ngày trước)
13 36 ngày 05/01/2009 đến 14/09/2009 22/04/2024 - (11 ngày trước)
14 35 ngày 17/04/2017 đến 18/12/2017 22/04/2024 - (11 ngày trước)
15 20 ngày 24/07/2017 đến 11/12/2017 17/06/2024 - (3 ngày trước)
16 30 ngày 01/06/2015 đến 28/12/2015 24/06/2024 - (2 ngày trước)
17 35 ngày 27/05/2019 đến 27/01/2020 24/06/2024 - (2 ngày trước)
18 31 ngày 13/08/2018 đến 18/03/2019 10/06/2024 - (4 ngày trước)
19 41 ngày 30/12/2019 đến 02/11/2020 08/07/2024 - (0 ngày trước)
20 24 ngày 14/12/2015 đến 30/05/2016 27/05/2024 - (6 ngày trước)
21 32 ngày 01/08/2016 đến 13/03/2017 24/06/2024 - (2 ngày trước)
22 28 ngày 14/11/2016 đến 29/05/2017 08/04/2024 - (13 ngày trước)
23 30 ngày 15/05/2017 đến 11/12/2017 15/04/2024 - (12 ngày trước)
24 24 ngày 07/12/2015 đến 23/05/2016 13/05/2024 - (8 ngày trước)
25 25 ngày 14/03/2016 đến 05/09/2016 25/03/2024 - (15 ngày trước)
26 27 ngày 15/05/2017 đến 20/11/2017 08/07/2024 - (0 ngày trước)
27 35 ngày 20/03/2017 đến 20/11/2017 08/07/2024 - (0 ngày trước)
28 22 ngày 06/07/2015 đến 07/12/2015 29/04/2024 - (10 ngày trước)
29 35 ngày 12/08/2019 đến 04/05/2020 03/06/2024 - (5 ngày trước)
30 29 ngày 07/12/2020 đến 28/06/2021 29/04/2024 - (10 ngày trước)
31 30 ngày 21/09/2020 đến 19/04/2021 01/07/2024 - (1 ngày trước)
32 26 ngày 12/08/2019 đến 10/02/2020 13/05/2024 - (8 ngày trước)
33 24 ngày 13/07/2015 đến 28/12/2015 04/03/2024 - (18 ngày trước)
34 26 ngày 01/03/2010 đến 30/08/2010 27/05/2024 - (6 ngày trước)
35 46 ngày 09/08/2010 đến 27/06/2011 08/07/2024 - (0 ngày trước)
36 33 ngày 09/11/2015 đến 27/06/2016 27/05/2024 - (6 ngày trước)
37 31 ngày 14/05/2018 đến 17/12/2018 08/07/2024 - (0 ngày trước)
38 30 ngày 25/03/2019 đến 21/10/2019 01/07/2024 - (1 ngày trước)
39 29 ngày 27/07/2009 đến 15/02/2010 10/06/2024 - (4 ngày trước)
40 27 ngày 09/05/2011 đến 14/11/2011 03/06/2024 - (5 ngày trước)
41 18 ngày 08/09/2014 đến 12/01/2015 17/06/2024 - (3 ngày trước)
42 33 ngày 27/07/2015 đến 14/03/2016 24/06/2024 - (2 ngày trước)
43 48 ngày 21/03/2016 đến 20/02/2017 27/05/2024 - (6 ngày trước)
44 32 ngày 25/08/2014 đến 06/04/2015 29/04/2024 - (10 ngày trước)
45 39 ngày 24/03/2014 đến 22/12/2014 08/07/2024 - (0 ngày trước)
46 26 ngày 28/10/2019 đến 18/05/2020 13/05/2024 - (8 ngày trước)
47 29 ngày 14/06/2021 đến 10/01/2022 24/06/2024 - (2 ngày trước)
48 25 ngày 24/05/2010 đến 15/11/2010 24/06/2024 - (2 ngày trước)
49 33 ngày 17/08/2015 đến 04/04/2016 08/07/2024 - (0 ngày trước)
50 31 ngày 10/02/2014 đến 15/09/2014 10/06/2024 - (4 ngày trước)
51 30 ngày 21/11/2016 đến 19/06/2017 06/05/2024 - (9 ngày trước)
52 31 ngày 01/06/2020 đến 04/01/2021 17/06/2024 - (3 ngày trước)
53 32 ngày 11/10/2021 đến 23/05/2022 10/06/2024 - (4 ngày trước)
54 21 ngày 14/12/2020 đến 10/05/2021 08/07/2024 - (0 ngày trước)
55 36 ngày 03/06/2019 đến 10/02/2020 24/06/2024 - (2 ngày trước)
56 29 ngày 26/09/2022 đến 17/04/2023 08/07/2024 - (0 ngày trước)
57 22 ngày 03/06/2013 đến 04/11/2013 27/05/2024 - (6 ngày trước)
58 25 ngày 31/03/2014 đến 22/09/2014 24/06/2024 - (2 ngày trước)
59 30 ngày 12/03/2018 đến 08/10/2018 27/05/2024 - (6 ngày trước)
60 26 ngày 08/07/2019 đến 06/01/2020 01/07/2024 - (1 ngày trước)
61 28 ngày 16/10/2017 đến 30/04/2018 17/06/2024 - (3 ngày trước)
62 33 ngày 15/10/2018 đến 03/06/2019 01/07/2024 - (1 ngày trước)
63 33 ngày 10/10/2016 đến 29/05/2017 13/05/2024 - (8 ngày trước)
64 27 ngày 27/07/2020 đến 01/02/2021 03/06/2024 - (5 ngày trước)
65 24 ngày 01/06/2009 đến 16/11/2009 01/04/2024 - (14 ngày trước)
66 22 ngày 20/11/2017 đến 23/04/2018 10/06/2024 - (4 ngày trước)
67 29 ngày 27/04/2020 đến 16/11/2020 01/07/2024 - (1 ngày trước)
68 24 ngày 22/06/2009 đến 07/12/2009 17/06/2024 - (3 ngày trước)
69 31 ngày 04/04/2011 đến 07/11/2011 17/06/2024 - (3 ngày trước)
70 43 ngày 02/10/2017 đến 30/07/2018 10/06/2024 - (4 ngày trước)
71 24 ngày 20/07/2015 đến 04/01/2016 17/06/2024 - (3 ngày trước)
72 46 ngày 30/01/2017 đến 18/12/2017 18/03/2024 - (16 ngày trước)
73 34 ngày 03/06/2013 đến 27/01/2014 01/07/2024 - (1 ngày trước)
74 32 ngày 01/03/2010 đến 11/10/2010 10/06/2024 - (4 ngày trước)
75 32 ngày 13/10/2014 đến 25/05/2015 10/06/2024 - (4 ngày trước)
76 29 ngày 16/03/2009 đến 05/10/2009 06/05/2024 - (9 ngày trước)
77 38 ngày 11/08/2014 đến 04/05/2015 17/06/2024 - (3 ngày trước)
78 23 ngày 27/01/2014 đến 07/07/2014 24/06/2024 - (2 ngày trước)
79 33 ngày 08/12/2014 đến 27/07/2015 01/07/2024 - (1 ngày trước)
80 29 ngày 28/11/2016 đến 19/06/2017 24/06/2024 - (2 ngày trước)
81 26 ngày 21/12/2009 đến 21/06/2010 10/06/2024 - (4 ngày trước)
82 25 ngày 09/07/2018 đến 31/12/2018 03/06/2024 - (5 ngày trước)
83 37 ngày 26/03/2018 đến 10/12/2018 08/07/2024 - (0 ngày trước)
84 29 ngày 17/01/2022 đến 08/08/2022 08/07/2024 - (0 ngày trước)
85 23 ngày 13/04/2009 đến 21/09/2009 08/04/2024 - (13 ngày trước)
86 29 ngày 17/08/2009 đến 08/03/2010 08/07/2024 - (0 ngày trước)
87 20 ngày 09/10/2017 đến 26/02/2018 08/07/2024 - (0 ngày trước)
88 40 ngày 26/09/2016 đến 03/07/2017 01/07/2024 - (1 ngày trước)
89 31 ngày 16/07/2012 đến 18/02/2013 01/07/2024 - (1 ngày trước)
90 29 ngày 07/05/2012 đến 26/11/2012 10/06/2024 - (4 ngày trước)
91 35 ngày 21/01/2013 đến 23/09/2013 01/07/2024 - (1 ngày trước)
92 26 ngày 27/05/2019 đến 25/11/2019 10/06/2024 - (4 ngày trước)
93 45 ngày 01/02/2010 đến 13/12/2010 13/05/2024 - (8 ngày trước)
94 37 ngày 07/03/2011 đến 21/11/2011 08/07/2024 - (0 ngày trước)
95 23 ngày 10/01/2022 đến 20/06/2022 01/07/2024 - (1 ngày trước)
96 30 ngày 25/01/2021 đến 30/08/2021 01/07/2024 - (1 ngày trước)
97 30 ngày 12/01/2015 đến 10/08/2015 24/06/2024 - (2 ngày trước)
98 30 ngày 18/01/2010 đến 16/08/2010 22/04/2024 - (11 ngày trước)
99 25 ngày 15/04/2019 đến 07/10/2019 06/05/2024 - (9 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Phú Yên, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Phú Yên.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Phú Yên đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Phú Yên/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Phú Yên, thống kê giải Đặc Biệt Phú Yên, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK PY. TK chu kỳ lô tô Phú Yên dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Phú Yên nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.