Thống kê chu kỳ loto Long An dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Long An từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 26 ngày 01/07/2017 đến 30/12/2017 10/02/2024 - (3 ngày trước)
01 27 ngày 26/01/2019 đến 03/08/2019 24/02/2024 - (1 ngày trước)
02 57 ngày 03/10/2009 đến 06/11/2010 20/01/2024 - (6 ngày trước)
03 20 ngày 11/04/2009 đến 29/08/2009 06/01/2024 - (8 ngày trước)
04 25 ngày 22/10/2011 đến 14/04/2012 24/02/2024 - (1 ngày trước)
05 23 ngày 30/10/2021 đến 09/04/2022 17/02/2024 - (2 ngày trước)
06 23 ngày 06/09/2014 đến 14/02/2015 23/12/2023 - (10 ngày trước)
07 24 ngày 30/03/2013 đến 14/09/2013 02/03/2024 - (0 ngày trước)
08 23 ngày 29/10/2022 đến 08/04/2023 25/11/2023 - (14 ngày trước)
09 32 ngày 03/02/2018 đến 15/09/2018 10/02/2024 - (3 ngày trước)
10 24 ngày 26/04/2014 đến 11/10/2014 03/02/2024 - (4 ngày trước)
11 49 ngày 20/02/2016 đến 28/01/2017 23/12/2023 - (10 ngày trước)
12 26 ngày 21/01/2017 đến 22/07/2017 17/02/2024 - (2 ngày trước)
13 32 ngày 21/09/2013 đến 03/05/2014 17/02/2024 - (2 ngày trước)
14 21 ngày 01/11/2014 đến 28/03/2015 20/01/2024 - (6 ngày trước)
15 22 ngày 11/07/2015 đến 12/12/2015 02/03/2024 - (0 ngày trước)
16 37 ngày 26/12/2015 đến 10/09/2016 24/02/2024 - (1 ngày trước)
17 35 ngày 07/10/2017 đến 09/06/2018 30/12/2023 - (9 ngày trước)
18 25 ngày 08/10/2011 đến 31/03/2012 17/02/2024 - (2 ngày trước)
19 33 ngày 06/05/2017 đến 23/12/2017 03/02/2024 - (4 ngày trước)
20 24 ngày 28/01/2017 đến 15/07/2017 03/02/2024 - (4 ngày trước)
21 33 ngày 31/12/2011 đến 18/08/2012 18/11/2023 - (15 ngày trước)
22 41 ngày 22/02/2014 đến 06/12/2014 17/02/2024 - (2 ngày trước)
23 32 ngày 28/06/2014 đến 07/02/2015 06/01/2024 - (8 ngày trước)
24 20 ngày 29/10/2016 đến 18/03/2017 10/02/2024 - (3 ngày trước)
25 57 ngày 10/11/2018 đến 14/12/2019 27/01/2024 - (5 ngày trước)
26 31 ngày 18/12/2010 đến 23/07/2011 10/02/2024 - (3 ngày trước)
27 22 ngày 22/09/2018 đến 23/02/2019 02/03/2024 - (0 ngày trước)
28 34 ngày 07/03/2015 đến 31/10/2015 02/03/2024 - (0 ngày trước)
29 37 ngày 03/03/2018 đến 17/11/2018 10/02/2024 - (3 ngày trước)
30 30 ngày 05/12/2015 đến 02/07/2016 27/01/2024 - (5 ngày trước)
31 21 ngày 22/02/2020 đến 15/08/2020 16/12/2023 - (11 ngày trước)
32 25 ngày 18/06/2016 đến 10/12/2016 02/12/2023 - (13 ngày trước)
33 33 ngày 18/06/2016 đến 04/02/2017 02/03/2024 - (0 ngày trước)
34 31 ngày 29/08/2009 đến 03/04/2010 11/11/2023 - (16 ngày trước)
35 33 ngày 25/05/2019 đến 11/01/2020 03/02/2024 - (4 ngày trước)
36 34 ngày 27/02/2010 đến 23/10/2010 17/02/2024 - (2 ngày trước)
37 26 ngày 05/08/2017 đến 03/02/2018 21/10/2023 - (19 ngày trước)
38 28 ngày 30/04/2022 đến 12/11/2022 17/02/2024 - (2 ngày trước)
39 26 ngày 27/02/2010 đến 28/08/2010 17/02/2024 - (2 ngày trước)
40 37 ngày 21/03/2009 đến 05/12/2009 02/03/2024 - (0 ngày trước)
41 21 ngày 13/03/2010 đến 07/08/2010 18/11/2023 - (15 ngày trước)
42 24 ngày 10/10/2009 đến 27/03/2010 10/02/2024 - (3 ngày trước)
43 23 ngày 13/04/2019 đến 21/09/2019 02/03/2024 - (0 ngày trước)
44 49 ngày 09/03/2013 đến 15/02/2014 02/03/2024 - (0 ngày trước)
45 30 ngày 10/09/2022 đến 08/04/2023 27/01/2024 - (5 ngày trước)
46 36 ngày 20/06/2009 đến 27/02/2010 02/03/2024 - (0 ngày trước)
47 28 ngày 22/12/2012 đến 06/07/2013 13/01/2024 - (7 ngày trước)
48 27 ngày 22/10/2011 đến 28/04/2012 10/02/2024 - (3 ngày trước)
49 26 ngày 14/04/2018 đến 13/10/2018 20/01/2024 - (6 ngày trước)
50 32 ngày 23/02/2013 đến 05/10/2013 13/01/2024 - (7 ngày trước)
51 25 ngày 11/05/2019 đến 02/11/2019 23/12/2023 - (10 ngày trước)
52 25 ngày 25/01/2020 đến 15/08/2020 24/02/2024 - (1 ngày trước)
53 27 ngày 07/05/2011 đến 12/11/2011 23/12/2023 - (10 ngày trước)
54 28 ngày 09/05/2009 đến 21/11/2009 16/12/2023 - (11 ngày trước)
55 38 ngày 02/06/2012 đến 23/02/2013 20/01/2024 - (6 ngày trước)
56 32 ngày 02/02/2013 đến 14/09/2013 04/11/2023 - (17 ngày trước)
57 27 ngày 04/04/2015 đến 10/10/2015 03/02/2024 - (4 ngày trước)
58 31 ngày 03/11/2018 đến 08/06/2019 02/03/2024 - (0 ngày trước)
59 43 ngày 01/01/2022 đến 29/10/2022 02/03/2024 - (0 ngày trước)
60 28 ngày 09/06/2018 đến 22/12/2018 24/02/2024 - (1 ngày trước)
61 21 ngày 11/06/2016 đến 05/11/2016 24/02/2024 - (1 ngày trước)
62 28 ngày 21/06/2014 đến 03/01/2015 02/03/2024 - (0 ngày trước)
63 18 ngày 03/10/2020 đến 06/02/2021 03/02/2024 - (4 ngày trước)
64 49 ngày 06/07/2019 đến 11/07/2020 17/02/2024 - (2 ngày trước)
65 18 ngày 15/05/2021 đến 01/01/2022 24/02/2024 - (1 ngày trước)
66 34 ngày 13/03/2021 đến 19/02/2022 25/11/2023 - (14 ngày trước)
67 24 ngày 12/12/2009 đến 29/05/2010 17/02/2024 - (2 ngày trước)
68 28 ngày 18/12/2021 đến 02/07/2022 24/02/2024 - (1 ngày trước)
69 22 ngày 18/06/2016 đến 19/11/2016 30/12/2023 - (9 ngày trước)
70 30 ngày 11/09/2010 đến 09/04/2011 17/02/2024 - (2 ngày trước)
71 31 ngày 18/07/2009 đến 20/02/2010 28/10/2023 - (18 ngày trước)
72 31 ngày 19/05/2018 đến 22/12/2018 24/02/2024 - (1 ngày trước)
73 26 ngày 11/06/2011 đến 10/12/2011 02/03/2024 - (0 ngày trước)
74 34 ngày 05/06/2021 đến 14/05/2022 06/01/2024 - (8 ngày trước)
75 28 ngày 05/10/2013 đến 19/04/2014 10/02/2024 - (3 ngày trước)
76 19 ngày 07/01/2012 đến 19/05/2012 24/02/2024 - (1 ngày trước)
77 34 ngày 23/05/2020 đến 16/01/2021 17/02/2024 - (2 ngày trước)
78 19 ngày 04/07/2020 đến 14/11/2020 16/12/2023 - (11 ngày trước)
79 35 ngày 13/03/2021 đến 26/02/2022 06/01/2024 - (8 ngày trước)
80 22 ngày 29/11/2014 đến 02/05/2015 10/02/2024 - (3 ngày trước)
81 25 ngày 12/11/2016 đến 06/05/2017 10/02/2024 - (3 ngày trước)
82 32 ngày 06/02/2010 đến 18/09/2010 24/02/2024 - (1 ngày trước)
83 39 ngày 23/05/2009 đến 20/02/2010 27/01/2024 - (5 ngày trước)
84 30 ngày 23/06/2012 đến 19/01/2013 06/01/2024 - (8 ngày trước)
85 36 ngày 04/07/2009 đến 13/03/2010 02/03/2024 - (0 ngày trước)
86 26 ngày 08/04/2017 đến 07/10/2017 10/02/2024 - (3 ngày trước)
87 22 ngày 16/04/2016 đến 17/09/2016 02/03/2024 - (0 ngày trước)
88 26 ngày 05/02/2011 đến 06/08/2011 03/02/2024 - (4 ngày trước)
89 28 ngày 29/03/2014 đến 11/10/2014 06/01/2024 - (8 ngày trước)
90 31 ngày 09/07/2016 đến 11/02/2017 17/02/2024 - (2 ngày trước)
91 24 ngày 08/12/2018 đến 25/05/2019 27/01/2024 - (5 ngày trước)
92 37 ngày 30/07/2022 đến 15/04/2023 27/01/2024 - (5 ngày trước)
93 33 ngày 01/06/2013 đến 18/01/2014 24/02/2024 - (1 ngày trước)
94 32 ngày 10/12/2011 đến 21/07/2012 27/01/2024 - (5 ngày trước)
95 30 ngày 04/04/2015 đến 31/10/2015 02/03/2024 - (0 ngày trước)
96 21 ngày 25/12/2010 đến 21/05/2011 03/02/2024 - (4 ngày trước)
97 32 ngày 22/02/2020 đến 31/10/2020 24/02/2024 - (1 ngày trước)
98 24 ngày 20/02/2021 đến 20/11/2021 09/12/2023 - (12 ngày trước)
99 20 ngày 11/02/2017 đến 01/07/2017 13/01/2024 - (7 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Long An, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Long An.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Long An đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Long An/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Long An, thống kê giải Đặc Biệt Long An, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK LA. TK chu kỳ lô tô Long An dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Long An nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.