Thống kê chu kỳ loto Kiên Giang dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Kiên Giang từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 22 ngày 29/05/2022 đến 30/10/2022 02/06/2024 - (2 ngày trước)
01 24 ngày 22/03/2020 đến 04/10/2020 28/04/2024 - (7 ngày trước)
02 46 ngày 15/11/2020 đến 16/01/2022 28/04/2024 - (7 ngày trước)
03 33 ngày 21/08/2011 đến 08/04/2012 16/06/2024 - (0 ngày trước)
04 24 ngày 14/06/2015 đến 29/11/2015 12/05/2024 - (5 ngày trước)
05 21 ngày 14/02/2010 đến 11/07/2010 16/06/2024 - (0 ngày trước)
06 31 ngày 14/11/2010 đến 19/06/2011 17/03/2024 - (13 ngày trước)
07 40 ngày 19/09/2010 đến 26/06/2011 09/06/2024 - (1 ngày trước)
08 35 ngày 06/09/2015 đến 08/05/2016 21/04/2024 - (8 ngày trước)
09 25 ngày 10/05/2020 đến 01/11/2020 09/06/2024 - (1 ngày trước)
10 32 ngày 08/10/2017 đến 20/05/2018 05/05/2024 - (6 ngày trước)
11 33 ngày 06/03/2016 đến 23/10/2016 28/04/2024 - (7 ngày trước)
12 27 ngày 13/12/2020 đến 20/06/2021 12/05/2024 - (5 ngày trước)
13 30 ngày 19/08/2018 đến 17/03/2019 09/06/2024 - (1 ngày trước)
14 22 ngày 02/03/2014 đến 03/08/2014 09/06/2024 - (1 ngày trước)
15 36 ngày 11/08/2019 đến 17/05/2020 09/06/2024 - (1 ngày trước)
16 33 ngày 06/03/2022 đến 23/10/2022 24/03/2024 - (12 ngày trước)
17 42 ngày 07/08/2011 đến 27/05/2012 16/06/2024 - (0 ngày trước)
18 30 ngày 08/11/2020 đến 06/06/2021 10/03/2024 - (14 ngày trước)
19 28 ngày 10/01/2010 đến 25/07/2010 05/05/2024 - (6 ngày trước)
20 40 ngày 26/07/2015 đến 01/05/2016 05/05/2024 - (6 ngày trước)
21 29 ngày 23/12/2018 đến 14/07/2019 21/04/2024 - (8 ngày trước)
22 51 ngày 14/11/2010 đến 06/11/2011 16/06/2024 - (0 ngày trước)
23 27 ngày 20/05/2012 đến 25/11/2012 07/04/2024 - (10 ngày trước)
24 26 ngày 21/05/2017 đến 19/11/2017 02/06/2024 - (2 ngày trước)
25 23 ngày 20/11/2016 đến 30/04/2017 28/04/2024 - (7 ngày trước)
26 44 ngày 16/01/2022 đến 20/11/2022 28/04/2024 - (7 ngày trước)
27 21 ngày 27/12/2020 đến 23/05/2021 09/06/2024 - (1 ngày trước)
28 34 ngày 07/06/2020 đến 31/01/2021 21/04/2024 - (8 ngày trước)
29 24 ngày 28/03/2021 đến 26/12/2021 12/05/2024 - (5 ngày trước)
30 35 ngày 09/09/2018 đến 12/05/2019 05/05/2024 - (6 ngày trước)
31 24 ngày 25/01/2015 đến 12/07/2015 16/06/2024 - (0 ngày trước)
32 27 ngày 15/03/2020 đến 18/10/2020 14/04/2024 - (9 ngày trước)
33 23 ngày 17/10/2010 đến 27/03/2011 12/05/2024 - (5 ngày trước)
34 37 ngày 25/09/2016 đến 11/06/2017 10/03/2024 - (14 ngày trước)
35 36 ngày 29/09/2019 đến 05/07/2020 16/06/2024 - (0 ngày trước)
36 30 ngày 06/05/2012 đến 02/12/2012 16/06/2024 - (0 ngày trước)
37 41 ngày 15/08/2010 đến 29/05/2011 19/05/2024 - (4 ngày trước)
38 39 ngày 13/01/2013 đến 13/10/2013 16/06/2024 - (0 ngày trước)
39 20 ngày 04/09/2016 đến 22/01/2017 17/03/2024 - (13 ngày trước)
40 21 ngày 06/09/2009 đến 31/01/2010 09/06/2024 - (1 ngày trước)
41 31 ngày 11/04/2010 đến 14/11/2010 18/02/2024 - (17 ngày trước)
42 26 ngày 16/08/2015 đến 14/02/2016 02/06/2024 - (2 ngày trước)
43 24 ngày 13/08/2017 đến 28/01/2018 16/06/2024 - (0 ngày trước)
44 37 ngày 12/03/2017 đến 26/11/2017 14/04/2024 - (9 ngày trước)
45 23 ngày 23/09/2018 đến 03/03/2019 19/05/2024 - (4 ngày trước)
46 27 ngày 28/12/2014 đến 05/07/2015 09/06/2024 - (1 ngày trước)
47 39 ngày 08/11/2020 đến 21/11/2021 26/05/2024 - (3 ngày trước)
48 24 ngày 10/03/2013 đến 25/08/2013 09/06/2024 - (1 ngày trước)
49 27 ngày 12/09/2010 đến 20/03/2011 09/06/2024 - (1 ngày trước)
50 29 ngày 19/08/2018 đến 10/03/2019 09/06/2024 - (1 ngày trước)
51 19 ngày 25/03/2012 đến 05/08/2012 14/01/2024 - (22 ngày trước)
52 33 ngày 27/11/2011 đến 15/07/2012 16/06/2024 - (0 ngày trước)
53 26 ngày 31/05/2015 đến 29/11/2015 28/04/2024 - (7 ngày trước)
54 27 ngày 17/02/2013 đến 25/08/2013 26/05/2024 - (3 ngày trước)
55 28 ngày 06/08/2017 đến 18/02/2018 31/03/2024 - (11 ngày trước)
56 26 ngày 10/08/2014 đến 08/02/2015 05/05/2024 - (6 ngày trước)
57 33 ngày 10/06/2012 đến 27/01/2013 21/04/2024 - (8 ngày trước)
58 19 ngày 15/01/2012 đến 27/05/2012 03/03/2024 - (15 ngày trước)
59 21 ngày 25/01/2015 đến 21/06/2015 02/06/2024 - (2 ngày trước)
60 18 ngày 30/01/2022 đến 05/06/2022 07/04/2024 - (10 ngày trước)
61 35 ngày 21/12/2014 đến 23/08/2015 14/04/2024 - (9 ngày trước)
62 24 ngày 07/10/2018 đến 24/03/2019 05/05/2024 - (6 ngày trước)
63 29 ngày 24/06/2018 đến 13/01/2019 10/03/2024 - (14 ngày trước)
64 22 ngày 07/02/2010 đến 11/07/2010 02/06/2024 - (2 ngày trước)
65 36 ngày 10/08/2014 đến 19/04/2015 31/03/2024 - (11 ngày trước)
66 28 ngày 01/05/2022 đến 13/11/2022 19/05/2024 - (4 ngày trước)
67 21 ngày 02/08/2015 đến 27/12/2015 09/06/2024 - (1 ngày trước)
68 37 ngày 27/02/2011 đến 13/11/2011 26/05/2024 - (3 ngày trước)
69 32 ngày 08/04/2012 đến 18/11/2012 16/06/2024 - (0 ngày trước)
70 25 ngày 28/06/2009 đến 20/12/2009 05/05/2024 - (6 ngày trước)
71 21 ngày 28/10/2012 đến 24/03/2013 26/05/2024 - (3 ngày trước)
72 25 ngày 06/04/2014 đến 28/09/2014 16/06/2024 - (0 ngày trước)
73 22 ngày 06/06/2010 đến 07/11/2010 05/05/2024 - (6 ngày trước)
74 29 ngày 12/02/2017 đến 03/09/2017 25/02/2024 - (16 ngày trước)
75 24 ngày 06/09/2020 đến 21/02/2021 12/05/2024 - (5 ngày trước)
76 22 ngày 12/08/2012 đến 13/01/2013 16/06/2024 - (0 ngày trước)
77 36 ngày 26/04/2015 đến 03/01/2016 19/05/2024 - (4 ngày trước)
78 37 ngày 25/12/2011 đến 09/09/2012 16/06/2024 - (0 ngày trước)
79 31 ngày 04/11/2018 đến 09/06/2019 16/06/2024 - (0 ngày trước)
80 23 ngày 27/10/2019 đến 03/05/2020 02/06/2024 - (2 ngày trước)
81 31 ngày 14/07/2013 đến 16/02/2014 24/03/2024 - (12 ngày trước)
82 26 ngày 31/08/2014 đến 01/03/2015 26/05/2024 - (3 ngày trước)
83 27 ngày 13/01/2019 đến 21/07/2019 04/02/2024 - (19 ngày trước)
84 31 ngày 22/11/2015 đến 26/06/2016 02/06/2024 - (2 ngày trước)
85 28 ngày 17/05/2009 đến 29/11/2009 16/06/2024 - (0 ngày trước)
86 28 ngày 28/06/2015 đến 10/01/2016 12/05/2024 - (5 ngày trước)
87 33 ngày 21/08/2011 đến 08/04/2012 02/06/2024 - (2 ngày trước)
88 48 ngày 13/06/2021 đến 28/08/2022 21/04/2024 - (8 ngày trước)
89 28 ngày 11/12/2016 đến 25/06/2017 09/06/2024 - (1 ngày trước)
90 30 ngày 20/03/2022 đến 16/10/2022 26/05/2024 - (3 ngày trước)
91 28 ngày 01/09/2013 đến 16/03/2014 14/04/2024 - (9 ngày trước)
92 26 ngày 15/05/2016 đến 13/11/2016 16/06/2024 - (0 ngày trước)
93 21 ngày 20/10/2019 đến 15/03/2020 19/05/2024 - (4 ngày trước)
94 28 ngày 14/06/2009 đến 27/12/2009 16/06/2024 - (0 ngày trước)
95 30 ngày 18/09/2022 đến 16/04/2023 09/06/2024 - (1 ngày trước)
96 26 ngày 27/05/2012 đến 25/11/2012 14/01/2024 - (22 ngày trước)
97 34 ngày 22/10/2017 đến 17/06/2018 28/04/2024 - (7 ngày trước)
98 24 ngày 02/06/2013 đến 17/11/2013 10/12/2023 - (27 ngày trước)
99 24 ngày 15/12/2019 đến 28/06/2020 19/05/2024 - (4 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Kiên Giang, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Kiên Giang.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Kiên Giang đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Kiên Giang/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Kiên Giang, thống kê giải Đặc Biệt Kiên Giang, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK KG. TK chu kỳ lô tô Kiên Giang dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Kiên Giang nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.