Thống kê chu kỳ loto Hậu Giang dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Hậu Giang từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 33 ngày 21/11/2020 đến 23/10/2021 06/07/2024 - (1 ngày trước)
01 31 ngày 29/08/2015 đến 02/04/2016 27/04/2024 - (10 ngày trước)
02 27 ngày 23/10/2010 đến 30/04/2011 13/07/2024 - (0 ngày trước)
03 25 ngày 11/05/2019 đến 02/11/2019 24/02/2024 - (19 ngày trước)
04 28 ngày 02/03/2013 đến 14/09/2013 29/06/2024 - (2 ngày trước)
05 44 ngày 02/02/2019 đến 07/12/2019 13/07/2024 - (0 ngày trước)
06 28 ngày 23/11/2019 đến 04/07/2020 29/06/2024 - (2 ngày trước)
07 22 ngày 02/12/2017 đến 05/05/2018 01/06/2024 - (6 ngày trước)
08 23 ngày 01/02/2020 đến 08/08/2020 06/07/2024 - (1 ngày trước)
09 30 ngày 16/04/2022 đến 12/11/2022 13/04/2024 - (12 ngày trước)
10 35 ngày 30/07/2022 đến 01/04/2023 06/07/2024 - (1 ngày trước)
11 25 ngày 15/01/2022 đến 09/07/2022 08/06/2024 - (5 ngày trước)
12 24 ngày 26/09/2009 đến 13/03/2010 13/07/2024 - (0 ngày trước)
13 25 ngày 23/01/2010 đến 17/07/2010 22/06/2024 - (3 ngày trước)
14 32 ngày 29/10/2011 đến 09/06/2012 11/05/2024 - (8 ngày trước)
15 28 ngày 27/03/2010 đến 09/10/2010 13/04/2024 - (12 ngày trước)
16 28 ngày 29/12/2012 đến 13/07/2013 13/07/2024 - (0 ngày trước)
17 28 ngày 17/10/2015 đến 30/04/2016 25/05/2024 - (7 ngày trước)
18 27 ngày 21/12/2019 đến 25/07/2020 08/06/2024 - (5 ngày trước)
19 52 ngày 29/12/2012 đến 28/12/2013 04/05/2024 - (9 ngày trước)
20 21 ngày 23/02/2019 đến 20/07/2019 20/04/2024 - (11 ngày trước)
21 34 ngày 01/11/2014 đến 27/06/2015 15/06/2024 - (4 ngày trước)
22 31 ngày 01/08/2020 đến 06/03/2021 17/02/2024 - (20 ngày trước)
23 44 ngày 31/10/2009 đến 04/09/2010 01/06/2024 - (6 ngày trước)
24 29 ngày 24/10/2009 đến 15/05/2010 13/07/2024 - (0 ngày trước)
25 33 ngày 08/05/2010 đến 25/12/2010 15/06/2024 - (4 ngày trước)
26 24 ngày 12/12/2009 đến 29/05/2010 01/06/2024 - (6 ngày trước)
27 48 ngày 29/02/2020 đến 27/02/2021 15/06/2024 - (4 ngày trước)
28 27 ngày 06/12/2014 đến 13/06/2015 13/07/2024 - (0 ngày trước)
29 35 ngày 09/03/2013 đến 09/11/2013 06/07/2024 - (1 ngày trước)
30 19 ngày 29/08/2020 đến 09/01/2021 06/07/2024 - (1 ngày trước)
31 22 ngày 15/05/2010 đến 16/10/2010 06/04/2024 - (13 ngày trước)
32 30 ngày 18/06/2011 đến 14/01/2012 13/07/2024 - (0 ngày trước)
33 28 ngày 01/03/2014 đến 13/09/2014 13/07/2024 - (0 ngày trước)
34 26 ngày 08/06/2013 đến 07/12/2013 13/07/2024 - (0 ngày trước)
35 25 ngày 16/06/2018 đến 08/12/2018 08/06/2024 - (5 ngày trước)
36 34 ngày 16/01/2021 đến 25/12/2021 06/07/2024 - (1 ngày trước)
37 34 ngày 13/12/2014 đến 08/08/2015 29/06/2024 - (2 ngày trước)
38 37 ngày 23/06/2018 đến 09/03/2019 01/06/2024 - (6 ngày trước)
39 28 ngày 16/02/2013 đến 31/08/2013 01/06/2024 - (6 ngày trước)
40 21 ngày 23/04/2011 đến 17/09/2011 13/07/2024 - (0 ngày trước)
41 32 ngày 05/03/2016 đến 15/10/2016 01/06/2024 - (6 ngày trước)
42 29 ngày 19/03/2016 đến 08/10/2016 29/06/2024 - (2 ngày trước)
43 26 ngày 16/02/2019 đến 17/08/2019 20/04/2024 - (11 ngày trước)
44 36 ngày 18/07/2009 đến 27/03/2010 06/07/2024 - (1 ngày trước)
45 21 ngày 18/07/2009 đến 12/12/2009 29/06/2024 - (2 ngày trước)
46 32 ngày 29/05/2010 đến 08/01/2011 13/07/2024 - (0 ngày trước)
47 31 ngày 16/07/2016 đến 18/02/2017 29/06/2024 - (2 ngày trước)
48 45 ngày 19/12/2009 đến 30/10/2010 01/06/2024 - (6 ngày trước)
49 44 ngày 26/12/2015 đến 29/10/2016 22/06/2024 - (3 ngày trước)
50 18 ngày 19/05/2012 đến 22/09/2012 06/07/2024 - (1 ngày trước)
51 38 ngày 07/09/2019 đến 27/06/2020 11/05/2024 - (8 ngày trước)
52 38 ngày 25/11/2017 đến 18/08/2018 22/06/2024 - (3 ngày trước)
53 21 ngày 04/07/2020 đến 28/11/2020 13/07/2024 - (0 ngày trước)
54 28 ngày 29/01/2022 đến 13/08/2022 25/05/2024 - (7 ngày trước)
55 17 ngày 06/01/2018 đến 05/05/2018 06/07/2024 - (1 ngày trước)
56 22 ngày 20/02/2016 đến 23/07/2016 13/07/2024 - (0 ngày trước)
57 56 ngày 24/09/2016 đến 21/10/2017 15/06/2024 - (4 ngày trước)
58 29 ngày 29/12/2012 đến 20/07/2013 13/07/2024 - (0 ngày trước)
59 22 ngày 04/09/2010 đến 05/02/2011 22/06/2024 - (3 ngày trước)
60 39 ngày 26/12/2009 đến 25/09/2010 04/05/2024 - (9 ngày trước)
61 31 ngày 10/08/2013 đến 15/03/2014 06/07/2024 - (1 ngày trước)
62 31 ngày 06/03/2021 đến 22/01/2022 16/03/2024 - (16 ngày trước)
63 24 ngày 21/09/2019 đến 07/03/2020 25/05/2024 - (7 ngày trước)
64 33 ngày 21/06/2014 đến 07/02/2015 29/06/2024 - (2 ngày trước)
65 29 ngày 24/12/2011 đến 14/07/2012 01/06/2024 - (6 ngày trước)
66 30 ngày 17/11/2018 đến 15/06/2019 13/04/2024 - (12 ngày trước)
67 20 ngày 25/08/2012 đến 12/01/2013 11/05/2024 - (8 ngày trước)
68 32 ngày 02/04/2016 đến 12/11/2016 01/06/2024 - (6 ngày trước)
69 52 ngày 23/03/2019 đến 21/03/2020 08/06/2024 - (5 ngày trước)
70 24 ngày 23/07/2022 đến 07/01/2023 29/06/2024 - (2 ngày trước)
71 25 ngày 13/06/2020 đến 05/12/2020 13/07/2024 - (0 ngày trước)
72 21 ngày 14/09/2013 đến 08/02/2014 06/07/2024 - (1 ngày trước)
73 33 ngày 15/06/2019 đến 01/02/2020 01/06/2024 - (6 ngày trước)
74 21 ngày 29/06/2013 đến 23/11/2013 15/06/2024 - (4 ngày trước)
75 24 ngày 13/10/2018 đến 30/03/2019 15/06/2024 - (4 ngày trước)
76 28 ngày 23/01/2021 đến 20/11/2021 15/06/2024 - (4 ngày trước)
77 23 ngày 03/09/2022 đến 11/02/2023 11/05/2024 - (8 ngày trước)
78 28 ngày 28/10/2017 đến 12/05/2018 16/03/2024 - (16 ngày trước)
79 22 ngày 05/12/2020 đến 08/05/2021 22/06/2024 - (3 ngày trước)
80 19 ngày 05/09/2015 đến 16/01/2016 13/07/2024 - (0 ngày trước)
81 41 ngày 26/09/2020 đến 23/10/2021 29/06/2024 - (2 ngày trước)
82 20 ngày 14/05/2022 đến 01/10/2022 29/06/2024 - (2 ngày trước)
83 53 ngày 14/04/2012 đến 20/04/2013 08/06/2024 - (5 ngày trước)
84 29 ngày 13/10/2012 đến 04/05/2013 01/06/2024 - (6 ngày trước)
85 37 ngày 20/02/2010 đến 06/11/2010 27/04/2024 - (10 ngày trước)
86 28 ngày 30/04/2022 đến 12/11/2022 22/06/2024 - (3 ngày trước)
87 26 ngày 16/11/2019 đến 13/06/2020 29/06/2024 - (2 ngày trước)
88 28 ngày 09/01/2021 đến 06/11/2021 03/02/2024 - (22 ngày trước)
89 29 ngày 28/12/2019 đến 15/08/2020 27/04/2024 - (10 ngày trước)
90 22 ngày 01/01/2022 đến 04/06/2022 25/05/2024 - (7 ngày trước)
91 21 ngày 24/09/2022 đến 18/02/2023 09/03/2024 - (17 ngày trước)
92 26 ngày 02/02/2019 đến 03/08/2019 06/07/2024 - (1 ngày trước)
93 25 ngày 21/08/2010 đến 12/02/2011 15/06/2024 - (4 ngày trước)
94 23 ngày 19/08/2017 đến 27/01/2018 22/06/2024 - (3 ngày trước)
95 23 ngày 19/01/2013 đến 29/06/2013 22/06/2024 - (3 ngày trước)
96 33 ngày 28/03/2020 đến 12/12/2020 11/05/2024 - (8 ngày trước)
97 44 ngày 07/12/2013 đến 11/10/2014 22/06/2024 - (3 ngày trước)
98 25 ngày 04/06/2016 đến 26/11/2016 06/07/2024 - (1 ngày trước)
99 26 ngày 05/05/2018 đến 03/11/2018 04/05/2024 - (9 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Hậu Giang, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Hậu Giang.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Hậu Giang đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Hậu Giang/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Hậu Giang, thống kê giải Đặc Biệt Hậu Giang, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK HG. TK chu kỳ lô tô Hậu Giang dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Hậu Giang nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.