Thống kê chu kỳ loto TP.HCM dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại TP.HCM từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 29 ngày 27/08/2022 đến 05/12/2022 24/06/2024 - (5 ngày trước)
01 29 ngày 16/07/2018 đến 27/10/2018 08/07/2024 - (1 ngày trước)
02 27 ngày 15/01/2018 đến 21/04/2018 13/07/2024 - (0 ngày trước)
03 32 ngày 11/06/2012 đến 01/10/2012 13/07/2024 - (0 ngày trước)
04 28 ngày 05/03/2016 đến 11/06/2016 06/07/2024 - (2 ngày trước)
05 39 ngày 10/09/2011 đến 23/01/2012 01/07/2024 - (3 ngày trước)
06 28 ngày 10/06/2019 đến 16/09/2019 10/06/2024 - (9 ngày trước)
07 34 ngày 23/11/2019 đến 21/03/2020 13/07/2024 - (0 ngày trước)
08 34 ngày 20/08/2012 đến 17/12/2012 01/07/2024 - (3 ngày trước)
09 26 ngày 22/01/2018 đến 23/04/2018 06/07/2024 - (2 ngày trước)
10 36 ngày 29/08/2016 đến 02/01/2017 08/07/2024 - (1 ngày trước)
11 31 ngày 18/12/2010 đến 30/05/2011 24/06/2024 - (5 ngày trước)
12 31 ngày 22/02/2021 đến 12/06/2021 24/06/2024 - (5 ngày trước)
13 29 ngày 19/05/2018 đến 27/08/2018 01/07/2024 - (3 ngày trước)
14 33 ngày 16/07/2018 đến 10/11/2018 01/07/2024 - (3 ngày trước)
15 27 ngày 24/08/2015 đến 28/11/2015 29/06/2024 - (4 ngày trước)
16 35 ngày 21/01/2012 đến 21/05/2012 13/07/2024 - (0 ngày trước)
17 34 ngày 03/07/2010 đến 30/10/2010 13/07/2024 - (0 ngày trước)
18 36 ngày 16/12/2017 đến 21/04/2018 08/07/2024 - (1 ngày trước)
19 47 ngày 30/05/2022 đến 12/11/2022 17/06/2024 - (7 ngày trước)
20 32 ngày 19/10/2009 đến 08/02/2010 06/07/2024 - (2 ngày trước)
21 29 ngày 15/05/2017 đến 26/08/2017 13/07/2024 - (0 ngày trước)
22 27 ngày 20/07/2009 đến 24/10/2009 25/05/2024 - (14 ngày trước)
23 30 ngày 02/11/2020 đến 15/02/2021 29/06/2024 - (4 ngày trước)
24 42 ngày 03/10/2022 đến 27/02/2023 06/07/2024 - (2 ngày trước)
25 38 ngày 25/08/2018 đến 05/01/2019 01/07/2024 - (3 ngày trước)
26 26 ngày 15/05/2017 đến 14/08/2017 10/06/2024 - (9 ngày trước)
27 29 ngày 17/06/2013 đến 28/09/2013 24/06/2024 - (5 ngày trước)
28 39 ngày 11/07/2009 đến 23/11/2009 01/07/2024 - (3 ngày trước)
29 31 ngày 21/11/2016 đến 11/03/2017 11/05/2024 - (17 ngày trước)
30 26 ngày 05/09/2016 đến 05/12/2016 06/07/2024 - (2 ngày trước)
31 27 ngày 17/08/2019 đến 18/11/2019 29/06/2024 - (4 ngày trước)
32 32 ngày 26/06/2010 đến 16/10/2010 13/07/2024 - (0 ngày trước)
33 26 ngày 20/01/2018 đến 21/04/2018 08/07/2024 - (1 ngày trước)
34 38 ngày 04/04/2022 đến 15/08/2022 11/05/2024 - (17 ngày trước)
35 36 ngày 20/07/2009 đến 23/11/2009 08/07/2024 - (1 ngày trước)
36 24 ngày 09/03/2015 đến 01/06/2015 06/07/2024 - (2 ngày trước)
37 33 ngày 21/12/2015 đến 16/04/2016 10/06/2024 - (9 ngày trước)
38 34 ngày 14/12/2020 đến 12/04/2021 22/06/2024 - (6 ngày trước)
39 28 ngày 17/12/2011 đến 24/03/2012 22/06/2024 - (6 ngày trước)
40 28 ngày 26/09/2022 đến 02/01/2023 20/04/2024 - (23 ngày trước)
41 32 ngày 11/03/2019 đến 01/07/2019 06/07/2024 - (2 ngày trước)
42 28 ngày 28/11/2016 đến 06/03/2017 08/06/2024 - (10 ngày trước)
43 28 ngày 01/12/2012 đến 09/03/2013 29/06/2024 - (4 ngày trước)
44 29 ngày 11/01/2016 đến 23/04/2016 13/07/2024 - (0 ngày trước)
45 26 ngày 28/05/2012 đến 27/08/2012 08/07/2024 - (1 ngày trước)
46 31 ngày 28/03/2016 đến 16/07/2016 29/06/2024 - (4 ngày trước)
47 31 ngày 12/10/2019 đến 27/01/2020 13/07/2024 - (0 ngày trước)
48 46 ngày 03/09/2022 đến 11/02/2023 13/07/2024 - (0 ngày trước)
49 30 ngày 22/12/2014 đến 06/04/2015 13/07/2024 - (0 ngày trước)
50 43 ngày 25/10/2021 đến 26/03/2022 08/07/2024 - (1 ngày trước)
51 30 ngày 04/08/2014 đến 17/11/2014 01/07/2024 - (3 ngày trước)
52 27 ngày 27/10/2012 đến 28/01/2013 17/06/2024 - (7 ngày trước)
53 40 ngày 10/11/2014 đến 30/03/2015 25/05/2024 - (14 ngày trước)
54 22 ngày 14/01/2012 đến 31/03/2012 20/05/2024 - (15 ngày trước)
55 28 ngày 14/04/2012 đến 21/07/2012 06/07/2024 - (2 ngày trước)
56 32 ngày 23/01/2017 đến 15/05/2017 17/06/2024 - (7 ngày trước)
57 36 ngày 07/12/2020 đến 12/04/2021 17/06/2024 - (7 ngày trước)
58 28 ngày 23/01/2010 đến 01/05/2010 13/07/2024 - (0 ngày trước)
59 28 ngày 04/02/2017 đến 13/05/2017 08/07/2024 - (1 ngày trước)
60 31 ngày 25/08/2018 đến 10/12/2018 29/06/2024 - (4 ngày trước)
61 25 ngày 14/01/2017 đến 10/04/2017 15/06/2024 - (8 ngày trước)
62 46 ngày 03/03/2014 đến 11/08/2014 06/07/2024 - (2 ngày trước)
63 37 ngày 11/05/2009 đến 19/09/2009 01/07/2024 - (3 ngày trước)
64 39 ngày 20/08/2018 đến 05/01/2019 13/07/2024 - (0 ngày trước)
65 38 ngày 11/04/2015 đến 22/08/2015 01/07/2024 - (3 ngày trước)
66 33 ngày 06/04/2013 đến 29/07/2013 24/06/2024 - (5 ngày trước)
67 28 ngày 14/07/2014 đến 20/10/2014 27/04/2024 - (21 ngày trước)
68 40 ngày 05/01/2015 đến 25/05/2015 06/07/2024 - (2 ngày trước)
69 31 ngày 21/05/2012 đến 08/09/2012 03/06/2024 - (11 ngày trước)
70 29 ngày 24/12/2016 đến 03/04/2017 13/07/2024 - (0 ngày trước)
71 28 ngày 10/09/2022 đến 17/12/2022 24/06/2024 - (5 ngày trước)
72 32 ngày 18/05/2019 đến 07/09/2019 17/06/2024 - (7 ngày trước)
73 36 ngày 21/09/2019 đến 25/01/2020 13/07/2024 - (0 ngày trước)
74 54 ngày 25/07/2020 đến 30/01/2021 13/07/2024 - (0 ngày trước)
75 23 ngày 01/03/2010 đến 22/05/2010 06/07/2024 - (2 ngày trước)
76 30 ngày 01/02/2010 đến 17/05/2010 01/06/2024 - (12 ngày trước)
77 27 ngày 13/02/2010 đến 17/05/2010 22/06/2024 - (6 ngày trước)
78 29 ngày 24/06/2017 đến 02/10/2017 01/07/2024 - (3 ngày trước)
79 36 ngày 25/03/2013 đến 29/07/2013 08/06/2024 - (10 ngày trước)
80 57 ngày 18/05/2015 đến 05/12/2015 06/07/2024 - (2 ngày trước)
81 42 ngày 09/04/2022 đến 03/09/2022 29/06/2024 - (4 ngày trước)
82 30 ngày 28/03/2011 đến 11/07/2011 08/07/2024 - (1 ngày trước)
83 34 ngày 11/06/2016 đến 08/10/2016 13/07/2024 - (0 ngày trước)
84 31 ngày 29/06/2013 đến 14/10/2013 08/07/2024 - (1 ngày trước)
85 34 ngày 21/09/2013 đến 18/01/2014 01/07/2024 - (3 ngày trước)
86 26 ngày 26/06/2021 đến 08/01/2022 15/06/2024 - (8 ngày trước)
87 28 ngày 12/04/2010 đến 19/07/2010 01/07/2024 - (3 ngày trước)
88 37 ngày 24/08/2019 đến 30/12/2019 29/04/2024 - (20 ngày trước)
89 28 ngày 27/02/2010 đến 05/06/2010 08/07/2024 - (1 ngày trước)
90 32 ngày 14/09/2019 đến 04/01/2020 29/06/2024 - (4 ngày trước)
91 48 ngày 19/09/2020 đến 06/03/2021 22/06/2024 - (6 ngày trước)
92 33 ngày 07/09/2015 đến 02/01/2016 03/06/2024 - (11 ngày trước)
93 28 ngày 15/10/2011 đến 21/01/2012 29/06/2024 - (4 ngày trước)
94 27 ngày 24/01/2022 đến 30/04/2022 08/07/2024 - (1 ngày trước)
95 33 ngày 10/09/2016 đến 02/01/2017 08/07/2024 - (1 ngày trước)
96 33 ngày 02/10/2017 đến 27/01/2018 24/06/2024 - (5 ngày trước)
97 34 ngày 21/09/2015 đến 18/01/2016 01/07/2024 - (3 ngày trước)
98 35 ngày 25/06/2018 đến 27/10/2018 06/07/2024 - (2 ngày trước)
99 24 ngày 01/11/2010 đến 21/03/2011 08/07/2024 - (1 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô TP.HCM, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra TP.HCM.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô TP.HCM đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như TP.HCM/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô TP.HCM, thống kê giải Đặc Biệt TP.HCM, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK HCM. TK chu kỳ lô tô TP.HCM dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô TP.HCM nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.