Thống kê chu kỳ loto Đồng Tháp dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Đồng Tháp từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 31 ngày 14/11/2016 đến 19/06/2017 20/05/2024 - (0 ngày trước)
01 35 ngày 07/03/2022 đến 07/11/2022 01/04/2024 - (7 ngày trước)
02 21 ngày 22/11/2010 đến 18/04/2011 11/03/2024 - (10 ngày trước)
03 31 ngày 20/06/2011 đến 23/01/2012 08/01/2024 - (19 ngày trước)
04 31 ngày 12/09/2016 đến 17/04/2017 22/04/2024 - (4 ngày trước)
05 20 ngày 12/07/2010 đến 29/11/2010 01/01/2024 - (20 ngày trước)
06 17 ngày 03/08/2015 đến 30/11/2015 26/02/2024 - (12 ngày trước)
07 32 ngày 02/09/2019 đến 11/05/2020 01/01/2024 - (20 ngày trước)
08 32 ngày 17/08/2009 đến 29/03/2010 25/03/2024 - (8 ngày trước)
09 38 ngày 02/01/2017 đến 25/09/2017 20/05/2024 - (0 ngày trước)
10 34 ngày 26/09/2011 đến 21/05/2012 13/05/2024 - (1 ngày trước)
11 31 ngày 24/01/2022 đến 29/08/2022 29/04/2024 - (3 ngày trước)
12 25 ngày 09/11/2009 đến 03/05/2010 29/04/2024 - (3 ngày trước)
13 28 ngày 01/07/2013 đến 13/01/2014 06/05/2024 - (2 ngày trước)
14 22 ngày 07/11/2022 đến 10/04/2023 13/05/2024 - (1 ngày trước)
15 31 ngày 31/12/2018 đến 05/08/2019 15/04/2024 - (5 ngày trước)
16 26 ngày 07/03/2016 đến 05/09/2016 08/01/2024 - (19 ngày trước)
17 40 ngày 10/04/2017 đến 15/01/2018 29/04/2024 - (3 ngày trước)
18 27 ngày 18/05/2020 đến 23/11/2020 13/05/2024 - (1 ngày trước)
19 24 ngày 31/05/2010 đến 15/11/2010 29/04/2024 - (3 ngày trước)
20 28 ngày 01/02/2016 đến 15/08/2016 13/05/2024 - (1 ngày trước)
21 26 ngày 27/01/2014 đến 28/07/2014 22/04/2024 - (4 ngày trước)
22 28 ngày 23/11/2020 đến 07/06/2021 15/04/2024 - (5 ngày trước)
23 21 ngày 23/03/2020 đến 14/09/2020 26/02/2024 - (12 ngày trước)
24 21 ngày 23/12/2013 đến 19/05/2014 08/04/2024 - (6 ngày trước)
25 25 ngày 05/07/2021 đến 11/04/2022 08/04/2024 - (6 ngày trước)
26 26 ngày 08/03/2021 đến 20/12/2021 20/05/2024 - (0 ngày trước)
27 25 ngày 04/11/2019 đến 25/05/2020 15/04/2024 - (5 ngày trước)
28 23 ngày 31/10/2016 đến 10/04/2017 13/05/2024 - (1 ngày trước)
29 19 ngày 10/12/2018 đến 22/04/2019 08/04/2024 - (6 ngày trước)
30 28 ngày 11/07/2011 đến 23/01/2012 20/05/2024 - (0 ngày trước)
31 32 ngày 07/11/2016 đến 19/06/2017 20/05/2024 - (0 ngày trước)
32 29 ngày 24/11/2014 đến 15/06/2015 06/05/2024 - (2 ngày trước)
33 37 ngày 22/08/2011 đến 07/05/2012 15/04/2024 - (5 ngày trước)
34 21 ngày 27/01/2020 đến 20/07/2020 04/03/2024 - (11 ngày trước)
35 22 ngày 29/11/2010 đến 02/05/2011 19/02/2024 - (13 ngày trước)
36 33 ngày 13/04/2009 đến 30/11/2009 13/05/2024 - (1 ngày trước)
37 47 ngày 03/10/2016 đến 28/08/2017 20/05/2024 - (0 ngày trước)
38 27 ngày 02/03/2009 đến 07/09/2009 06/05/2024 - (2 ngày trước)
39 40 ngày 26/01/2009 đến 02/11/2009 06/05/2024 - (2 ngày trước)
40 36 ngày 04/05/2015 đến 11/01/2016 22/04/2024 - (4 ngày trước)
41 34 ngày 27/06/2016 đến 20/02/2017 15/04/2024 - (5 ngày trước)
42 41 ngày 06/02/2017 đến 20/11/2017 20/05/2024 - (0 ngày trước)
43 35 ngày 23/06/2014 đến 23/02/2015 22/04/2024 - (4 ngày trước)
44 30 ngày 28/02/2022 đến 26/09/2022 15/04/2024 - (5 ngày trước)
45 29 ngày 09/10/2017 đến 30/04/2018 22/04/2024 - (4 ngày trước)
46 26 ngày 30/05/2016 đến 28/11/2016 08/04/2024 - (6 ngày trước)
47 29 ngày 17/12/2018 đến 08/07/2019 29/04/2024 - (3 ngày trước)
48 35 ngày 30/11/2015 đến 01/08/2016 20/05/2024 - (0 ngày trước)
49 37 ngày 22/02/2010 đến 08/11/2010 29/04/2024 - (3 ngày trước)
50 23 ngày 04/12/2017 đến 14/05/2018 15/04/2024 - (5 ngày trước)
51 34 ngày 20/09/2010 đến 16/05/2011 01/04/2024 - (7 ngày trước)
52 31 ngày 27/05/2019 đến 30/12/2019 20/05/2024 - (0 ngày trước)
53 32 ngày 26/12/2011 đến 06/08/2012 20/05/2024 - (0 ngày trước)
54 31 ngày 09/02/2009 đến 14/09/2009 29/04/2024 - (3 ngày trước)
55 26 ngày 04/01/2010 đến 05/07/2010 04/03/2024 - (11 ngày trước)
56 32 ngày 14/03/2011 đến 24/10/2011 22/04/2024 - (4 ngày trước)
57 30 ngày 07/03/2011 đến 03/10/2011 06/05/2024 - (2 ngày trước)
58 23 ngày 21/07/2014 đến 29/12/2014 29/04/2024 - (3 ngày trước)
59 37 ngày 08/12/2014 đến 24/08/2015 29/04/2024 - (3 ngày trước)
60 26 ngày 06/07/2009 đến 04/01/2010 18/03/2024 - (9 ngày trước)
61 31 ngày 18/04/2011 đến 21/11/2011 01/04/2024 - (7 ngày trước)
62 27 ngày 19/12/2016 đến 26/06/2017 13/05/2024 - (1 ngày trước)
63 27 ngày 28/03/2022 đến 03/10/2022 20/05/2024 - (0 ngày trước)
64 34 ngày 02/01/2012 đến 27/08/2012 13/05/2024 - (1 ngày trước)
65 21 ngày 04/07/2022 đến 28/11/2022 13/05/2024 - (1 ngày trước)
66 29 ngày 08/08/2022 đến 27/02/2023 13/05/2024 - (1 ngày trước)
67 34 ngày 24/07/2017 đến 19/03/2018 20/05/2024 - (0 ngày trước)
68 29 ngày 15/07/2019 đến 03/02/2020 06/05/2024 - (2 ngày trước)
69 25 ngày 14/10/2019 đến 04/05/2020 01/04/2024 - (7 ngày trước)
70 35 ngày 29/07/2013 đến 31/03/2014 12/02/2024 - (14 ngày trước)
71 25 ngày 08/08/2016 đến 30/01/2017 06/05/2024 - (2 ngày trước)
72 35 ngày 05/08/2013 đến 07/04/2014 20/05/2024 - (0 ngày trước)
73 35 ngày 07/09/2020 đến 10/05/2021 01/01/2024 - (20 ngày trước)
74 29 ngày 21/03/2022 đến 10/10/2022 18/03/2024 - (9 ngày trước)
75 33 ngày 02/09/2019 đến 18/05/2020 20/05/2024 - (0 ngày trước)
76 16 ngày 17/06/2019 đến 07/10/2019 26/02/2024 - (12 ngày trước)
77 21 ngày 30/08/2010 đến 24/01/2011 13/05/2024 - (1 ngày trước)
78 29 ngày 27/06/2022 đến 16/01/2023 08/04/2024 - (6 ngày trước)
79 30 ngày 19/09/2016 đến 17/04/2017 20/05/2024 - (0 ngày trước)
80 21 ngày 09/12/2019 đến 01/06/2020 13/05/2024 - (1 ngày trước)
81 32 ngày 08/09/2014 đến 20/04/2015 29/04/2024 - (3 ngày trước)
82 34 ngày 19/10/2015 đến 13/06/2016 13/05/2024 - (1 ngày trước)
83 42 ngày 14/05/2018 đến 04/03/2019 29/04/2024 - (3 ngày trước)
84 26 ngày 05/10/2015 đến 04/04/2016 15/04/2024 - (5 ngày trước)
85 23 ngày 08/02/2021 đến 01/11/2021 29/04/2024 - (3 ngày trước)
86 22 ngày 19/09/2016 đến 20/02/2017 12/02/2024 - (14 ngày trước)
87 28 ngày 11/02/2013 đến 26/08/2013 04/03/2024 - (11 ngày trước)
88 22 ngày 07/09/2020 đến 08/02/2021 15/04/2024 - (5 ngày trước)
89 36 ngày 27/06/2022 đến 06/03/2023 20/05/2024 - (0 ngày trước)
90 35 ngày 07/09/2009 đến 10/05/2010 22/04/2024 - (4 ngày trước)
91 25 ngày 21/12/2009 đến 14/06/2010 13/05/2024 - (1 ngày trước)
92 50 ngày 05/08/2013 đến 21/07/2014 25/03/2024 - (8 ngày trước)
93 29 ngày 10/04/2017 đến 30/10/2017 06/05/2024 - (2 ngày trước)
94 19 ngày 08/10/2018 đến 18/02/2019 22/04/2024 - (4 ngày trước)
95 17 ngày 09/11/2015 đến 07/03/2016 29/04/2024 - (3 ngày trước)
96 31 ngày 30/08/2010 đến 04/04/2011 06/05/2024 - (2 ngày trước)
97 32 ngày 28/09/2020 đến 10/05/2021 06/05/2024 - (2 ngày trước)
98 31 ngày 20/06/2016 đến 23/01/2017 19/02/2024 - (13 ngày trước)
99 26 ngày 23/11/2009 đến 24/05/2010 08/04/2024 - (6 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Đồng Tháp, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Đồng Tháp.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Đồng Tháp đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Đồng Tháp/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Đồng Tháp, thống kê giải Đặc Biệt Đồng Tháp, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK DT. TK chu kỳ lô tô Đồng Tháp dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Đồng Tháp nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.