Thống kê chu kỳ loto Đắk Nông dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Đắk Nông từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 32 ngày 27/08/2016 đến 08/04/2017 13/04/2024 - (4 ngày trước)
01 26 ngày 24/08/2013 đến 22/02/2014 23/03/2024 - (7 ngày trước)
02 33 ngày 21/07/2012 đến 16/03/2013 11/05/2024 - (0 ngày trước)
03 37 ngày 28/04/2018 đến 12/01/2019 20/01/2024 - (16 ngày trước)
04 27 ngày 22/08/2020 đến 27/02/2021 27/04/2024 - (2 ngày trước)
05 23 ngày 17/03/2018 đến 25/08/2018 27/04/2024 - (2 ngày trước)
06 25 ngày 28/12/2019 đến 11/07/2020 13/04/2024 - (4 ngày trước)
07 29 ngày 29/04/2017 đến 18/11/2017 11/05/2024 - (0 ngày trước)
08 23 ngày 25/01/2014 đến 05/07/2014 06/04/2024 - (5 ngày trước)
09 27 ngày 23/03/2019 đến 28/09/2019 13/04/2024 - (4 ngày trước)
10 28 ngày 21/02/2015 đến 05/09/2015 20/04/2024 - (3 ngày trước)
11 21 ngày 23/03/2013 đến 17/08/2013 02/03/2024 - (10 ngày trước)
12 29 ngày 10/01/2009 đến 15/08/2009 30/03/2024 - (6 ngày trước)
13 28 ngày 25/06/2016 đến 07/01/2017 23/03/2024 - (7 ngày trước)
14 24 ngày 24/09/2022 đến 11/03/2023 20/04/2024 - (3 ngày trước)
15 30 ngày 21/06/2014 đến 17/01/2015 11/05/2024 - (0 ngày trước)
16 30 ngày 25/03/2017 đến 21/10/2017 11/05/2024 - (0 ngày trước)
17 41 ngày 14/10/2017 đến 28/07/2018 04/05/2024 - (1 ngày trước)
18 21 ngày 01/07/2017 đến 25/11/2017 23/03/2024 - (7 ngày trước)
19 38 ngày 18/08/2012 đến 18/05/2013 11/05/2024 - (0 ngày trước)
20 31 ngày 24/08/2013 đến 29/03/2014 16/03/2024 - (8 ngày trước)
21 23 ngày 07/03/2015 đến 15/08/2015 04/05/2024 - (1 ngày trước)
22 27 ngày 08/10/2022 đến 15/04/2023 06/04/2024 - (5 ngày trước)
23 41 ngày 29/08/2020 đến 12/06/2021 27/04/2024 - (2 ngày trước)
24 25 ngày 21/12/2013 đến 14/06/2014 06/01/2024 - (18 ngày trước)
25 22 ngày 02/05/2015 đến 03/10/2015 06/04/2024 - (5 ngày trước)
26 36 ngày 23/04/2022 đến 31/12/2022 27/04/2024 - (2 ngày trước)
27 25 ngày 31/03/2018 đến 22/09/2018 23/03/2024 - (7 ngày trước)
28 27 ngày 02/05/2020 đến 07/11/2020 04/05/2024 - (1 ngày trước)
29 47 ngày 30/09/2017 đến 25/08/2018 13/04/2024 - (4 ngày trước)
30 26 ngày 16/11/2013 đến 17/05/2014 09/03/2024 - (9 ngày trước)
31 25 ngày 02/07/2016 đến 24/12/2016 03/02/2024 - (14 ngày trước)
32 33 ngày 09/03/2019 đến 26/10/2019 13/04/2024 - (4 ngày trước)
33 21 ngày 02/01/2016 đến 28/05/2016 11/05/2024 - (0 ngày trước)
34 32 ngày 12/03/2016 đến 22/10/2016 04/05/2024 - (1 ngày trước)
35 30 ngày 28/04/2018 đến 24/11/2018 10/02/2024 - (13 ngày trước)
36 24 ngày 15/05/2010 đến 30/10/2010 11/05/2024 - (0 ngày trước)
37 21 ngày 18/04/2009 đến 12/09/2009 06/04/2024 - (5 ngày trước)
38 25 ngày 27/06/2015 đến 19/12/2015 11/05/2024 - (0 ngày trước)
39 23 ngày 05/11/2022 đến 15/04/2023 11/05/2024 - (0 ngày trước)
40 47 ngày 19/10/2013 đến 13/09/2014 27/04/2024 - (2 ngày trước)
41 31 ngày 15/05/2010 đến 18/12/2010 13/04/2024 - (4 ngày trước)
42 31 ngày 02/02/2019 đến 07/09/2019 06/04/2024 - (5 ngày trước)
43 38 ngày 05/03/2016 đến 26/11/2016 13/04/2024 - (4 ngày trước)
44 26 ngày 07/04/2018 đến 06/10/2018 04/05/2024 - (1 ngày trước)
45 22 ngày 17/12/2011 đến 19/05/2012 09/03/2024 - (9 ngày trước)
46 41 ngày 28/06/2014 đến 11/04/2015 02/03/2024 - (10 ngày trước)
47 21 ngày 11/06/2022 đến 05/11/2022 20/04/2024 - (3 ngày trước)
48 34 ngày 19/05/2018 đến 12/01/2019 27/04/2024 - (2 ngày trước)
49 48 ngày 22/02/2020 đến 13/02/2021 23/03/2024 - (7 ngày trước)
50 35 ngày 10/11/2018 đến 13/07/2019 11/05/2024 - (0 ngày trước)
51 25 ngày 08/05/2021 đến 27/11/2021 20/04/2024 - (3 ngày trước)
52 30 ngày 06/03/2010 đến 02/10/2010 20/04/2024 - (3 ngày trước)
53 26 ngày 26/08/2017 đến 24/02/2018 11/05/2024 - (0 ngày trước)
54 33 ngày 21/04/2018 đến 08/12/2018 20/04/2024 - (3 ngày trước)
55 22 ngày 07/02/2009 đến 25/07/2009 04/05/2024 - (1 ngày trước)
56 23 ngày 27/06/2009 đến 05/12/2009 27/04/2024 - (2 ngày trước)
57 28 ngày 08/05/2010 đến 20/11/2010 13/04/2024 - (4 ngày trước)
58 26 ngày 23/07/2016 đến 21/01/2017 06/04/2024 - (5 ngày trước)
59 33 ngày 27/02/2016 đến 15/10/2016 30/03/2024 - (6 ngày trước)
60 23 ngày 30/11/2019 đến 30/05/2020 11/05/2024 - (0 ngày trước)
61 29 ngày 24/09/2022 đến 15/04/2023 20/01/2024 - (16 ngày trước)
62 28 ngày 19/08/2017 đến 03/03/2018 17/02/2024 - (12 ngày trước)
63 30 ngày 17/10/2015 đến 14/05/2016 24/02/2024 - (11 ngày trước)
64 24 ngày 28/07/2018 đến 12/01/2019 04/05/2024 - (1 ngày trước)
65 30 ngày 18/06/2022 đến 14/01/2023 21/10/2023 - (29 ngày trước)
66 23 ngày 06/11/2021 đến 16/04/2022 04/05/2024 - (1 ngày trước)
67 44 ngày 05/03/2016 đến 07/01/2017 11/05/2024 - (0 ngày trước)
68 43 ngày 21/12/2019 đến 07/11/2020 24/02/2024 - (11 ngày trước)
69 31 ngày 19/04/2014 đến 22/11/2014 13/04/2024 - (4 ngày trước)
70 31 ngày 06/08/2016 đến 11/03/2017 13/04/2024 - (4 ngày trước)
71 21 ngày 12/08/2017 đến 06/01/2018 18/11/2023 - (25 ngày trước)
72 25 ngày 11/04/2015 đến 03/10/2015 04/05/2024 - (1 ngày trước)
73 32 ngày 12/01/2013 đến 31/08/2013 30/12/2023 - (19 ngày trước)
74 24 ngày 06/08/2016 đến 21/01/2017 20/04/2024 - (3 ngày trước)
75 44 ngày 23/07/2011 đến 26/05/2012 11/05/2024 - (0 ngày trước)
76 47 ngày 30/03/2013 đến 22/02/2014 20/04/2024 - (3 ngày trước)
77 25 ngày 18/05/2019 đến 09/11/2019 30/12/2023 - (19 ngày trước)
78 31 ngày 11/06/2016 đến 14/01/2017 27/04/2024 - (2 ngày trước)
79 24 ngày 28/09/2019 đến 14/03/2020 23/03/2024 - (7 ngày trước)
80 32 ngày 12/11/2016 đến 24/06/2017 04/05/2024 - (1 ngày trước)
81 41 ngày 31/10/2015 đến 13/08/2016 04/05/2024 - (1 ngày trước)
82 26 ngày 08/08/2009 đến 06/02/2010 27/04/2024 - (2 ngày trước)
83 32 ngày 07/10/2017 đến 19/05/2018 03/02/2024 - (14 ngày trước)
84 29 ngày 08/09/2012 đến 06/04/2013 11/05/2024 - (0 ngày trước)
85 21 ngày 22/12/2012 đến 25/05/2013 03/02/2024 - (14 ngày trước)
86 22 ngày 16/07/2022 đến 17/12/2022 27/04/2024 - (2 ngày trước)
87 20 ngày 25/05/2019 đến 12/10/2019 11/05/2024 - (0 ngày trước)
88 30 ngày 23/11/2019 đến 11/07/2020 04/05/2024 - (1 ngày trước)
89 20 ngày 05/02/2011 đến 25/06/2011 02/03/2024 - (10 ngày trước)
90 27 ngày 05/02/2022 đến 13/08/2022 04/05/2024 - (1 ngày trước)
91 23 ngày 23/04/2016 đến 01/10/2016 04/11/2023 - (27 ngày trước)
92 22 ngày 14/09/2013 đến 15/02/2014 11/05/2024 - (0 ngày trước)
93 25 ngày 12/07/2014 đến 03/01/2015 20/04/2024 - (3 ngày trước)
94 32 ngày 02/07/2016 đến 11/02/2017 20/04/2024 - (3 ngày trước)
95 25 ngày 12/02/2011 đến 06/08/2011 13/04/2024 - (4 ngày trước)
96 34 ngày 30/05/2020 đến 23/01/2021 27/04/2024 - (2 ngày trước)
97 28 ngày 01/09/2012 đến 23/03/2013 27/04/2024 - (2 ngày trước)
98 35 ngày 02/10/2010 đến 04/06/2011 16/03/2024 - (8 ngày trước)
99 19 ngày 15/02/2014 đến 28/06/2014 27/04/2024 - (2 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Đắk Nông, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Đắk Nông.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Đắk Nông đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Đắk Nông/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Đắk Nông, thống kê giải Đặc Biệt Đắk Nông, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK DNO. TK chu kỳ lô tô Đắk Nông dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Đắk Nông nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.