Thống kê chu kỳ loto Đà Nẵng dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Đà Nẵng từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 29 ngày 03/09/2022 đến 14/12/2022 21/02/2024 - (3 ngày trước)
01 38 ngày 16/05/2009 đến 26/09/2009 10/02/2024 - (6 ngày trước)
02 40 ngày 06/08/2014 đến 24/12/2014 20/01/2024 - (12 ngày trước)
03 21 ngày 19/06/2021 đến 22/09/2021 03/02/2024 - (8 ngày trước)
04 26 ngày 16/02/2013 đến 18/05/2013 24/02/2024 - (2 ngày trước)
05 37 ngày 24/01/2018 đến 02/06/2018 27/01/2024 - (10 ngày trước)
06 44 ngày 24/06/2020 đến 25/11/2020 28/02/2024 - (1 ngày trước)
07 21 ngày 22/05/2019 đến 03/08/2019 02/03/2024 - (0 ngày trước)
08 32 ngày 20/07/2016 đến 09/11/2016 02/03/2024 - (0 ngày trước)
09 28 ngày 13/01/2016 đến 20/04/2016 02/03/2024 - (0 ngày trước)
10 32 ngày 31/12/2014 đến 22/04/2015 17/02/2024 - (4 ngày trước)
11 27 ngày 21/04/2012 đến 25/07/2012 16/12/2023 - (22 ngày trước)
12 29 ngày 17/02/2010 đến 29/05/2010 03/01/2024 - (17 ngày trước)
13 31 ngày 21/04/2021 đến 28/08/2021 17/01/2024 - (13 ngày trước)
14 28 ngày 04/04/2012 đến 11/07/2012 17/02/2024 - (4 ngày trước)
15 26 ngày 31/08/2022 đến 30/11/2022 21/02/2024 - (3 ngày trước)
16 31 ngày 29/08/2015 đến 16/12/2015 10/01/2024 - (15 ngày trước)
17 24 ngày 20/08/2016 đến 12/11/2016 02/03/2024 - (0 ngày trước)
18 33 ngày 15/10/2022 đến 08/02/2023 28/02/2024 - (1 ngày trước)
19 36 ngày 18/09/2010 đến 16/03/2011 10/02/2024 - (6 ngày trước)
20 42 ngày 13/11/2013 đến 09/04/2014 17/02/2024 - (4 ngày trước)
21 31 ngày 06/04/2022 đến 23/07/2022 28/02/2024 - (1 ngày trước)
22 32 ngày 22/06/2013 đến 12/10/2013 28/02/2024 - (1 ngày trước)
23 28 ngày 01/01/2022 đến 09/04/2022 28/02/2024 - (1 ngày trước)
24 27 ngày 16/08/2017 đến 18/11/2017 10/02/2024 - (6 ngày trước)
25 30 ngày 14/09/2019 đến 28/12/2019 24/02/2024 - (2 ngày trước)
26 26 ngày 23/06/2018 đến 22/09/2018 31/01/2024 - (9 ngày trước)
27 36 ngày 09/03/2011 đến 13/07/2011 20/12/2023 - (21 ngày trước)
28 33 ngày 27/01/2021 đến 22/05/2021 14/02/2024 - (5 ngày trước)
29 31 ngày 17/02/2018 đến 06/06/2018 14/02/2024 - (5 ngày trước)
30 23 ngày 19/03/2016 đến 08/06/2016 21/02/2024 - (3 ngày trước)
31 31 ngày 12/02/2020 đến 24/06/2020 02/03/2024 - (0 ngày trước)
32 33 ngày 28/07/2012 đến 21/11/2012 27/01/2024 - (10 ngày trước)
33 33 ngày 06/10/2010 đến 23/03/2011 28/02/2024 - (1 ngày trước)
34 35 ngày 25/09/2010 đến 19/03/2011 10/02/2024 - (6 ngày trước)
35 55 ngày 20/02/2016 đến 31/08/2016 07/02/2024 - (7 ngày trước)
36 24 ngày 27/02/2021 đến 22/05/2021 02/03/2024 - (0 ngày trước)
37 43 ngày 13/08/2011 đến 11/01/2012 10/02/2024 - (6 ngày trước)
38 28 ngày 24/05/2017 đến 30/08/2017 02/03/2024 - (0 ngày trước)
39 33 ngày 20/04/2022 đến 13/08/2022 24/02/2024 - (2 ngày trước)
40 28 ngày 18/11/2017 đến 24/02/2018 10/02/2024 - (6 ngày trước)
41 27 ngày 24/07/2013 đến 26/10/2013 30/12/2023 - (18 ngày trước)
42 27 ngày 07/03/2015 đến 10/06/2015 27/01/2024 - (10 ngày trước)
43 28 ngày 27/02/2019 đến 05/06/2019 28/02/2024 - (1 ngày trước)
44 31 ngày 28/11/2020 đến 17/03/2021 24/02/2024 - (2 ngày trước)
45 30 ngày 23/08/2017 đến 06/12/2017 28/02/2024 - (1 ngày trước)
46 39 ngày 21/07/2021 đến 25/12/2021 22/11/2023 - (29 ngày trước)
47 31 ngày 12/06/2019 đến 28/09/2019 24/02/2024 - (2 ngày trước)
48 36 ngày 24/11/2018 đến 30/03/2019 28/02/2024 - (1 ngày trước)
49 26 ngày 15/11/2017 đến 14/02/2018 17/02/2024 - (4 ngày trước)
50 43 ngày 02/05/2018 đến 29/09/2018 07/02/2024 - (7 ngày trước)
51 38 ngày 19/09/2009 đến 30/01/2010 14/02/2024 - (5 ngày trước)
52 29 ngày 20/06/2018 đến 29/09/2018 24/02/2024 - (2 ngày trước)
53 37 ngày 11/05/2013 đến 18/09/2013 17/01/2024 - (13 ngày trước)
54 31 ngày 11/07/2015 đến 28/10/2015 02/03/2024 - (0 ngày trước)
55 26 ngày 12/11/2014 đến 11/02/2015 02/03/2024 - (0 ngày trước)
56 28 ngày 08/11/2014 đến 14/02/2015 24/02/2024 - (2 ngày trước)
57 31 ngày 30/11/2013 đến 19/03/2014 02/03/2024 - (0 ngày trước)
58 53 ngày 31/12/2014 đến 04/07/2015 02/03/2024 - (0 ngày trước)
59 44 ngày 12/06/2019 đến 13/11/2019 03/02/2024 - (8 ngày trước)
60 36 ngày 30/09/2020 đến 03/02/2021 10/02/2024 - (6 ngày trước)
61 29 ngày 29/10/2016 đến 08/02/2017 24/01/2024 - (11 ngày trước)
62 32 ngày 22/12/2012 đến 13/04/2013 02/03/2024 - (0 ngày trước)
63 39 ngày 27/09/2017 đến 10/02/2018 24/02/2024 - (2 ngày trước)
64 30 ngày 03/08/2022 đến 16/11/2022 21/02/2024 - (3 ngày trước)
65 27 ngày 12/02/2014 đến 17/05/2014 24/02/2024 - (2 ngày trước)
66 40 ngày 20/11/2021 đến 09/04/2022 02/03/2024 - (0 ngày trước)
67 28 ngày 17/12/2011 đến 24/03/2012 28/02/2024 - (1 ngày trước)
68 24 ngày 24/12/2011 đến 17/03/2012 07/02/2024 - (7 ngày trước)
69 36 ngày 26/02/2011 đến 02/07/2011 21/02/2024 - (3 ngày trước)
70 40 ngày 14/07/2010 đến 01/12/2010 28/02/2024 - (1 ngày trước)
71 31 ngày 04/04/2009 đến 22/07/2009 03/02/2024 - (8 ngày trước)
72 27 ngày 10/12/2022 đến 15/03/2023 28/02/2024 - (1 ngày trước)
73 44 ngày 13/07/2019 đến 14/12/2019 21/02/2024 - (3 ngày trước)
74 32 ngày 26/04/2014 đến 16/08/2014 20/01/2024 - (12 ngày trước)
75 29 ngày 18/03/2020 đến 22/07/2020 24/02/2024 - (2 ngày trước)
76 39 ngày 30/09/2009 đến 13/02/2010 03/02/2024 - (8 ngày trước)
77 37 ngày 24/08/2013 đến 01/01/2014 02/03/2024 - (0 ngày trước)
78 58 ngày 27/03/2010 đến 16/10/2010 14/02/2024 - (5 ngày trước)
79 24 ngày 02/02/2019 đến 27/04/2019 02/03/2024 - (0 ngày trước)
80 33 ngày 21/03/2015 đến 15/07/2015 07/02/2024 - (7 ngày trước)
81 35 ngày 05/10/2022 đến 04/02/2023 02/03/2024 - (0 ngày trước)
82 34 ngày 14/05/2011 đến 10/09/2011 17/01/2024 - (13 ngày trước)
83 31 ngày 14/08/2019 đến 30/11/2019 03/02/2024 - (8 ngày trước)
84 28 ngày 29/08/2018 đến 05/12/2018 31/01/2024 - (9 ngày trước)
85 31 ngày 22/07/2017 đến 08/11/2017 14/02/2024 - (5 ngày trước)
86 36 ngày 17/04/2013 đến 21/08/2013 10/02/2024 - (6 ngày trước)
87 42 ngày 11/12/2019 đến 30/05/2020 21/02/2024 - (3 ngày trước)
88 31 ngày 16/12/2017 đến 04/04/2018 21/02/2024 - (3 ngày trước)
89 32 ngày 25/09/2019 đến 15/01/2020 02/03/2024 - (0 ngày trước)
90 26 ngày 17/05/2017 đến 16/08/2017 28/02/2024 - (1 ngày trước)
91 31 ngày 02/01/2019 đến 20/04/2019 24/02/2024 - (2 ngày trước)
92 47 ngày 23/11/2016 đến 06/05/2017 14/02/2024 - (5 ngày trước)
93 35 ngày 06/09/2017 đến 06/01/2018 03/02/2024 - (8 ngày trước)
94 43 ngày 24/06/2017 đến 22/11/2017 07/02/2024 - (7 ngày trước)
95 26 ngày 05/12/2018 đến 06/03/2019 14/02/2024 - (5 ngày trước)
96 36 ngày 19/06/2019 đến 23/10/2019 27/01/2024 - (10 ngày trước)
97 28 ngày 26/12/2009 đến 03/04/2010 02/03/2024 - (0 ngày trước)
98 47 ngày 07/02/2015 đến 22/07/2015 28/02/2024 - (1 ngày trước)
99 40 ngày 07/07/2012 đến 24/11/2012 17/02/2024 - (4 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Đà Nẵng, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Đà Nẵng.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Đà Nẵng đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Đà Nẵng/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Đà Nẵng, thống kê giải Đặc Biệt Đà Nẵng, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK DNA. TK chu kỳ lô tô Đà Nẵng dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Đà Nẵng nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.