Thống kê chu kỳ loto Đắk Lắk dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Đắk Lắk từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 24 ngày 29/11/2011 đến 15/05/2012 30/04/2024 - (6 ngày trước)
01 33 ngày 12/04/2022 đến 29/11/2022 11/06/2024 - (0 ngày trước)
02 40 ngày 08/10/2019 đến 04/08/2020 14/05/2024 - (4 ngày trước)
03 21 ngày 10/01/2017 đến 06/06/2017 04/06/2024 - (1 ngày trước)
04 18 ngày 29/05/2012 đến 02/10/2012 21/05/2024 - (3 ngày trước)
05 33 ngày 02/06/2009 đến 19/01/2010 04/06/2024 - (1 ngày trước)
06 38 ngày 05/07/2016 đến 28/03/2017 04/06/2024 - (1 ngày trước)
07 25 ngày 10/05/2016 đến 01/11/2016 28/05/2024 - (2 ngày trước)
08 24 ngày 28/04/2015 đến 13/10/2015 07/05/2024 - (5 ngày trước)
09 24 ngày 30/08/2016 đến 14/02/2017 21/05/2024 - (3 ngày trước)
10 20 ngày 16/03/2010 đến 03/08/2010 14/05/2024 - (4 ngày trước)
11 36 ngày 02/02/2016 đến 11/10/2016 11/06/2024 - (0 ngày trước)
12 29 ngày 25/12/2012 đến 16/07/2013 23/04/2024 - (7 ngày trước)
13 28 ngày 20/08/2013 đến 04/03/2014 16/04/2024 - (8 ngày trước)
14 21 ngày 15/04/2014 đến 09/09/2014 04/06/2024 - (1 ngày trước)
15 30 ngày 13/07/2021 đến 22/02/2022 04/06/2024 - (1 ngày trước)
16 29 ngày 23/06/2015 đến 12/01/2016 23/04/2024 - (7 ngày trước)
17 23 ngày 20/10/2009 đến 30/03/2010 11/06/2024 - (0 ngày trước)
18 33 ngày 18/06/2019 đến 04/02/2020 28/05/2024 - (2 ngày trước)
19 30 ngày 02/06/2015 đến 29/12/2015 30/04/2024 - (6 ngày trước)
20 26 ngày 09/12/2014 đến 09/06/2015 30/04/2024 - (6 ngày trước)
21 43 ngày 20/10/2020 đến 31/08/2021 - (-1 ngày trước)
22 26 ngày 27/08/2019 đến 25/02/2020 11/06/2024 - (0 ngày trước)
23 31 ngày 26/01/2016 đến 30/08/2016 04/06/2024 - (1 ngày trước)
24 33 ngày 11/10/2011 đến 29/05/2012 05/12/2023 - (27 ngày trước)
25 49 ngày 16/10/2018 đến 24/09/2019 16/04/2024 - (8 ngày trước)
26 27 ngày 08/11/2016 đến 16/05/2017 28/05/2024 - (2 ngày trước)
27 30 ngày 21/10/2014 đến 19/05/2015 05/03/2024 - (14 ngày trước)
28 31 ngày 01/09/2015 đến 05/04/2016 30/04/2024 - (6 ngày trước)
29 20 ngày 15/02/2022 đến 05/07/2022 19/03/2024 - (12 ngày trước)
30 29 ngày 10/03/2015 đến 29/09/2015 16/01/2024 - (21 ngày trước)
31 39 ngày 22/03/2022 đến 20/12/2022 21/05/2024 - (3 ngày trước)
32 27 ngày 23/02/2016 đến 30/08/2016 11/06/2024 - (0 ngày trước)
33 22 ngày 21/07/2020 đến 22/12/2020 21/05/2024 - (3 ngày trước)
34 36 ngày 03/05/2016 đến 10/01/2017 05/03/2024 - (14 ngày trước)
35 30 ngày 23/10/2012 đến 21/05/2013 05/03/2024 - (14 ngày trước)
36 22 ngày 08/01/2013 đến 11/06/2013 21/05/2024 - (3 ngày trước)
37 46 ngày 01/11/2016 đến 19/09/2017 02/04/2024 - (10 ngày trước)
38 25 ngày 30/04/2019 đến 22/10/2019 14/05/2024 - (4 ngày trước)
39 23 ngày 12/11/2013 đến 22/04/2014 28/05/2024 - (2 ngày trước)
40 23 ngày 14/05/2013 đến 22/10/2013 11/06/2024 - (0 ngày trước)
41 28 ngày 19/08/2014 đến 03/03/2015 04/06/2024 - (1 ngày trước)
42 30 ngày 28/06/2022 đến 24/01/2023 21/05/2024 - (3 ngày trước)
43 20 ngày 02/02/2010 đến 22/06/2010 21/05/2024 - (3 ngày trước)
44 50 ngày 26/04/2011 đến 10/04/2012 04/06/2024 - (1 ngày trước)
45 28 ngày 08/07/2014 đến 20/01/2015 02/04/2024 - (10 ngày trước)
46 22 ngày 30/10/2018 đến 02/04/2019 30/04/2024 - (6 ngày trước)
47 26 ngày 03/09/2019 đến 03/03/2020 21/05/2024 - (3 ngày trước)
48 43 ngày 31/01/2017 đến 28/11/2017 04/06/2024 - (1 ngày trước)
49 26 ngày 02/12/2014 đến 02/06/2015 09/04/2024 - (9 ngày trước)
50 29 ngày 15/09/2015 đến 05/04/2016 11/06/2024 - (0 ngày trước)
51 27 ngày 05/07/2011 đến 10/01/2012 26/03/2024 - (11 ngày trước)
52 22 ngày 06/09/2022 đến 07/02/2023 04/06/2024 - (1 ngày trước)
53 35 ngày 04/12/2012 đến 06/08/2013 04/06/2024 - (1 ngày trước)
54 21 ngày 20/07/2021 đến 28/12/2021 19/03/2024 - (12 ngày trước)
55 29 ngày 19/08/2014 đến 10/03/2015 02/04/2024 - (10 ngày trước)
56 35 ngày 28/07/2020 đến 30/03/2021 30/01/2024 - (19 ngày trước)
57 28 ngày 03/11/2009 đến 18/05/2010 11/06/2024 - (0 ngày trước)
58 26 ngày 21/01/2014 đến 22/07/2014 11/06/2024 - (0 ngày trước)
59 28 ngày 05/02/2013 đến 20/08/2013 09/01/2024 - (22 ngày trước)
60 29 ngày 06/06/2017 đến 26/12/2017 09/04/2024 - (9 ngày trước)
61 26 ngày 28/06/2022 đến 27/12/2022 28/05/2024 - (2 ngày trước)
62 20 ngày 05/06/2018 đến 23/10/2018 14/05/2024 - (4 ngày trước)
63 32 ngày 07/07/2020 đến 16/02/2021 21/05/2024 - (3 ngày trước)
64 28 ngày 22/02/2022 đến 06/09/2022 11/06/2024 - (0 ngày trước)
65 40 ngày 15/12/2009 đến 21/09/2010 19/03/2024 - (12 ngày trước)
66 21 ngày 18/10/2016 đến 14/03/2017 14/05/2024 - (4 ngày trước)
67 22 ngày 28/04/2020 đến 29/09/2020 28/05/2024 - (2 ngày trước)
68 30 ngày 06/11/2018 đến 04/06/2019 11/06/2024 - (0 ngày trước)
69 42 ngày 24/08/2021 đến 14/06/2022 04/06/2024 - (1 ngày trước)
70 29 ngày 15/10/2019 đến 26/05/2020 11/06/2024 - (0 ngày trước)
71 53 ngày 23/07/2019 đến 18/08/2020 14/05/2024 - (4 ngày trước)
72 28 ngày 20/12/2011 đến 03/07/2012 14/05/2024 - (4 ngày trước)
73 28 ngày 18/08/2009 đến 02/03/2010 04/06/2024 - (1 ngày trước)
74 24 ngày 09/07/2013 đến 24/12/2013 07/05/2024 - (5 ngày trước)
75 28 ngày 08/10/2019 đến 12/05/2020 04/06/2024 - (1 ngày trước)
76 24 ngày 15/01/2019 đến 02/07/2019 11/06/2024 - (0 ngày trước)
77 28 ngày 17/05/2011 đến 29/11/2011 04/06/2024 - (1 ngày trước)
78 20 ngày 09/02/2021 đến 29/06/2021 14/05/2024 - (4 ngày trước)
79 27 ngày 07/09/2010 đến 15/03/2011 11/06/2024 - (0 ngày trước)
80 21 ngày 07/05/2019 đến 01/10/2019 16/04/2024 - (8 ngày trước)
81 44 ngày 26/10/2010 đến 30/08/2011 26/03/2024 - (11 ngày trước)
82 27 ngày 10/11/2015 đến 17/05/2016 14/05/2024 - (4 ngày trước)
83 28 ngày 24/11/2020 đến 08/06/2021 11/06/2024 - (0 ngày trước)
84 34 ngày 06/10/2009 đến 01/06/2010 30/04/2024 - (6 ngày trước)
85 23 ngày 08/11/2022 đến 18/04/2023 21/05/2024 - (3 ngày trước)
86 41 ngày 18/10/2011 đến 31/07/2012 04/06/2024 - (1 ngày trước)
87 38 ngày 14/05/2019 đến 04/02/2020 28/05/2024 - (2 ngày trước)
88 32 ngày 08/01/2013 đến 20/08/2013 12/03/2024 - (13 ngày trước)
89 24 ngày 01/09/2015 đến 16/02/2016 14/05/2024 - (4 ngày trước)
90 29 ngày 21/03/2017 đến 10/10/2017 04/06/2024 - (1 ngày trước)
91 41 ngày 22/10/2013 đến 05/08/2014 12/03/2024 - (13 ngày trước)
92 25 ngày 27/03/2018 đến 18/09/2018 21/05/2024 - (3 ngày trước)
93 19 ngày 16/02/2021 đến 29/06/2021 28/05/2024 - (2 ngày trước)
94 29 ngày 22/03/2011 đến 11/10/2011 28/05/2024 - (2 ngày trước)
95 22 ngày 24/05/2022 đến 25/10/2022 19/03/2024 - (12 ngày trước)
96 27 ngày 07/02/2017 đến 15/08/2017 11/06/2024 - (0 ngày trước)
97 31 ngày 25/04/2017 đến 28/11/2017 26/03/2024 - (11 ngày trước)
98 29 ngày 14/06/2016 đến 03/01/2017 28/05/2024 - (2 ngày trước)
99 30 ngày 24/03/2020 đến 10/11/2020 09/04/2024 - (9 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Đắk Lắk, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Đắk Lắk.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Đắk Lắk đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Đắk Lắk/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Đắk Lắk, thống kê giải Đặc Biệt Đắk Lắk, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK DLK. TK chu kỳ lô tô Đắk Lắk dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Đắk Lắk nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.