Thống kê chu kỳ loto Đà Lạt dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Đà Lạt từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 23 ngày 13/03/2022 đến 21/08/2022 19/05/2024 - (3 ngày trước)
01 27 ngày 08/11/2015 đến 15/05/2016 09/06/2024 - (0 ngày trước)
02 25 ngày 19/04/2009 đến 11/10/2009 26/05/2024 - (2 ngày trước)
03 20 ngày 30/01/2011 đến 19/06/2011 14/04/2024 - (8 ngày trước)
04 50 ngày 03/11/2013 đến 19/10/2014 28/04/2024 - (6 ngày trước)
05 30 ngày 22/03/2009 đến 18/10/2009 24/03/2024 - (11 ngày trước)
06 46 ngày 10/05/2015 đến 27/03/2016 05/05/2024 - (5 ngày trước)
07 26 ngày 28/06/2009 đến 27/12/2009 02/06/2024 - (1 ngày trước)
08 26 ngày 28/11/2010 đến 29/05/2011 09/06/2024 - (0 ngày trước)
09 23 ngày 05/08/2012 đến 13/01/2013 26/05/2024 - (2 ngày trước)
10 27 ngày 13/04/2014 đến 19/10/2014 02/06/2024 - (1 ngày trước)
11 26 ngày 15/11/2009 đến 16/05/2010 12/05/2024 - (4 ngày trước)
12 54 ngày 24/01/2010 đến 06/02/2011 09/06/2024 - (0 ngày trước)
13 21 ngày 05/01/2014 đến 01/06/2014 19/05/2024 - (3 ngày trước)
14 30 ngày 23/08/2020 đến 21/03/2021 07/01/2024 - (22 ngày trước)
15 29 ngày 04/04/2010 đến 24/10/2010 21/04/2024 - (7 ngày trước)
16 25 ngày 18/02/2018 đến 12/08/2018 05/05/2024 - (5 ngày trước)
17 30 ngày 11/11/2018 đến 09/06/2019 12/05/2024 - (4 ngày trước)
18 26 ngày 09/04/2017 đến 08/10/2017 05/05/2024 - (5 ngày trước)
19 30 ngày 25/03/2018 đến 21/10/2018 19/05/2024 - (3 ngày trước)
20 29 ngày 04/01/2015 đến 26/07/2015 19/05/2024 - (3 ngày trước)
21 26 ngày 26/12/2010 đến 26/06/2011 28/01/2024 - (19 ngày trước)
22 33 ngày 01/01/2012 đến 19/08/2012 21/04/2024 - (7 ngày trước)
23 36 ngày 02/11/2014 đến 12/07/2015 12/05/2024 - (4 ngày trước)
24 29 ngày 03/08/2014 đến 22/02/2015 02/06/2024 - (1 ngày trước)
25 47 ngày 19/03/2017 đến 11/02/2018 17/03/2024 - (12 ngày trước)
26 31 ngày 21/04/2019 đến 24/11/2019 02/06/2024 - (1 ngày trước)
27 24 ngày 11/03/2012 đến 26/08/2012 26/05/2024 - (2 ngày trước)
28 26 ngày 03/03/2013 đến 01/09/2013 02/06/2024 - (1 ngày trước)
29 42 ngày 10/05/2015 đến 28/02/2016 02/06/2024 - (1 ngày trước)
30 25 ngày 14/10/2018 đến 07/04/2019 26/05/2024 - (2 ngày trước)
31 29 ngày 06/09/2009 đến 28/03/2010 10/03/2024 - (13 ngày trước)
32 40 ngày 28/10/2018 đến 04/08/2019 17/03/2024 - (12 ngày trước)
33 30 ngày 06/02/2011 đến 04/09/2011 24/03/2024 - (11 ngày trước)
34 22 ngày 07/11/2010 đến 10/04/2011 28/04/2024 - (6 ngày trước)
35 22 ngày 31/07/2016 đến 01/01/2017 10/03/2024 - (13 ngày trước)
36 27 ngày 30/11/2014 đến 07/06/2015 14/04/2024 - (8 ngày trước)
37 28 ngày 02/04/2017 đến 15/10/2017 19/05/2024 - (3 ngày trước)
38 35 ngày 08/03/2020 đến 06/12/2020 21/04/2024 - (7 ngày trước)
39 32 ngày 30/01/2022 đến 11/09/2022 09/06/2024 - (0 ngày trước)
40 35 ngày 24/05/2015 đến 24/01/2016 26/05/2024 - (2 ngày trước)
41 21 ngày 24/04/2022 đến 18/09/2022 02/06/2024 - (1 ngày trước)
42 24 ngày 01/11/2009 đến 18/04/2010 14/04/2024 - (8 ngày trước)
43 42 ngày 13/05/2018 đến 03/03/2019 14/04/2024 - (8 ngày trước)
44 24 ngày 28/08/2022 đến 12/02/2023 28/01/2024 - (19 ngày trước)
45 31 ngày 30/08/2020 đến 04/04/2021 09/06/2024 - (0 ngày trước)
46 29 ngày 29/03/2020 đến 15/11/2020 02/06/2024 - (1 ngày trước)
47 32 ngày 05/04/2009 đến 15/11/2009 25/02/2024 - (15 ngày trước)
48 22 ngày 19/05/2019 đến 20/10/2019 24/03/2024 - (11 ngày trước)
49 33 ngày 05/11/2017 đến 24/06/2018 09/06/2024 - (0 ngày trước)
50 42 ngày 20/08/2017 đến 10/06/2018 09/06/2024 - (0 ngày trước)
51 50 ngày 08/06/2014 đến 24/05/2015 02/06/2024 - (1 ngày trước)
52 28 ngày 23/06/2019 đến 05/01/2020 03/03/2024 - (14 ngày trước)
53 28 ngày 26/02/2017 đến 10/09/2017 21/04/2024 - (7 ngày trước)
54 26 ngày 12/09/2010 đến 13/03/2011 07/04/2024 - (9 ngày trước)
55 23 ngày 02/01/2022 đến 12/06/2022 02/06/2024 - (1 ngày trước)
56 35 ngày 14/05/2017 đến 14/01/2018 26/05/2024 - (2 ngày trước)
57 27 ngày 25/09/2016 đến 02/04/2017 14/04/2024 - (8 ngày trước)
58 25 ngày 22/04/2012 đến 14/10/2012 10/03/2024 - (13 ngày trước)
59 29 ngày 22/12/2013 đến 13/07/2014 09/06/2024 - (0 ngày trước)
60 41 ngày 25/12/2011 đến 07/10/2012 28/04/2024 - (6 ngày trước)
61 23 ngày 02/06/2013 đến 10/11/2013 28/04/2024 - (6 ngày trước)
62 25 ngày 05/12/2010 đến 29/05/2011 02/06/2024 - (1 ngày trước)
63 32 ngày 09/12/2012 đến 21/07/2013 09/06/2024 - (0 ngày trước)
64 29 ngày 10/10/2010 đến 01/05/2011 19/05/2024 - (3 ngày trước)
65 23 ngày 24/01/2016 đến 03/07/2016 02/06/2024 - (1 ngày trước)
66 24 ngày 30/12/2018 đến 16/06/2019 24/03/2024 - (11 ngày trước)
67 36 ngày 30/06/2013 đến 09/03/2014 12/05/2024 - (4 ngày trước)
68 32 ngày 29/04/2012 đến 09/12/2012 05/05/2024 - (5 ngày trước)
69 25 ngày 05/08/2018 đến 27/01/2019 05/05/2024 - (5 ngày trước)
70 37 ngày 24/10/2010 đến 10/07/2011 19/05/2024 - (3 ngày trước)
71 23 ngày 29/08/2010 đến 06/02/2011 09/06/2024 - (0 ngày trước)
72 23 ngày 08/03/2020 đến 13/09/2020 12/05/2024 - (4 ngày trước)
73 28 ngày 08/04/2018 đến 21/10/2018 09/06/2024 - (0 ngày trước)
74 26 ngày 04/08/2013 đến 02/02/2014 09/06/2024 - (0 ngày trước)
75 33 ngày 23/02/2020 đến 08/11/2020 26/05/2024 - (2 ngày trước)
76 23 ngày 29/07/2012 đến 06/01/2013 10/03/2024 - (13 ngày trước)
77 31 ngày 06/05/2018 đến 09/12/2018 26/05/2024 - (2 ngày trước)
78 30 ngày 15/11/2020 đến 13/06/2021 21/04/2024 - (7 ngày trước)
79 36 ngày 11/07/2010 đến 20/03/2011 26/05/2024 - (2 ngày trước)
80 54 ngày 04/01/2009 đến 17/01/2010 02/06/2024 - (1 ngày trước)
81 28 ngày 08/02/2009 đến 23/08/2009 26/05/2024 - (2 ngày trước)
82 29 ngày 10/06/2018 đến 30/12/2018 19/05/2024 - (3 ngày trước)
83 24 ngày 07/11/2010 đến 24/04/2011 12/05/2024 - (4 ngày trước)
84 27 ngày 06/03/2022 đến 11/09/2022 09/06/2024 - (0 ngày trước)
85 21 ngày 06/10/2019 đến 01/03/2020 05/05/2024 - (5 ngày trước)
86 23 ngày 06/05/2012 đến 14/10/2012 17/03/2024 - (12 ngày trước)
87 25 ngày 17/01/2021 đến 24/10/2021 09/06/2024 - (0 ngày trước)
88 25 ngày 27/02/2011 đến 21/08/2011 28/04/2024 - (6 ngày trước)
89 24 ngày 24/01/2016 đến 10/07/2016 09/06/2024 - (0 ngày trước)
90 41 ngày 06/12/2009 đến 19/09/2010 02/06/2024 - (1 ngày trước)
91 24 ngày 14/12/2014 đến 31/05/2015 05/05/2024 - (5 ngày trước)
92 24 ngày 16/12/2018 đến 02/06/2019 26/05/2024 - (2 ngày trước)
93 22 ngày 13/02/2011 đến 17/07/2011 09/06/2024 - (0 ngày trước)
94 29 ngày 28/02/2016 đến 18/09/2016 09/06/2024 - (0 ngày trước)
95 23 ngày 18/04/2021 đến 09/01/2022 12/05/2024 - (4 ngày trước)
96 27 ngày 20/09/2020 đến 28/03/2021 31/03/2024 - (10 ngày trước)
97 53 ngày 28/11/2021 đến 04/12/2022 19/05/2024 - (3 ngày trước)
98 27 ngày 10/08/2014 đến 15/02/2015 09/06/2024 - (0 ngày trước)
99 29 ngày 16/07/2017 đến 04/02/2018 26/05/2024 - (2 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Đà Lạt, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Đà Lạt.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Đà Lạt đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Đà Lạt/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Đà Lạt, thống kê giải Đặc Biệt Đà Lạt, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK DL. TK chu kỳ lô tô Đà Lạt dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Đà Lạt nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.