Thống kê chu kỳ loto Bến Tre dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Bến Tre từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 42 ngày 26/04/2022 đến 14/02/2023 26/12/2023 - (9 ngày trước)
01 27 ngày 17/03/2009 đến 22/09/2009 13/02/2024 - (2 ngày trước)
02 32 ngày 12/01/2016 đến 23/08/2016 06/02/2024 - (3 ngày trước)
03 33 ngày 19/10/2010 đến 07/06/2011 20/02/2024 - (1 ngày trước)
04 23 ngày 02/08/2016 đến 10/01/2017 06/02/2024 - (3 ngày trước)
05 38 ngày 08/01/2019 đến 01/10/2019 27/02/2024 - (0 ngày trước)
06 25 ngày 11/05/2010 đến 02/11/2010 13/02/2024 - (2 ngày trước)
07 35 ngày 28/08/2012 đến 30/04/2013 20/02/2024 - (1 ngày trước)
08 21 ngày 29/01/2019 đến 25/06/2019 13/02/2024 - (2 ngày trước)
09 29 ngày 23/07/2019 đến 11/02/2020 26/12/2023 - (9 ngày trước)
10 21 ngày 01/09/2020 đến 26/01/2021 20/02/2024 - (1 ngày trước)
11 24 ngày 03/02/2009 đến 21/07/2009 02/01/2024 - (8 ngày trước)
12 31 ngày 17/05/2016 đến 20/12/2016 30/01/2024 - (4 ngày trước)
13 23 ngày 04/02/2014 đến 15/07/2014 20/02/2024 - (1 ngày trước)
14 18 ngày 19/12/2017 đến 24/04/2018 06/02/2024 - (3 ngày trước)
15 26 ngày 26/07/2016 đến 24/01/2017 30/01/2024 - (4 ngày trước)
16 30 ngày 29/11/2011 đến 26/06/2012 06/02/2024 - (3 ngày trước)
17 31 ngày 06/10/2015 đến 10/05/2016 13/02/2024 - (2 ngày trước)
18 29 ngày 10/02/2015 đến 01/09/2015 13/02/2024 - (2 ngày trước)
19 61 ngày 21/05/2019 đến 18/08/2020 12/12/2023 - (11 ngày trước)
20 20 ngày 24/02/2009 đến 14/07/2009 30/01/2024 - (4 ngày trước)
21 32 ngày 16/08/2016 đến 28/03/2017 20/02/2024 - (1 ngày trước)
22 50 ngày 19/02/2019 đến 04/02/2020 09/01/2024 - (7 ngày trước)
23 46 ngày 25/05/2021 đến 26/07/2022 27/02/2024 - (0 ngày trước)
24 23 ngày 20/04/2021 đến 11/01/2022 20/02/2024 - (1 ngày trước)
25 20 ngày 12/06/2018 đến 30/10/2018 20/02/2024 - (1 ngày trước)
26 28 ngày 28/11/2017 đến 12/06/2018 02/01/2024 - (8 ngày trước)
27 26 ngày 08/08/2017 đến 06/02/2018 06/02/2024 - (3 ngày trước)
28 27 ngày 02/03/2010 đến 07/09/2010 13/02/2024 - (2 ngày trước)
29 40 ngày 12/12/2017 đến 18/09/2018 27/02/2024 - (0 ngày trước)
30 24 ngày 01/05/2018 đến 16/10/2018 08/08/2023 - (29 ngày trước)
31 24 ngày 16/08/2016 đến 31/01/2017 23/01/2024 - (5 ngày trước)
32 31 ngày 01/10/2019 đến 02/06/2020 30/01/2024 - (4 ngày trước)
33 20 ngày 26/02/2013 đến 16/07/2013 06/02/2024 - (3 ngày trước)
34 30 ngày 15/10/2013 đến 13/05/2014 23/01/2024 - (5 ngày trước)
35 25 ngày 28/06/2022 đến 20/12/2022 14/11/2023 - (15 ngày trước)
36 26 ngày 02/06/2020 đến 01/12/2020 03/10/2023 - (21 ngày trước)
37 26 ngày 03/05/2011 đến 01/11/2011 13/02/2024 - (2 ngày trước)
38 31 ngày 28/12/2021 đến 02/08/2022 30/01/2024 - (4 ngày trước)
39 22 ngày 18/08/2020 đến 19/01/2021 27/02/2024 - (0 ngày trước)
40 24 ngày 01/05/2012 đến 16/10/2012 30/01/2024 - (4 ngày trước)
41 22 ngày 19/07/2016 đến 20/12/2016 13/02/2024 - (2 ngày trước)
42 40 ngày 08/01/2013 đến 15/10/2013 27/02/2024 - (0 ngày trước)
43 31 ngày 11/02/2014 đến 16/09/2014 21/11/2023 - (14 ngày trước)
44 34 ngày 17/02/2009 đến 13/10/2009 27/02/2024 - (0 ngày trước)
45 30 ngày 05/09/2017 đến 03/04/2018 16/01/2024 - (6 ngày trước)
46 30 ngày 02/02/2021 đến 14/12/2021 27/02/2024 - (0 ngày trước)
47 28 ngày 11/05/2010 đến 23/11/2010 12/12/2023 - (11 ngày trước)
48 25 ngày 20/10/2020 đến 13/04/2021 20/02/2024 - (1 ngày trước)
49 31 ngày 11/10/2016 đến 16/05/2017 23/01/2024 - (5 ngày trước)
50 25 ngày 02/08/2016 đến 24/01/2017 13/02/2024 - (2 ngày trước)
51 25 ngày 22/10/2013 đến 15/04/2014 06/02/2024 - (3 ngày trước)
52 35 ngày 24/03/2009 đến 24/11/2009 23/01/2024 - (5 ngày trước)
53 30 ngày 20/11/2012 đến 18/06/2013 05/12/2023 - (12 ngày trước)
54 20 ngày 08/06/2010 đến 26/10/2010 30/01/2024 - (4 ngày trước)
55 21 ngày 30/04/2013 đến 24/09/2013 28/11/2023 - (13 ngày trước)
56 25 ngày 18/10/2022 đến 11/04/2023 27/02/2024 - (0 ngày trước)
57 31 ngày 19/05/2015 đến 22/12/2015 27/02/2024 - (0 ngày trước)
58 23 ngày 31/05/2016 đến 08/11/2016 26/12/2023 - (9 ngày trước)
59 31 ngày 23/07/2019 đến 25/02/2020 27/02/2024 - (0 ngày trước)
60 23 ngày 08/09/2020 đến 16/02/2021 16/01/2024 - (6 ngày trước)
61 42 ngày 03/05/2011 đến 21/02/2012 23/01/2024 - (5 ngày trước)
62 22 ngày 04/06/2019 đến 05/11/2019 16/01/2024 - (6 ngày trước)
63 30 ngày 29/07/2014 đến 24/02/2015 27/02/2024 - (0 ngày trước)
64 20 ngày 01/12/2020 đến 20/04/2021 13/02/2024 - (2 ngày trước)
65 28 ngày 16/06/2015 đến 29/12/2015 13/02/2024 - (2 ngày trước)
66 26 ngày 09/07/2019 đến 07/01/2020 30/01/2024 - (4 ngày trước)
67 28 ngày 24/01/2012 đến 07/08/2012 16/01/2024 - (6 ngày trước)
68 28 ngày 09/08/2022 đến 21/02/2023 06/02/2024 - (3 ngày trước)
69 22 ngày 18/10/2022 đến 21/03/2023 31/10/2023 - (17 ngày trước)
70 32 ngày 23/08/2016 đến 04/04/2017 06/02/2024 - (3 ngày trước)
71 29 ngày 09/05/2017 đến 28/11/2017 27/02/2024 - (0 ngày trước)
72 52 ngày 02/07/2019 đến 28/07/2020 30/01/2024 - (4 ngày trước)
73 31 ngày 09/08/2011 đến 13/03/2012 31/10/2023 - (17 ngày trước)
74 19 ngày 01/03/2016 đến 12/07/2016 30/01/2024 - (4 ngày trước)
75 24 ngày 17/02/2009 đến 04/08/2009 27/02/2024 - (0 ngày trước)
76 30 ngày 21/07/2009 đến 16/02/2010 27/02/2024 - (0 ngày trước)
77 40 ngày 24/01/2012 đến 30/10/2012 20/02/2024 - (1 ngày trước)
78 27 ngày 24/01/2017 đến 01/08/2017 30/01/2024 - (4 ngày trước)
79 25 ngày 06/05/2014 đến 28/10/2014 02/01/2024 - (8 ngày trước)
80 20 ngày 07/05/2019 đến 24/09/2019 23/01/2024 - (5 ngày trước)
81 42 ngày 27/10/2009 đến 17/08/2010 20/02/2024 - (1 ngày trước)
82 35 ngày 07/06/2016 đến 07/02/2017 16/01/2024 - (6 ngày trước)
83 20 ngày 11/02/2020 đến 28/07/2020 23/01/2024 - (5 ngày trước)
84 31 ngày 12/07/2022 đến 14/02/2023 13/02/2024 - (2 ngày trước)
85 24 ngày 08/06/2021 đến 08/03/2022 21/11/2023 - (14 ngày trước)
86 27 ngày 19/12/2017 đến 26/06/2018 20/02/2024 - (1 ngày trước)
87 34 ngày 10/06/2014 đến 03/02/2015 13/02/2024 - (2 ngày trước)
88 28 ngày 21/04/2009 đến 03/11/2009 02/01/2024 - (8 ngày trước)
89 31 ngày 23/01/2018 đến 28/08/2018 24/10/2023 - (18 ngày trước)
90 33 ngày 08/06/2021 đến 10/05/2022 26/12/2023 - (9 ngày trước)
91 34 ngày 02/02/2010 đến 28/09/2010 27/02/2024 - (0 ngày trước)
92 22 ngày 23/09/2014 đến 24/02/2015 19/12/2023 - (10 ngày trước)
93 34 ngày 23/04/2019 đến 17/12/2019 27/02/2024 - (0 ngày trước)
94 24 ngày 30/08/2022 đến 14/02/2023 09/01/2024 - (7 ngày trước)
95 25 ngày 11/12/2012 đến 04/06/2013 14/11/2023 - (15 ngày trước)
96 23 ngày 16/04/2019 đến 24/09/2019 23/01/2024 - (5 ngày trước)
97 26 ngày 24/07/2012 đến 22/01/2013 14/11/2023 - (15 ngày trước)
98 25 ngày 06/03/2012 đến 28/08/2012 26/12/2023 - (9 ngày trước)
99 27 ngày 13/04/2010 đến 19/10/2010 06/02/2024 - (3 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Bến Tre, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Bến Tre.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Bến Tre đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Bến Tre/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Bến Tre, thống kê giải Đặc Biệt Bến Tre, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK BTR. TK chu kỳ lô tô Bến Tre dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Bến Tre nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.