Thống kê chu kỳ loto Bình Thuận dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Bình Thuận từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 20 ngày 24/11/2016 đến 13/04/2017 27/06/2024 - (2 ngày trước)
01 32 ngày 16/03/2017 đến 26/10/2017 11/07/2024 - (0 ngày trước)
02 30 ngày 28/03/2019 đến 24/10/2019 04/07/2024 - (1 ngày trước)
03 23 ngày 16/01/2014 đến 26/06/2014 04/04/2024 - (14 ngày trước)
04 29 ngày 25/02/2016 đến 15/09/2016 23/05/2024 - (7 ngày trước)
05 29 ngày 08/04/2021 đến 10/02/2022 01/02/2024 - (23 ngày trước)
06 24 ngày 23/06/2022 đến 08/12/2022 11/07/2024 - (0 ngày trước)
07 24 ngày 24/12/2015 đến 09/06/2016 13/06/2024 - (4 ngày trước)
08 29 ngày 20/11/2014 đến 11/06/2015 04/04/2024 - (14 ngày trước)
09 19 ngày 21/07/2016 đến 01/12/2016 16/05/2024 - (8 ngày trước)
10 25 ngày 21/06/2018 đến 13/12/2018 11/07/2024 - (0 ngày trước)
11 24 ngày 24/03/2022 đến 08/09/2022 20/06/2024 - (3 ngày trước)
12 38 ngày 03/09/2020 đến 27/05/2021 20/06/2024 - (3 ngày trước)
13 21 ngày 31/03/2011 đến 25/08/2011 27/06/2024 - (2 ngày trước)
14 31 ngày 17/12/2009 đến 22/07/2010 04/07/2024 - (1 ngày trước)
15 31 ngày 16/06/2011 đến 19/01/2012 04/07/2024 - (1 ngày trước)
16 22 ngày 19/07/2018 đến 20/12/2018 16/05/2024 - (8 ngày trước)
17 39 ngày 24/03/2011 đến 22/12/2011 13/06/2024 - (4 ngày trước)
18 37 ngày 20/04/2017 đến 04/01/2018 07/03/2024 - (18 ngày trước)
19 33 ngày 25/09/2014 đến 14/05/2015 20/06/2024 - (3 ngày trước)
20 23 ngày 20/10/2011 đến 29/03/2012 13/06/2024 - (4 ngày trước)
21 42 ngày 03/02/2011 đến 24/11/2011 11/07/2024 - (0 ngày trước)
22 22 ngày 11/08/2022 đến 12/01/2023 27/06/2024 - (2 ngày trước)
23 23 ngày 11/02/2010 đến 22/07/2010 13/06/2024 - (4 ngày trước)
24 28 ngày 13/07/2017 đến 25/01/2018 27/06/2024 - (2 ngày trước)
25 21 ngày 04/06/2020 đến 29/10/2020 11/04/2024 - (13 ngày trước)
26 29 ngày 02/06/2016 đến 22/12/2016 06/06/2024 - (5 ngày trước)
27 23 ngày 17/03/2016 đến 25/08/2016 27/06/2024 - (2 ngày trước)
28 30 ngày 16/06/2016 đến 12/01/2017 11/07/2024 - (0 ngày trước)
29 31 ngày 07/10/2010 đến 12/05/2011 20/06/2024 - (3 ngày trước)
30 33 ngày 20/10/2011 đến 07/06/2012 30/05/2024 - (6 ngày trước)
31 30 ngày 15/11/2018 đến 13/06/2019 09/05/2024 - (9 ngày trước)
32 25 ngày 03/10/2013 đến 27/03/2014 13/06/2024 - (4 ngày trước)
33 19 ngày 15/09/2016 đến 26/01/2017 20/06/2024 - (3 ngày trước)
34 26 ngày 09/04/2015 đến 08/10/2015 30/05/2024 - (6 ngày trước)
35 19 ngày 14/07/2016 đến 24/11/2016 20/06/2024 - (3 ngày trước)
36 46 ngày 24/09/2015 đến 11/08/2016 11/07/2024 - (0 ngày trước)
37 25 ngày 06/06/2019 đến 28/11/2019 21/03/2024 - (16 ngày trước)
38 28 ngày 10/12/2020 đến 24/06/2021 02/05/2024 - (10 ngày trước)
39 26 ngày 22/08/2019 đến 20/02/2020 13/06/2024 - (4 ngày trước)
40 29 ngày 31/12/2020 đến 04/11/2021 04/07/2024 - (1 ngày trước)
41 29 ngày 29/07/2010 đến 17/02/2011 04/07/2024 - (1 ngày trước)
42 19 ngày 11/07/2013 đến 21/11/2013 02/05/2024 - (10 ngày trước)
43 31 ngày 13/07/2017 đến 15/02/2018 06/06/2024 - (5 ngày trước)
44 31 ngày 01/02/2018 đến 06/09/2018 27/06/2024 - (2 ngày trước)
45 23 ngày 11/04/2013 đến 19/09/2013 30/05/2024 - (6 ngày trước)
46 24 ngày 09/06/2022 đến 24/11/2022 23/05/2024 - (7 ngày trước)
47 36 ngày 20/08/2020 đến 29/04/2021 08/02/2024 - (22 ngày trước)
48 24 ngày 28/11/2019 đến 11/06/2020 11/07/2024 - (0 ngày trước)
49 31 ngày 20/12/2018 đến 25/07/2019 11/07/2024 - (0 ngày trước)
50 23 ngày 28/08/2014 đến 05/02/2015 20/06/2024 - (3 ngày trước)
51 29 ngày 12/10/2017 đến 03/05/2018 04/07/2024 - (1 ngày trước)
52 26 ngày 09/05/2019 đến 07/11/2019 11/07/2024 - (0 ngày trước)
53 28 ngày 22/10/2020 đến 06/05/2021 04/07/2024 - (1 ngày trước)
54 46 ngày 26/07/2018 đến 13/06/2019 20/06/2024 - (3 ngày trước)
55 38 ngày 30/08/2012 đến 23/05/2013 - (-1 ngày trước)
56 33 ngày 10/06/2010 đến 27/01/2011 11/07/2024 - (0 ngày trước)
57 27 ngày 14/10/2010 đến 21/04/2011 13/06/2024 - (4 ngày trước)
58 32 ngày 10/05/2018 đến 20/12/2018 18/04/2024 - (12 ngày trước)
59 34 ngày 09/07/2009 đến 04/03/2010 04/07/2024 - (1 ngày trước)
60 23 ngày 06/09/2018 đến 14/02/2019 30/05/2024 - (6 ngày trước)
61 34 ngày 12/05/2022 đến 05/01/2023 09/05/2024 - (9 ngày trước)
62 17 ngày 11/02/2021 đến 10/06/2021 11/07/2024 - (0 ngày trước)
63 31 ngày 07/06/2018 đến 10/01/2019 06/06/2024 - (5 ngày trước)
64 22 ngày 10/11/2016 đến 13/04/2017 04/07/2024 - (1 ngày trước)
65 25 ngày 02/02/2017 đến 27/07/2017 13/06/2024 - (4 ngày trước)
66 34 ngày 08/08/2013 đến 03/04/2014 04/07/2024 - (1 ngày trước)
67 35 ngày 19/12/2019 đến 17/09/2020 27/06/2024 - (2 ngày trước)
68 36 ngày 18/02/2010 đến 28/10/2010 11/07/2024 - (0 ngày trước)
69 24 ngày 13/12/2012 đến 30/05/2013 09/05/2024 - (9 ngày trước)
70 31 ngày 28/02/2013 đến 03/10/2013 04/07/2024 - (1 ngày trước)
71 35 ngày 06/04/2017 đến 07/12/2017 27/06/2024 - (2 ngày trước)
72 26 ngày 29/04/2010 đến 28/10/2010 13/06/2024 - (4 ngày trước)
73 34 ngày 29/09/2016 đến 25/05/2017 11/07/2024 - (0 ngày trước)
74 43 ngày 17/11/2011 đến 13/09/2012 11/07/2024 - (0 ngày trước)
75 27 ngày 25/07/2019 đến 30/01/2020 13/06/2024 - (4 ngày trước)
76 25 ngày 25/11/2021 đến 19/05/2022 20/06/2024 - (3 ngày trước)
77 27 ngày 06/10/2022 đến 13/04/2023 06/06/2024 - (5 ngày trước)
78 35 ngày 09/05/2013 đến 09/01/2014 02/05/2024 - (10 ngày trước)
79 28 ngày 26/02/2015 đến 10/09/2015 20/06/2024 - (3 ngày trước)
80 43 ngày 24/07/2014 đến 21/05/2015 06/06/2024 - (5 ngày trước)
81 21 ngày 10/05/2012 đến 04/10/2012 11/07/2024 - (0 ngày trước)
82 28 ngày 13/10/2011 đến 26/04/2012 11/07/2024 - (0 ngày trước)
83 45 ngày 14/01/2016 đến 24/11/2016 06/06/2024 - (5 ngày trước)
84 27 ngày 09/07/2015 đến 14/01/2016 27/06/2024 - (2 ngày trước)
85 19 ngày 16/05/2019 đến 26/09/2019 06/06/2024 - (5 ngày trước)
86 25 ngày 05/08/2010 đến 27/01/2011 23/05/2024 - (7 ngày trước)
87 27 ngày 05/04/2018 đến 11/10/2018 11/07/2024 - (0 ngày trước)
88 43 ngày 23/07/2015 đến 19/05/2016 02/05/2024 - (10 ngày trước)
89 21 ngày 19/04/2012 đến 13/09/2012 04/07/2024 - (1 ngày trước)
90 22 ngày 07/06/2018 đến 08/11/2018 11/07/2024 - (0 ngày trước)
91 44 ngày 14/06/2012 đến 18/04/2013 06/06/2024 - (5 ngày trước)
92 20 ngày 16/07/2020 đến 03/12/2020 04/07/2024 - (1 ngày trước)
93 39 ngày 11/08/2011 đến 10/05/2012 06/06/2024 - (5 ngày trước)
94 36 ngày 23/07/2009 đến 01/04/2010 - (-1 ngày trước)
95 31 ngày 09/03/2017 đến 12/10/2017 25/04/2024 - (11 ngày trước)
96 25 ngày 25/11/2021 đến 19/05/2022 15/02/2024 - (21 ngày trước)
97 39 ngày 26/09/2013 đến 26/06/2014 27/06/2024 - (2 ngày trước)
98 32 ngày 22/11/2018 đến 04/07/2019 13/06/2024 - (4 ngày trước)
99 24 ngày 22/09/2022 đến 09/03/2023 09/05/2024 - (9 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Bình Thuận, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Bình Thuận.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Bình Thuận đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Bình Thuận/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Bình Thuận, thống kê giải Đặc Biệt Bình Thuận, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK BTH. TK chu kỳ lô tô Bình Thuận dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Bình Thuận nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.