Thống kê chu kỳ loto Bình Phước dài nhất bộ số không ra

Gan cực đại Bình Phước từ trước đến nay

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
00 36 ngày 06/08/2011 đến 14/04/2012 08/06/2024 - (5 ngày trước)
01 26 ngày 01/05/2021 đến 12/02/2022 02/03/2024 - (18 ngày trước)
02 23 ngày 11/06/2016 đến 19/11/2016 22/06/2024 - (3 ngày trước)
03 34 ngày 26/01/2019 đến 21/09/2019 25/05/2024 - (7 ngày trước)
04 25 ngày 20/07/2019 đến 11/01/2020 08/06/2024 - (5 ngày trước)
05 31 ngày 05/05/2018 đến 08/12/2018 22/06/2024 - (3 ngày trước)
06 25 ngày 01/04/2017 đến 23/09/2017 08/06/2024 - (5 ngày trước)
07 31 ngày 10/03/2018 đến 13/10/2018 27/04/2024 - (10 ngày trước)
08 26 ngày 05/09/2020 đến 06/03/2021 06/07/2024 - (1 ngày trước)
09 16 ngày 29/02/2020 đến 18/07/2020 29/06/2024 - (2 ngày trước)
10 45 ngày 17/05/2014 đến 28/03/2015 13/07/2024 - (0 ngày trước)
11 31 ngày 22/06/2013 đến 25/01/2014 08/06/2024 - (5 ngày trước)
12 31 ngày 17/12/2011 đến 21/07/2012 16/03/2024 - (16 ngày trước)
13 21 ngày 13/04/2019 đến 07/09/2019 29/06/2024 - (2 ngày trước)
14 29 ngày 09/04/2016 đến 29/10/2016 04/05/2024 - (9 ngày trước)
15 23 ngày 07/11/2020 đến 17/04/2021 25/05/2024 - (7 ngày trước)
16 28 ngày 06/11/2021 đến 21/05/2022 29/06/2024 - (2 ngày trước)
17 30 ngày 19/12/2020 đến 30/10/2021 13/07/2024 - (0 ngày trước)
18 33 ngày 22/08/2009 đến 10/04/2010 06/07/2024 - (1 ngày trước)
19 23 ngày 29/12/2012 đến 08/06/2013 22/06/2024 - (3 ngày trước)
20 25 ngày 29/06/2013 đến 21/12/2013 08/06/2024 - (5 ngày trước)
21 27 ngày 12/12/2020 đến 19/06/2021 06/07/2024 - (1 ngày trước)
22 32 ngày 13/06/2009 đến 23/01/2010 01/06/2024 - (6 ngày trước)
23 46 ngày 19/09/2020 đến 20/11/2021 27/01/2024 - (23 ngày trước)
24 25 ngày 19/09/2015 đến 12/03/2016 13/07/2024 - (0 ngày trước)
25 27 ngày 29/06/2013 đến 04/01/2014 11/05/2024 - (8 ngày trước)
26 42 ngày 15/06/2019 đến 02/05/2020 17/02/2024 - (20 ngày trước)
27 25 ngày 08/05/2021 đến 12/02/2022 29/06/2024 - (2 ngày trước)
28 30 ngày 20/06/2009 đến 16/01/2010 11/05/2024 - (8 ngày trước)
29 36 ngày 05/02/2011 đến 15/10/2011 29/06/2024 - (2 ngày trước)
30 23 ngày 23/05/2009 đến 31/10/2009 01/06/2024 - (6 ngày trước)
31 36 ngày 22/03/2014 đến 29/11/2014 22/06/2024 - (3 ngày trước)
32 19 ngày 19/03/2022 đến 30/07/2022 13/07/2024 - (0 ngày trước)
33 32 ngày 06/06/2015 đến 16/01/2016 29/06/2024 - (2 ngày trước)
34 23 ngày 21/08/2010 đến 29/01/2011 06/07/2024 - (1 ngày trước)
35 23 ngày 17/01/2015 đến 27/06/2015 13/07/2024 - (0 ngày trước)
36 37 ngày 18/06/2022 đến 04/03/2023 25/05/2024 - (7 ngày trước)
37 40 ngày 09/04/2022 đến 14/01/2023 29/06/2024 - (2 ngày trước)
38 27 ngày 03/12/2011 đến 09/06/2012 13/07/2024 - (0 ngày trước)
39 24 ngày 22/01/2011 đến 09/07/2011 01/06/2024 - (6 ngày trước)
40 31 ngày 18/04/2009 đến 21/11/2009 22/06/2024 - (3 ngày trước)
41 49 ngày 25/07/2009 đến 03/07/2010 06/07/2024 - (1 ngày trước)
42 43 ngày 12/03/2016 đến 07/01/2017 08/06/2024 - (5 ngày trước)
43 29 ngày 09/05/2020 đến 28/11/2020 04/05/2024 - (9 ngày trước)
44 28 ngày 13/08/2011 đến 25/02/2012 11/05/2024 - (8 ngày trước)
45 33 ngày 16/04/2022 đến 03/12/2022 22/06/2024 - (3 ngày trước)
46 32 ngày 17/12/2011 đến 28/07/2012 23/03/2024 - (15 ngày trước)
47 40 ngày 29/01/2022 đến 05/11/2022 15/06/2024 - (4 ngày trước)
48 26 ngày 25/12/2021 đến 25/06/2022 01/06/2024 - (6 ngày trước)
49 25 ngày 20/03/2021 đến 25/12/2021 06/07/2024 - (1 ngày trước)
50 38 ngày 07/11/2009 đến 31/07/2010 04/05/2024 - (9 ngày trước)
51 24 ngày 04/04/2009 đến 19/09/2009 01/06/2024 - (6 ngày trước)
52 40 ngày 23/02/2013 đến 30/11/2013 06/07/2024 - (1 ngày trước)
53 32 ngày 11/10/2014 đến 23/05/2015 16/03/2024 - (16 ngày trước)
54 25 ngày 11/07/2020 đến 02/01/2021 16/03/2024 - (16 ngày trước)
55 25 ngày 01/08/2015 đến 23/01/2016 13/07/2024 - (0 ngày trước)
56 25 ngày 05/09/2015 đến 27/02/2016 13/07/2024 - (0 ngày trước)
57 29 ngày 14/02/2009 đến 05/09/2009 06/04/2024 - (13 ngày trước)
58 33 ngày 07/07/2018 đến 23/02/2019 06/07/2024 - (1 ngày trước)
59 30 ngày 07/02/2015 đến 05/09/2015 06/07/2024 - (1 ngày trước)
60 25 ngày 14/01/2017 đến 08/07/2017 25/05/2024 - (7 ngày trước)
61 26 ngày 15/09/2012 đến 16/03/2013 15/06/2024 - (4 ngày trước)
62 27 ngày 15/11/2014 đến 23/05/2015 29/06/2024 - (2 ngày trước)
63 34 ngày 24/10/2015 đến 18/06/2016 13/07/2024 - (0 ngày trước)
64 32 ngày 06/10/2018 đến 18/05/2019 08/06/2024 - (5 ngày trước)
65 27 ngày 25/05/2013 đến 30/11/2013 06/07/2024 - (1 ngày trước)
66 44 ngày 05/08/2017 đến 09/06/2018 13/07/2024 - (0 ngày trước)
67 41 ngày 12/10/2013 đến 26/07/2014 27/04/2024 - (10 ngày trước)
68 28 ngày 14/04/2018 đến 27/10/2018 13/07/2024 - (0 ngày trước)
69 27 ngày 29/02/2020 đến 03/10/2020 30/03/2024 - (14 ngày trước)
70 27 ngày 04/07/2009 đến 09/01/2010 06/07/2024 - (1 ngày trước)
71 29 ngày 18/11/2017 đến 09/06/2018 25/05/2024 - (7 ngày trước)
72 22 ngày 19/06/2010 đến 20/11/2010 11/05/2024 - (8 ngày trước)
73 24 ngày 01/09/2012 đến 16/02/2013 22/06/2024 - (3 ngày trước)
74 39 ngày 09/01/2021 đến 22/01/2022 04/05/2024 - (9 ngày trước)
75 46 ngày 17/10/2015 đến 03/09/2016 22/06/2024 - (3 ngày trước)
76 23 ngày 23/08/2014 đến 31/01/2015 22/06/2024 - (3 ngày trước)
77 28 ngày 28/02/2009 đến 12/09/2009 29/06/2024 - (2 ngày trước)
78 42 ngày 12/03/2011 đến 31/12/2011 23/03/2024 - (15 ngày trước)
79 23 ngày 29/03/2014 đến 06/09/2014 13/07/2024 - (0 ngày trước)
80 42 ngày 01/05/2010 đến 19/02/2011 22/06/2024 - (3 ngày trước)
81 28 ngày 10/01/2009 đến 25/07/2009 11/05/2024 - (8 ngày trước)
82 31 ngày 03/01/2009 đến 08/08/2009 29/06/2024 - (2 ngày trước)
83 25 ngày 26/10/2013 đến 19/04/2014 22/06/2024 - (3 ngày trước)
84 32 ngày 08/08/2009 đến 20/03/2010 01/06/2024 - (6 ngày trước)
85 38 ngày 23/04/2011 đến 14/01/2012 06/07/2024 - (1 ngày trước)
86 26 ngày 18/04/2015 đến 17/10/2015 13/07/2024 - (0 ngày trước)
87 25 ngày 07/03/2015 đến 29/08/2015 06/07/2024 - (1 ngày trước)
88 50 ngày 05/09/2009 đến 21/08/2010 02/03/2024 - (18 ngày trước)
89 27 ngày 23/01/2021 đến 13/11/2021 29/06/2024 - (2 ngày trước)
90 37 ngày 12/09/2015 đến 28/05/2016 13/07/2024 - (0 ngày trước)
91 27 ngày 20/02/2021 đến 11/12/2021 03/02/2024 - (22 ngày trước)
92 26 ngày 18/07/2020 đến 16/01/2021 13/07/2024 - (0 ngày trước)
93 24 ngày 03/07/2010 đến 18/12/2010 06/07/2024 - (1 ngày trước)
94 28 ngày 06/02/2021 đến 04/12/2021 08/06/2024 - (5 ngày trước)
95 29 ngày 25/07/2009 đến 13/02/2010 06/07/2024 - (1 ngày trước)
96 30 ngày 06/06/2020 đến 02/01/2021 15/06/2024 - (4 ngày trước)
97 46 ngày 04/11/2017 đến 22/09/2018 13/07/2024 - (0 ngày trước)
98 31 ngày 17/05/2014 đến 20/12/2014 15/06/2024 - (4 ngày trước)
99 32 ngày 10/06/2017 đến 20/01/2018 22/06/2024 - (3 ngày trước)

Xổ số VN cập nhật thống kê chu kỳ lô tô Bình Phước, TK chu kỳ dài nhất bộ số không ra Bình Phước.

Chu kỳ lô tô là gì?

Là những lô tô xuất hiện lặp đi lặp lại theo một quy định nhất định. 

Hiện nay chu kỳ lô tô được phân chia thành nhiều loại dựa vào đặc tính của chúng. Có 2 loại chu kỳ lô tô chính như sau:

Lô gan (Lô Khan): Những lô có chu kỳ dài, chúng ít xuất hiện nhất trong các con số từ 00 – 99 ở nhiều kỳ quay. Từ các thống kê người xem có thể biết được thời điểm lâu nhất mà chúng xuất hiện (thường gọi là thời điểm max gan). 

Lô ra thường xuyên: Với những lô có chu kỳ liên tục, thời gian xuất hiện ngắn, có nhiều nháy thì chúng ta cũng có cách sử dụng riêng cho hiệu quả. Các lô tô này thường được người chơi ghi chép lại và tính toán rất kỹ.

Với mỗi dạng chu kỳ lô thì sẽ có những cách soi khác nhau để mang đến hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng là người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu quy luật để có thể đưa ra lựa chọn chính xác.

Tại sao cần phải thống kê chu kỳ lô tô?

Đối với những người bình thường, chơi lô đề chủ yếu dựa vào giấc mơ, dựa vào vận may. Nhưng với những người chơi chuyên nghiệp thì họ cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu để chọn ra cặp số phù hợp. Trên thực tế, những người chơi có nghiên cứu, tính toán dựa vào các kết quả kỳ trước sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn và tỷ lệ nhận thưởng cũng sẽ cao hơn bình thường. 

Ngoài ra, việc thống kê chu kỳ lô tô trở nên quan trọng chính là tiết kiệm thời gian soi cầu. Đôi khi người chơi chỉ cần tìm các lô tô có chu kỳ ổn định, tính toán và dự đoán thời điểm nổ để đầu tư hoặc chọn cặp khó về nhất để có những cách chơi riêng biệt.

Hướng dẫn cách xem thống kê chu kỳ lô tô Bình Phước đơn giản, nhanh chóng

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sở hữu được bảng thống kê lô tô không còn là điều phức tạp. Để xem bảng thống kê chu kỳ lô tô mà bạn mong muốn, bạn cần thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Chọn nhà đài mà bạn đang chơi như Bình Phước/đài mà chúng ta cần tìm kiếm chu kỳ.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian thống kê và loại lô xuất hiện theo sở thích của bạn

Bước 3: Nếu bạn đang có con số muốn đánh mà cần tìm hiểu về chu kỳ lô của nó thì chỉ cần điền số đó vào bảng tìm kiếm đúng quy định. 

Bước 4: Tổng hợp kết quả cuối cùng.

Xổ Số VN nơi cập nhật những thông tin thống kê chu kỳ lô tô Bình Phước, thống kê giải Đặc Biệt Bình Phước, thống kê tần suất lô tô,... nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.

TK chu kỳ lô tô. TK BP. TK chu kỳ lô tô Bình Phước dài nhất bộ số không ra. Xem thống kê chu kỳ lô tô Bình Phước nhanh chóng, chính xác tại Xổ Số VN.